Dr. Halmos tamás kamarai elnök

A sokféleség elemei és következményei

A honi ügyvédi hivatásrend elsődlegesen a területi kamarákban folyó élete, működése, működtetése sokféle adottságaik miatt többféleképpen jelenül meg - hívta fel a figyelmet a március 9-i közgyűlésen elhangzott elnöki jelentésében dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke. Elemzése szerint ezeket a különbözőségeket részben az egyes területi kamarák létszámbeli adottságai határozzák meg. Hiszen például a Budapesti Ügyvédi Kamara a maga mintegy nyolcezer tagjával eleve olyan tömböt képvisel, aminek sajátos érdekeit, működtetésének követelményeit, továbbá a szakmai tudáskoncentációjának adottságait, az ebből fakadó húzóerőt nem lehet s nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Ugyanakkor azonban ott van a másik tizenkilenc területi kamara, amelyekben az ország ügyvédségének másik fele él, sokkal kisebb - ezer és száz alatti taglétszámú - szervezeti egységekben.

Dr. Spisák Béla kamarai titkár

A számarányok jelentette különbözőség mellett azonban a területi elhelyezkedésükből is sokféle különbözőség adódik - folytatta elemzését az elnök. Például vannak olyan területi kamarák, amelyeknek megyei központjában egyetem működik, jogi karral. Máshol ilyen lehetőségük - például a helyi szakmai továbbképzés bevezetésére - a jövőre nézve nincs.

De tán azt is figyelembe kell venni - hangsúlyozta -, hogy az országban vannak gazdasági értelemben jobban működő, iparosodottabb, élénk kereskedelemmel rendelkező régiók, s vannak kevésbé szerencsés adottságokkal rendelkező megyék. Az ország legkeletibb megyéjében például olyan speciális gondok is vannak, hogy nincs kellő számú olyan ügyvéd, aki büntető ügyekben kierendelhető lenne, pedig - megint csak a helyi adottságok miatt - az erre való igény magasabb, mint esetleg más megyékben, amelyek kevésbé érintettek határmenti létükből fakadó büntetőügyek magas számában.

Dr. Juhász Attila vezető fegyelmi biztos

Az ügyvédségnek azonban mindenhol meg kell találnia működési és egyben anyagi boldogulásának feltételeit - hangsúlyozta dr. Halmos Tamás.

Ebben a színes összképben mindenképpen üdvözlendő az, hogy az Üttv.-ben öszességében törvényileg is biztosított a hazai ügyvédtársadalom teljességének intézményi önkormányzatisága, érdekvédelmi és érdekérvényesítési lehetősége, ügyintézése sok ága-bogának feltételrendszere, amit közösen, országosan kell kialakítania és megszerveznie, működtetnie a Magyar Ügyvédi Kamara védőernyője alatt.

Sosem szabad azonban ezen közben figyelmen kívül hagyni - hívta fel a figyelmet - a területi kamarai adottságokat, jellegzetességeket, amelyeket részben összhangba kell hozni a többi területi kamarával, részben pedig megfelelő körülményeket kell biztosítani a sajátosságaikból adódó életkörülményeik fenntartásához, megerősítéséhez, fejlesztéséhez.

Bízik abban - mondotta dr. Halmos Tamás elnök -, hogy az ország ügyvédségének felét képviselő 19 területi kamarának a saját

Dr. Juhász Barnabás, ellenörző bizottság

adottságaikból fakadó véleményegysége megfelelő módon tud megjelenni a MÜK jövőbeni döntéselőkészítési és döntéshozatali rendszerében, amelyben megfelelő egységet lehet teremteni a fővárosi és a többi területi kamara érdekképviseleti és érdekérvényesítési törekvései között.

A jogalkotási dömping hátulütői

A továbbiakban dr. Halmos Tamás kitért arra, hogy az elmúlt évek jogalkotási dömpingje, Sárközy Tamás professzort idézve: „jogalkotási dühe” milyen súlyos helyzetet jelent az ügyvédség napi munkájában. Beszámolt arról, hogy az új Be. és főként a Pp. milyen ellentmondásokat tartalmaz, s ezekből milyen eljárási, anomáliák keletkeznek, amelyek következésképpen milyen mértékben rombolják az ügyvédség bizalmi tőkéjét az ügyfelek szemében. Végül mindez annak veszélyét hordozza magában, hogy sérül a jogkereső állampolgárok bizalma az igazságszolgáltatásban s az ügyvédség szakmai megbízhatóságában. Ez pedig végső soron a megbízások elapadásához is vezethet. Olyan súlyos eseteketkre is

Dr. Taraszovics Ilona

utalt dr. Halmos Tamás - a megyei ügyvédi körökben több Pp.-vel kapcsolatos bírói gyakorlatot felemlítve -, amelyek közfelháborodást keltettek. Azt is megjegyezte, hogy ha tovább csökken a perek száma - bizonyos kellően át nem gondolt, változatos okokból kifolyólag - , nemcsak az ügyvédi bevételek csökkennek, hanem egyéb nem kívánt jelenségek is fel fognak bukkanni, mint például a peren kívüli „ügyintézés”, vagy éppen a bírói létszámfeleslegből adódó problémák.

Anyagi anomáliák

A sok mindent elsodró változások közepette az országban egy valami nem változott, másfél évtizede makacsul tartja magát - mutatott rá dr. Halmos Tamás - s ez a rendkívül alacsony ügyvédi óradíj a büntető kirendeléseknél. Országosan közismert és minden ügyvédi fórumon felemlített abszurditás ez az összeg. Köztudott, hogy a büntető ügyben kirendelt ügyvédektől nagy a szakmai elvárás, az azonnali készenlétből adódó kötöttség, miközben a minimális díjazás szinte megalázóan alacsony, nem áll arányban azzal a társadalmi elvárással, ami az ügyvéddel szemben megjelenik. E ponton az elnök kitért azokra az ellentmondásokra, problémákra, amelyek a büntetőügyekben eljáró ügyvédek kirendelési rendszerében permanensen jelentkeznek. Ezek orvoslása - a nyomozóhatóságokkal történő sürgős egyeztetések mellett - nem tűr halasztást.

Az ügyvédség általános helyzete nem független a kamarák anyagi helyzetétől, a kamarai gazdálkodás lehetőségeitől - folytatta dr. Halmos Tamás. Pénzügyek meglehetősen borulátó hangot ütött meg, amikor jelezte: a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara megkezdte anyagi tartalékaink felélését. Az alapvető problémát abban látja, hogy miközben az Üttv. a legszélesebb értelemben biztosítja az ügyvédi hivatásrend önkormányzatiságát, egyidejűleg - bizonyos értelemben az ügyvédi kamarai, jelesül a Magyar Ügyvédi Kamarára terhelt ügyintézés koncentrálása miatt - olyan anyagi terheket ró a MÜK-re, amelyet (mivel a MÜK szerinte is helyesen nem kér és nem kap semmiféle állami támogatást egyébként elvileg indokolt esetben sem, amikor pl. állami munkaterületektől vesz át tennivalókat) a szervezet csak a területi kamarai befizetésekből képes fedezni. Ilyen értelemben - dr. Halmos Tamás elemzése szerint - miközben a honi ügyvédség olyannyira fontos önkormányzatisága, ebből adódóan általános társadalmi presztízse, megítélése is stabilizálódott, az ennek fenntartásához szükséges területi kamarai anyagi háztartásban bizonytalanság keletkezett, ahogy fogalmazott: „gazdasági önállóságunk megtépázódott”. Magyarázata szerint bár a területi kamarai tagdíjaknak csak a törvényileg előírt minimumát, 25%-os befizetést megállapító MÜK mértéktartó volt, de, mint fogalmazott: „ez nekünk, vidékieknek már így is túl sok”.

Miközben köztudottan minden költség emelkedik, ehhez képest stagnálnak a területi kamarai bevételek - mutatott rá az elnök. Egyre nagyobbak az adminisztrációs kötelezettségek. A regionális fegyelmi bizottság bevezetésével a költségek emelkednek, a rezsiköltségek növekszenek. Mint elmondta: esetükben a regisztrációs díj 50%-os kényszerű csökkentése nagy érvágást jelentett. A kiutat abban látja, hogy vagy kezdeményezik a tagdíj emelését, vagy több adminisztratív feladatot vegyen át a MÜK (számítástechnika, informatikai kötelezettségek), így könnyítve a területi kamarák kiadásait. Másik lehetőség: az ügyvédek bevételi lehetőségeit kellene növelni. Ismét utalt az egyik neuralgikus pontra: tarthatatlan az ügyvédi kirendelés jelenlegi, alacsony óradíja.

Kamarai napi élet

A megyei ügyvédség megfelelő szzakmai kapcsolatot ápol a társszervezetekkel, a bűnüldöző és nyomozó hatóságokkal fenntartott szakmai kapcsolat azonban sok tekintetben javításra szorul - mondta el a továbbiakban az elnök.

Kiemelte, hogy a nyíregyházi kamarai közéletben milyen fontos mozzanat a szomszédos romániai megye, a Szatmár Megyei Ügyvédi Kamarával fenntartott, immáron évtizedeken átnyúló szakmai-baráti kapcsolat, amely révén kölcsönösen betekintést kaphatnak a másik ország ügyvédtársadalmának életébe, a másik ország jogrendjébe, s segíthetik egymást az országhatáron átívelő ügyvédi tevékenység zökkenőmentes végzésében. Külön köszönetet mondott a MÜK-nek azért, hogy legutóbb igen komoly szakmai látogatást szervezett részükre, amelynek során a parlamentbe is eljutottak, s ott szakmai eszmecserét folytathattak a magyarországi jogalkotás részletkérdéseiről.

A továbbiakban az elnök egyebek mellett kitért a kamarai tag jogtanácsosok nyíregyházi integrációjára. Magas a kamarai tag jogtanácsosok létszáma, a budapesti után után a legmagasabb. Legtöbben a megyei kormányhivatalokból jöttek. Elnökhelyettest is adnak az Üttv. szerint. Igen aktívak a kamarai közéletben. A közigazgatási ügyekben jártas kamarai tag jogtanácsosok sokat segítenek a kamarának.

Érdekességként azt is elmondta, hogy az Üttv. által lehetővé tett, más kamarai tag által működtetett ügyvédi fiókiroda bejegyzésének új intézményével a megyében eddig ketten éltek. A kamara életébe fontos mozzanatként kiemelte: 2019-ben megalakult az Üttv. szerinti, esetükben a BAZ Megyei és a Heves Megyei Ügyvédi Kamarával közösen létrehozott regionális fegyelmi bizottság.

Részletesen szólt a továbbiakban a az országos programról, a rövidesen bevezetendő kötelező ügyvédi továbbképzés előkészítő munkálatairól, a büntetőügyekben rendszeresített ügyvédi kirendelések körüli bonyodalmakról,

Az ügyvédi utánpótlás nevelésének összetett ügyét elemzve, kiemelte, hogy regionális perbeszéd versenyben a megyéhez tartozó dr. Orosz László nyíregyházi ügyvédjelölt lett az első, aki az országos versenyen is helytállt.

Kellő figyelemmel és fegyelemmel! - vélemények, beszámolók

Az elnöki jelentést követő hozzászólások sorában többen is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy a törvényalkotási dömping milyen hátrányos helyzetet tud jelenteni a jogkereső állampolgárok - ügyvédi ügyfelek - ügyeinek gördülékeny intézésében, s oda kellene hatni, hogy ez a törvényalkotási „hév” éppen az állampolgárok érdekében mérséklődjék.

Szóba hozták a kirendelt ügyvédi, valamint a jogi segítségnyújtó szolgálatban végzett munka után járó megalázóan alacsony óradíjat, ami akár kontraszelekcióhoz is vezethet.

A bizottsági beszámolók sorában dr. Juhász Attila vezető fegyelmi biztos szerint 2018-ban főleg okirat-szerkesztési problémákból adódtak a fegyelmi ügyek. Gyakorlati hiba: ügyvéd-ügyfél közötti kommunikácó esetlegessége. Az ügyvédi kioktatás kötelező ugyan, de ezen a téren is mutatkoznak szórványosan hiányosságok. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2019. január 1-jétől új fegyelmi szabályzat van, új bírsági tételekkel. A jövőre vonatkozóan ezt az egyszerű ám lényeges vezérelvet ajánlotta az ügyvédeknek a napi munkájukoz: Kellő figyelemmel és fegyelemmel!

Dr. Juhász Barnabás az ellenőrző bizottsági jelentésben kiemelte: örömteli jelenség, hogy javult a fizetési fegyelem. Bevételi növekedés is volt a kamarai tag jogtanácsosok belépése miatt. Még a kiadások is csökkentek némileg a beszámolási időszakban. Ugyanakkor a 2019-es év olyan lesz, „mint amikor egy pusztító hurikán söpör végig a vidéken”: elvisz az összes kamarai megtakarításokat.

Dr. Thuróczy Csaba az Etikai Bizottság elnöke, az Összeférhetetlenségi és Felvételi Bizottság elnöke nevében is arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy nem került sor a beszámolási időszakban összeférhetetlenségi és etikai ügyekre. A Felvételi Bizottság pedig, minden felvételi ügyben véleményt nyilvánított.

Mindezek után dr. Spisák Béla kamarai titkár előterjesztésében meghallgatták, megvitatták és elfogadták a múlt évi gazdálkodásról szól beszámolót és a 2019. évre szóló kamarai költségvetést.

A közgyűlésen dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara részletes ismertetést adott azokról az időszerű kérdésekről, amelyek a hazai ügyvédség jelenét, s nem utolsó sorban a jövőjét is meghatározzák majd.

Kitüntetések, elismerések

Mint minden évben, a kamara ez alkalommal is köszöntötte a kiemelt munkát végző tagjait és kitüntetéseket, díjakat adományozott.

Dr. Taraszovics Ilonát köszöntötték, aki 2002-2018 között a kamarai titkári feladatokat látta el. Az elnök méltató szavai szerint nagy szerepe volt a kamara szervezeti struktúrájának és közéleti szerepének stabilizálásában. E tevékénységét az elmúlt évek során kamarai díjakkal ismerték el.

Dr. Thuróczy Csaba és családja


A kamara Életmű-díját idén dr. Thuróczy Csabának ítélték oda, példamutató ügyvédi munkájáért és a kamarai közéletben választott tiszségviselőként folytatott, népszerű közösségi emberként, kollégaként végzett tevékenységének elismeréseképpen - amint azt méltató beszédében dr. Huszár Dániel ügyvéd ismertette (a méltató szavakat teljes terjedelmében itt lehet elolvasni:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1997283280350104&id=100002053541360&sfnsn=mo

A díjat az ünnepelt családja jelenlétében vette át; mindkét fia - egyikőjük külügyi szolgálatban, másikójuk ismert színművész - jogász végzettségű.

Aranygyűrű elismerést kapott 25 éves ügyvédi példamutató pályafutása elismeréseként dr. Arnótfalvy Sarolta, dr. Csermely Tibor, dr. Horváth Ildikó, dr. Isaák László, dr. Kovács Katalin, dr. Rubi Gabriella.