Minden változás a tervvel és a programmal kezdődik - írja programtervezetében dr. Tóth M. Gábor budapesti ügyvéd (képünkön), a BÜK egyik elnökjelöltje -, melynek sikere aztán számos tényezőtől függ. Az elszántság és az elhivatottság mértékétől, az ügy iránti szenvedélytől és alázattól, attól, hogy van-e kellő nyitottság az új utakra, megoldásokra, és hogy elég eltökélt-e a tagság és vezetőség az akadályok legyőzésére.

Közösen kialakított döntésekkel

A hazai ügyvédség általa zászlóshajójának nevezett BÜK jövője akkor lesz sikeres - miként hangsúlyozza -, ha azt vezetői egymás iránti bizalommal, közös célt tűzve maguk elé irányítják. Eredményeket másként elérni - jegyzi meg - az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem lehet. Hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy az eddigi modellel szemben az egyszemélyi vezetés helyett a feladatok és felelősségek osztott szintjét kialakítva kell a köztestületet irányítani, azzal - teszi hozzá -, hogy ahol az szükséges, az egyszemélyi felelősséget is vállalja.

Nem lehet helye a széthúzásnak

A BÜK együttes megreformálására hívja a kamarai tagság egészét. Úgy látja, hogy "az elmúlt évek ádáz viharai után újra a megbékélés korszakának kell költöznie a Kamara falai közé, ami alapja és záloga lehet az építő munkának. Ebben helye van minden tettre kész, a Kamaráért dolgozni akaró és tudó személynek - tisztségviselőként és tagként egyaránt -, akikkel együtt a megváltozott jogszabályi környezetből eredő számtalan új feladat professzionális végrehajtását, a tagság piaci lehetőségeinek megőrzését és bővítését, valamint az igazságügyi társszervekkel folytatandó hatékony együttműködést végre tudjuk hajtani. Azért használom a többes számot, mert hiszek abban, hogy a sikereket csak csapatban tudjuk elérni, egy olyan közösséggel, amelyben vannak fundamentális és összügyvédi célok, érdekek, melyekkel kapcsolatban nem lehet helye széthúzásnak".

Méltósággal és megbecsültséggel

Összességében: a köztestületnek vissza kell nyernie méltóságát és a tagság, valamint a jogkereső közvélemény általi megbecsültségét. Erősebb kamarát kell teremteni mindenben hangsúlyozza levelében dr. Tóth M. Gábor: szakmai-érdekvédelmi, szolgáltató, szociális és szabadidős területen egyaránt. Egyik szegmens sem létezik a másik nélkül, a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni.

Mérföldkövek

Elnökjelölti progmajának első részében a következő mérföldköveket jelöli ki:

 1. Miután az Üttv. rendelkezése szerint a MÜK joga lett a kamarai tagdíj összegszerű meghatározása, a területi kamarának, így a BÜK-nek is inkább abban maradt mozgástere, hogy a tagdíj mekkora hányadát forgatja vissza.
 2. A szabályozásért felelős országos ügyvédi vezetést egy személyében és szemléletében is megújult - a BÜK tagságának nagyobb részét adó - generációnak kell segíteni, amely mentes a belső konfliktusoktól és minden energiáját arra tudja fordítani, hogy a budapesti ügyvédek újra közel érezzék magukhoz köztestületüket. Ezért a közéletben eddig részt nem vett fiatalabb generációt szeretné intenzívebben bekapcsolni a kamarai közéletbe.
 3. Kiemelt területnek nevezi meg az a megkerülhetetlen elektronizáció jelentette kihívásokra történő válaszadást: A BÜKnek konkrétan s hatékonyan kell támogatnia a tagságot az új korszakban való érvényesüléshez szükséges tudás megszerzésében, megfelelő képzési programokkal és egy állandó helpdesk felülettel.
 4. A kötelező kamarai továbbképzés terén egyebek között hangsúlyozza, hogy azt úgy kell kilakítani, hogy az további vállalhatatlan terhet a tagság számára ne jelentsen;a kamarai szolgáltatások terjedjenek ki arra is, hogy a megszerzendő kötelező kreditpontok forrása a befizetett tagdíj legyen.
 5. Szorgalmazza azt is, hogy atagság általános helyzetéről készüljön egy átfogó szociológiai elemzés, hogy pontosan legyen látható, mely területeken szükséges újabb tervek kialakítása a Kamara és tagjainak viszonyrendszere jobbításában, és hogy mi az ügyvédség helye a jelen magyar társadalmában. Ahhoz, hogy kifelé egységet és erőt sugározzon a Kamara, a köztestületnek is tisztában kell lennieazzal, "kik is vagyunk valójában".
 6. Újra kell gondolni a Kamara belső és külső kommunikációját - veti fel programjában dr. Tóth M. Gábor: "Proaktívan és pozitív hangsúlyokkal igyekezzünk tematizálni a közbeszédet az ügyvédi szolgáltatás, társadalmi szerepvállalás témájában... Vigyük közel magunkat a jogkeresőkhöz, hogy egyértelmű legyen számukra bizonyos helyzetekben az ügyvédválasztás lehetősége és szükségessége.
 7. Határozottan szorgalmazza a folyamatos és hatékony párbeszédet, kiemelten a Kamarán belüli csoportokkal, a Magyar Ügyvédnők Egyesületével, az ügyvédjelöltekkel, a kamarai tag jogtanácsosokkal "a zökkenőmentes integráció érdekében".

Konkrét lépések

Programtervezetének második részében kitér a konkrét, pontokra lebontot feladatokra:

 1. A szakmai-érdekvédelmi feladatok körében vállalja, hogy
 • megőrzné a kar politikai intaktságát,
 • az ügyvédséget érintő szakmapolitikai kérdésekben, viszont "kérlelhetetlenül hallatom a hangunkat",
 • arra törekszik, hogy az ügyvédség további kizárólagos ügyvédi tevékenységgel ellátható piacokat kapjon,
 • jogterületenkénti szakmai-kodifikációs munkacsoportokat kíván létrehozni,
 • folyamatos kommunikációt kíván kialakítani a tagsággal a fegyelmi ítélkezés irányait illetően a generális prevenció jegyében,
 • a fegyelmi ügyek terén meg kíván tenni mindent, hogy nyilvánvalóan alaptalan panaszokkal ne zaklassák az ügyvédeket és a megalapozott bejelentések szakszerű kivizsgálást nyerjenek,
 • szemléletbeli változtatást hajt végre a kamaraiz ügyfélszolgálat helyett szolgáltató irodaként teremtené meg a gyors és udvarias egyablakos ügyintézést,
 • kamarai informatikai bizottságot kíván létrehozni,
 • megteszek mindent annak érdekében, hogy az informatikai továbbképzést is kreditponttal honorálják,
 • kamarai elektronikus helpdesk-et vezetne be,
 • a kötelező továbbképzés keretében legyen lehetőség arra, hogy távoktatásos részvétellel is lehessen kreditpontot szerezni,
 • élesen elválasztaná a kamarai döntés-előkészítési, a döntéshozatali, és a végrehajtási szerveket, eljárásokat,
 • teljesen új alapokra helyezné a Kamara kommunikációját és a társadalomban kialakított ügyvédképet hatékonyan átformálná,
 • referens rendszert vezetne be az elnökségben,
 • megvizsgáltatná, hogy a francia Carpa-rendszer mintájára megteremthető-e közös letétkezelés lehetősége, és ezáltal enyhíthetőek-e a budapesti ügyvédek terhei.
 • a protokoll termet olyan technikai eszközökkel szereltetné fel, amely az elnökség és egyéb kamarai testületek ülésének jegyzőkönyvezését képes segíteni, melyeket aztán a tagság számára nyilvánosságra hoznának,
 • ügyfelek által elérhető adatbázist alakítana ki, ami nyilvántartja az autentikált ügyvédek fő szakterületeit, segítve ezzel a jogkeresők választását,
 • tárgyalást kezdene a bíróságok fővárosi vezetőivel a visszautasítások körül kialakult Pp. anomáliák tapasztalatainak kiértékelése és a gyakorlat normalizálása érdekében,
 • megvizsgálná: az elektronizációt miként lehetne a kamarai választási eljárásba is bekapcsolni.

2. A szolgáltató feladatok körében vállalja, hogy:

 • újra élettel töltené meg a Kamara székházát,
 • a kamarai büfé működtetését haladéktalanul elindítaná,
 • biztosítaná az ivóvíz-vételi lehetőséget,
 • az elektronikus jogi adatbázishoz való hozzáférés továbbra is biztosítaná,
 • elindítaná a kamarai székház felújítását,
 • a tagok számára lehetővé tenné kamarai tárgyalók használatát,
 • hetente egy nap délutáni személyes kamarai ügyintézést tennek lehetővé a tagok számára,
 • a Pesti Ügyvéd és a Hírlevél szerkesztését önálló szerkesztőre bízná,
 • a Kamara honlapját naprakésszé és könnyebben átláthatóvá tenné.

3. A szociális feladatok körében vállalja, hogy:

 • pályázati-alapot hozok létre az esetlegesen támogatásra rászoruló kollégák számára,
 • növelné a Kamara társadalmi felelősségvállalását ("önkéntesen tegyünk lépéseket a minket körülvevő társadalom élet- és morális színvonalának javítása céljából"),
 • létrehozna egy kártalanítási alapot a legsúlyosabb fegyelmi felelősséget megvalósító ügyvédek által okozott károk megtérítésére,
 • a hét egy napján irodahasználatot és gyermekfelügyeletet biztosít a Kamara a szünetelni nem kívánó kismamák és kisgyermekes édesanyák számára,
 • kedvezményes nyári táborral segítené a kisgyermekes, nagyszülői háttérrel nem rendelkező kollégákat.

4. A szabadidős feladatok körében vállalja, hogy:

 • támogatoná az amatőr futást,
 • a családi sportnap megrendezését,
 • közlési felületet biztosítana a BÜK Bálint Ákos György díjra aspirálóinak,
 • támogatná egy BÜK Antológia kiadása a jó tollú kollegák munkáival,
 • támogatná az eddigi közösségi és sport programokat és ösztönözné újak indítását is
 • felkarolná a régi jól bevált rendezvények (pl. Szalay-szalon, borász-főzész est) újraélesztését.
 • közönségszervezőt biztosítana a kamarai tagság színházjegybeszerzéseinek megkönnyítésére.

Dr. Tóth M. Gábor elnökjelölt cselekvéi programja teljes egészében ide kattintva olvasható.

Portré foto: Panpress, készült a BÜK 2018. áprilisi közgyűlésén