A pályaművek

 1. alkotmányjog és közigazgatási jog,
 2. civilisztika,
 3. büntetőjog

köréből íródjanak.

Anyagi jogi és eljárásjogi dolgozatokkal egyaránt lehet pályázni.

A kifejezetten jogelméleti, jogtörténeti, tisztán a külföldi jogokról szóló, illetve alapvetően összehasonlító jogi munkák a pályázatban nem vehetnek részt – az ilyen pályamunkákat az MJE titkársága a pályázónak visszaküldi.

Az egyes pályamunkák minimális terjedelme 1 ív (40 000 karakter), maximális terjedelme 2 ív (80 000 karakter). A pályázaton nem vehetnek részt azok a tanulmányok, amelyek már nyilvános publikálásra kerültek, vagy nyilvános publikálásuk már folyamatban van, továbbá amelyeket más pályázatokra már benyújtottak.

Az MJE mind a három témakörben (díjkategóriában) ajánlott témákat állapít meg. Más témákkal is lehet pályázni, de az ajánlott témákban benyújtott tanulmányok - azonos színvonal esetében - elsőbbséget élveznek.

Ajánlott témák az alkotmányjog és a közigazgatási jog köréből

 • Az uniós jog és a nemzeti alkotmányos identitás viszonya
 • Kormányzati irányítás
 • Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
 • Az adókedvezmények jogi megítélése
 • A környezetvédelem jogi problémái
 • A migrációval kapcsolatos nemzetközi jogi és hazai szabályozás

Ajánlott témák a civilisztika köréből

 • A szövetkezetek jogállása
 • Az élettársi jogviszony
 • A megbízási szerződés és különleges formái
 • Utaló magatartás - biztatási kár
 • Másodfokú eljárás az új Pp.-ben
 • A kollektív szerződés
 • A vezető tisztségviselő felelőssége a társasággal és a harmadik személyekkel szemben
 • A deliktuális és kontraktuális felelősség viszonya az új Ptk.-ban

Ajánlott témák a büntetőjog köréből

 • Egység és halmazat
 • Szexuális önrendelkezés és büntetőjog
 • Kényszerintézkedések a jogerős bírói ítélet előtt
 • Csoportos elkövetési alakzatok - bűnszervezet
 • Áldozatvédelem - viktimológiaEnyhítések (kedvezmények) és szigorítások a büntetés-végrehajtási jogban
 • Un. kiber bűncselekmények

Az egyes pályaműveket jeligével ellátva 2018. május 1-ig két példányban kinyomtatva, valamint elektronikus formában kell benyújtani az MJE Titkárságára (1054 Budapest, Szemere u.8., e-mail cím: mje@jogaszegylet.hu). A pályázók mellékletként lezárt borítékban – a borítékon a jeligét feltüntetve – közöljék személyes adataikat (név, születési dátum, lakcím, foglalkozás). Csak a díjnyertes pályázatoknál kerülnek a borítékok felbontásra. A nem nyertes pályázatoknál a borítékot a pályázó kérésére a Titkárság visszaadja. Egy pályamunkának több szerzője is lehet.

A pályaműveket az MJE vezetősége bírálja el a pályázatot értékelő szakbírálók véleménye alapján. A szakbírálókat az MJE Vezetősége jelöli ki. A pályázatok elbírálásának véghatárideje: 2018. június 1.

A pályamunkák közül mind a három témakörben egy első, két második és három harmadik díj kerülhet kiosztásra.

Az első díj összege 400 000 Ft., a második díj összege 200 000 Ft., a harmadik díj összege 100 000 Ft. Az MJE fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes díjakat ne adjon ki, illetve hogy az egyes díjkategóriák (témakörök) között átcsoportosításokat eszközöljön a díjazásnál.

A pályadíjak ünnepélyes átadására 2018. július 1-ig kerül sor.

A szélesebb érdeklődésre számító tanulmányokat az MJE folyóirataiban, a Magyar Jogban és a Jogászegyleti Értekezésekben - a szerző beleegyezésével - megjelenteti. Az MJE által publikálni nem kívánt, illetve a nem díjazott pályaművekkel a pályázó szerző szabadon rendelkezhet.