Több az életszerűtlen, mint a hasznos

Egy névtelenséget kérő vidéki bírónő így nyilatkozott a 168 órának: természetesen értjük a jogalkotó célját. Megpróbált gondoskodni arról, hogy a bíróságok végezhessék a munkájukat a veszélyhelyzet idején is, méghozzá úgy, hogy ehhez minél kevesebb személyes kontaktusra legyen szükség. A halaszthatatlan ügyekben azonban ezt eddig is megoldottuk. Szerinte az egyszerűsített szabályok között van hasznos és alkalmazható is, de a mostani előírások egy része életszerűtlen. A hetilap informátorai szerint összességében sok az életszerűtlen, nehezen betartható szabály.

Az idézett bírónő azt is elmondta, hogy a március 15-én bevezetett rendkívüli ítélkezési szünet meghirdetésekor lemondták az összes tárgyalást. Most azokat úgy kell kitűznie, mondjuk egy hónap múlva esedékes időpontra, hogy nem tudhatja, akkor nem lesz-e érvényben szigorúbb kijárási korlátozás. Azt sem tudja, hogy a felek közül kit kell feltétlenül megidéznie, kinek van működő Skype-kapcsolata, tehát meghallgatható elektronikus úton is. Igaz, ebben az esetben nehezen biztosítható, hogy minden kétséget kizáró módon azonosítsa az illető személyazonosságát. Mi a helyzet akkor, ha az adott időpontban a védő nem tud a rendszerhez csatlakozni? Ki kell rendelni helyettest? És ha a vádlott tiltakozik? A bírák valójában egyelőre még csak puhatolóznak, hogy a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot ne sértsék meg valamelyik egyszerűsítéssel.

A rendelet tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy zárt tárgyalóteremben hirdessék ki az ítéletet, amikor nem lehet jelen sem hallgatóság, sem a sajtó, miközben az Alaptörvényben, az Emberi jogok európai egyezményében és az Alapjogi chartában is előírás, hogy a felek ügyeit nyilvános tárgyaláson kell elbírálni. Érthető, hogy a jogalkotó gátat kíván szabni a koronavírus-fertőzés terjedésének, amikor úgy rendelkezik, hogy a bíróság tárgyaláson kívül hozhat ítéletet.

Dr. Kadlot Erzsébet

A nyilvánosság kontroll-szerepe nem kihagyható

A bírósági eljárásnak azonban mégis a tárgyalás a lelke, amikor a bíróság irányítása és felügyelete mellett a felek kifejthetik érveiket. Így vélekedik dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, volt bíró és alkotmánybírósági főtanácsadó. A felek azonban polgári eljárásokban most nem kérhetik, hogy tartsanak tárgyalást fellebbezési és felülvizsgálati eljárásokban, még a tárgyaláson kívül hozott ítélet ellen sem. Pedig – mint az ügyvéd rámutat – a nyilvánosságnak önmagában is őrkutyaszerepe van, visszatartó erőt jelent, hogy a tárgyaláson ne történjenek olyan meg nem engedhető dogok, amelyek kikezdhetik az igazságszolgáltatás hitelességét.

Dr. Kadlót Erzsébet nehezményezi az is, hogy a rendeleti szabályok szerint a bíró hivatalból mellőzheti a tanúk vagy a sértett kihallgatását, ha a nyomozásnál telekommunikációs eszközzel vagy hangrögzítő eszközzel felvétel készült a kihallgatásukról. Ez praktikusan azt jelenti, hogy előfordulhat: a vádlott és a védő sohasem találkozik a tanúkkal és az állítólagos sértettel, kérdéseket nem tehetnek fel nekik, szembesítésüket nem kezdeményezhetik, reakciójukat a bíróság sem mérheti le. Közben pedig nem tudható, hogy milyen közegben készült a vallomás, a hangfelvétel idején ki volt ott a tanúval, hogyan tették fel a kérdéseket.

Ez felszámolja a védelemhez való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, a fegyverek egyenlőségének elvét és a bizonyítás hitelt érdemlő voltát. Ezt megengedhetetlennek tartom – mondja az ügyvéd.

Kétségtelen, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben mindenképpen dönteni kell – mondta a lapnak bírósági forrása. A polgári ügyek közül ilyenek a gyermekelhelyzési perek, büntetőügyekben pedig amikor a vádlott letartóztatásban van. Ilyenkor őt olyan helyiségbe szállítják, ahol működik a távmeghallgatási rendszer, a bírónak pedig a tárgyalóteremben kell lennie, és alighanem az ügyvédet is oda kell invitálni, mert hiába állna rendelkezésre Skype-kapcsolat, azt nem lehet összekötni a kiépített bírósági rendszerrel.

Bizonytalanság a technikai hátteret illetően

Érdekes – jegyzi meg egy büntetőügyekkel foglalkozó bíró –, korábban éveken át azt hallottuk, hogy a mi céljainkra csak a milliárdokért kialakított NISZ távmeghallgatási rendszer használható, most pedig hirtelen kiderült, az ingyenes Skype is kiválóan alkalmas arra, hogy a perekben tartsuk a kapcsolatot a felekkel. Az viszont nem nyilvánvaló, hogy mi a teendő, ha tanúkat esetleg százas nagyságrendben kell meghallgatni. Hogyan lehet személyazonosságukról hitelt érdemlően meggyőződni? Nekem ilyen körülmények között is garantálnom kell a törvényes bizonyítást – mondja a bíró.

Dr. Kadlót Erzsébetnek is súlyos kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogyan azonosítsa a bíró távmeghallgatás esetén, hogy ki van a végponton. Túl könnyű ugyanis más adatait bemondani vagy akár más okiratait lemásolni. Az internetes videokapcsolat esetén annak minőségétől függ, hogy a személyi igazolvány ellenőrizhető-e. Ráadásul a rendelet szerint számos eljárási lépést telefonon is meg lehet tenni, ami maga az ellenőrizhetetlenség. Az érintett szempontjából nem sokat segít a dolgon, hogy egyszer, majd évek múlva, esetleg kiderül – már ha kiderül –, hogy valami fantom volt a vonal végén.

A polgári ügyszakban mellőzni kell a perfelvételi tárgyalást...

Az ügyvédnő szerint a március 31-i rendelet egyik legmeglepőbb fordulata, hogy a polgári ügyszakban mellőzni kell a perfelvételi tárgyalást, és megtartását a felek nem is kérhetik. Pedig a perfelvételi tárgyalás az új polgári perrendtartás egyik legfőbb vívmánya, a jogalkotó ettől várta, hogy akadályozza meg a rossz irányban, végeláthatatlanul elhúzódó pereket. Minthogy ennek kulcsszerep jut a per további menetében, a bíró kioktatási felelőssége is súlyosabb a korábbiaknál. Az egyetemi oktató álláspontja szerint a jelenlegi viszonyok között ez a jogintézmény elveszíti funkcióját, még rosszabb lett a helyzet, mint a korábbi perrendtartási viszonyok között volt, hiszen akkor a perfelvételnek nem volt olyan komoly jelentősége, mint most.

Kétlem, hogy a mai bonyolult szabályrendszerben a bíróság írásban tud olyan kioktatást adni a jogi képviselő nélkül eljáró félnek, amelyben ő képes lesz a perfelvételre alkalmas írásbeli dokumentumok előállítására – mondja dr. Kadlót Erzsébet. Ez pedig azt jelenti, pénzkérdéssé válik, van-e valakinek esélye arra, hogy igazát bíróság előtt bizonyítsa.

A bíró, az ügyész és a nyomozó nem lehet jogalkotó

Az ügyvéd azt is kifogásolja, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság az eljárás rendjével kapcsolatban egyedi szabályokat állapíthat meg, és arra figyelmezteti az eljárás résztvevőit, hogy a szabályok be nem tartása automatikusan súlyos rendzavarásnak minősül, amiért helye van rendbírság kiszabásának, kiutasításnak vagy kivezettetésnek. Csakhogy a bíró, az ügyész és a nyomozó nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó. Nekik a törvényben vagy rendeletben előírt szabályokat kell alkalmazniuk, mert csak ez jelent biztosítékot arra, hogy az ország minden polgárára ugyanazok az előírások vonatkozzanak – figyelmeztet a volt alkotmánybírósági főtanácsadó.

– Milyen alapon állapítanak meg ezek a szereplők egyedi szabályokat? Milyen alapon tekintik súlyosnak azok megsértését? Mi a helyzet akkor, ha a Skype-kapcsolatban jelen lévő fél azért sért meg valamilyen szabályt, mert a gyermekei otthon vannak, és ott rendetlenkednek körülötte? A nyomozó hatóság kidobatja a lakásból a gyerekeket és büntetést ró ki az anyukára? Hát ezt senki sem gondolhatja komolyan! Ne csináljunk úgy, mintha betarthatatlan szabályokat be lehetne tartatni!

Különlegesen kényes ügyek

A lap bírósági forrása szerint polgári ügyszakban vannak különlegesen kényes ügyek, amelyekben ugyan a szabályok lehetővé teszik a tárgyaláson kívüli döntést, ám sok bíró ezt megoldhatatlannak tartja. Ilyenek például azok a távoltartási perek, amelyeken az érintett családtagoknak akár a testi épsége, szélsőséges esetekben az élete múlhat. A polgári bírók egy része ilyenkor feltétlenül szükségesnek tartja, hogy meghallgassa a feleket. A magyar helyzet ismeretében várható, hogy ha a karantén elhúzódik, akkor felerősödnek a családokon belüli feszültségek, ami az erőszak elharapózásához vezethet, s megnőhet a távoltartás intézményének jelentősége.

De hogyan döntsenek tárgyaláson kívül? – kérdezi. A nappaliban üldögélve a férj majd szépen átadja a számítógépet feleségének, akit rendszeresen bántalmaz, és az asszony őszintén kiönti előtte a szívét?

A lap beszélgetőtársai szerint a megoldás csak az lehet, hogy a bíróságoknak biztosítaniuk kell a feltételeket ahhoz, hogy a halaszthatatlan ügyeket megfelelő körülmények között tárgyalják. Elő lehet írni megfelelő védőfelszerelést vagy azt, hogy a felek tartsák egymástól a távolságot, akár azt is, hogy megbízható elektronikus rendszeren keresztül egyszerre több teremben folyjék a tárgyalás.

Nem lehet viszont úgy tenni, mintha a kivételesen sürgős eseteken kívül az összes többiben is megfelelően el tudnánk járni. Ezzel ugyanis az összes terhet és veszélyt a felekre terheljük rá – véli dr. Kadlót Erzsébet. Szerinte a bíróság nem ragaszkodhat ahhoz, hogy akár az egyébként Magyarországon tartózkodó, elérhető terhelt akarata ellenére, távollétében is megtartsa a tárgyalást, miközben az illető részt akar venni az ügy tárgyalásában. – Méltányos ez olyan terhelt esetében, aki nem tudja biztosítani a kommunikációs végpontot? Honnan vesszük, hogy a magyar családokban akár több számítógép is van, s miközben az egyiken a gyerek távoktatása zajlik, a másikon a szülő bírósági kihallgatáson vehessen részt? – kérdezi a volt bíró. Ráadásul várható, hogy amikor egy-egy családnak elfogy a pénze, akkor elsőként az internet-előfizetést mondják le. Kadlót Erzsébet szerint a magyar társadalom sem felszereltségben, sem anyagilag nem tart még ott, hogy a rendelet szabályai alkalmazhatók legyenek.

Nyitott kérdések

A rendelet – a látható jogalkotói igyekezet ellenére is – valójában lex imperfecta: befejezetlen és végrehajthatatlan szabályozás – vonja le a következtetést az ügyvédnő. Jó a szándék – állítja a bíró, aki nyilatkozott a lapnak. A jogalkotó azt akarja elérni, hogy a bíróság minél egyszerűbben járhasson el. De hogyan fogunk tárgyalni, ha ne adj isten hónapokon át kijárási tilalom lesz? És ha a veszélyhelyzet tartósan fennmarad, miközben a bíróságok rendes működése huzamos időn át nem állhat helyre? Akkor a magyar igazságszolgáltatás határidő nélkül a kormány által rendeleti úton meghozott szabályok szerint jár el?