A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké) 13. § (2) bekezdése kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió Ft-ra azon Korlátolt Felelősségű Társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem érte el ezt az értéket. A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthetett a társaság átalakulásáról is, vagy megszüntetéséről is. A döntést (taggyűlési határozatot) 2017. március 15. napjáig kellett meghozni, a változásbejegyzési kérelmeket pedig 2017. április 14-ig, átalakulás esetén a második közzétételt követő 30 nap eltelte után – kellett a cégbíróságra benyújtani.

Mi történik azzal a korlátolt felelősségű társasággal, amelynek törzstőkéje (jegyzett tőkéje) nem éri el a minimális 3 millió Ft-ot?

A cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását.

Hogyan kerülhető el a megszűntnek nyilvánítás és a kényszertörlés?

Ha az érintett korlátolt felelősségű társaságok a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása előtt, vagy az eljárás alatt meghozzák a szükséges döntéseket (törzstőke emeléséről, megszűnésről vagy az átalakulásról) és benyújtják a változás bejegyzési kérelmet, a bíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, vagy a megindított eljárást megszünteti.

Mi a következménye a társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindítása elrendelésének?

  • a társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet;
  • a cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” toldattal;
  • a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket;
  • ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket;
  • a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből;

Mi az eltiltás?

Az eltiltott személy az eltiltó végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 évig:

  • nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá;
  • nem szerezhet gazdálkodó szervezetben többségi vagy azt meghaladó szavazati jogot;
  • - nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető, elnök, vezérigazgató, stb.), azaz nem csak a kényszertörléssel érintett, hanem valamennyi olyan cégből törölni kell, ahol vezető tisztségviselő;

Milyen költségekkel jár a megszűntnek nyilvánítás?

A felügyeleti illeték 100.000 Ft.