Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, felperes keresete

Tisztelt Törvényszék!

Alulírott Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter (v.ö.: a miniszterek kinevezéséről szóló 214/2014. (VI. 6.) KE határozat) felperes, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 121. § (1) bekezdése szerinti törvényességi felügyeleti jogkörömben eljárva, az Üt. 123. § (1) bekezdése alapján, a Budapesti Ügyvédi Kamara alperes ellen ezzel a

keresettel

kérem, annak megállapítása mellett, hogy az alperes működése jogszabálysértő, (i) elsődlegesen, hogy a bíróság az Üt. 123. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alpereshez rendeljen ki felügyelő bíztost abból a célból, hogy a felügyelő biztos az Üt. 124.§ (1) bekezdés szerint köteles az alperes közgyűlését összehívni olyan napirenddel és azzal, hogy a közgyűlés az Üt. 111. § (2) bekezdés e) pontja és a 104. § (3) bekezdése szerinti szabályzat vagy szabályzatok betartása mellett, válassza meg az Üt. 103. § (1) bekezdés b)-c)-d)-e) pontjaiban és az Üt. 111. § (2) bekezdés e) pontja és a 104. § (3) bekezdése szerinti szabályzatában vagy szabályzatokban meghatározott, kötelezően megválasztandó szerveit; ennek érdekében jogosilsa föl a felügyelő biztos!, hogy Icijelölje a választási bizottság és a jelölőbizottság elnökét és tagjait, majd a jelölőlista közzélételét követő 8 napon belül a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait;

(ii) másodlagosan, hogy a biróság az Üt. 123.§ (2) bekezdés b) pontja alapján hívja össze az alperes közgyűlését azzal, hogy a közgyűlés az Üt. 111. § (2) bekezdés e) pontja és a 104. § (3) bekezdése szerinti szabályzat vagy szabályzatok betartása mellett, válassza meg az Üt. 103. § (1) bekezdés b)-c)-d)-e) pontjaiban és az Üt. 111. § (2) bekezdés e) pontja és a 104. § (3) bekezdése szerinti szabályzatában vagy szabályzatokban meghatározott, kötelezően megválasztandó szerveit; és ennek érdekében a bíróság jelölje ki a választási bizottság és a jelölőbizottság elnökét és tagjait, majd a jelölőlista közzélételét követő 8 napon belül a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait.

Perköltségigényem nincs.

Egyben kérem, hogy a bíróság a Pp. 74. § alapján az alperes részére rendeljen ki ügygondnokot, tekintettel arra, hogy törvényes képviselője nincs.

A Pp. 76. § (4) bekezdése szerint az ügygondnok készkiadása és díja tekintetében a költségmentességre irányadó szabályokat kell alkalmazni.

I. Tények

1. A Fővárosi Ítélőtábla az ide F/112. alatt mellékelt, 4.Pf.21.399/2014/8. ssz. alatt 2015. szeptember 24-én kelt és a Fővárosi Törvényszékhez október 6-án érkezett ítéletével a rendelkező rész tekintetében helybenhagyta az F/1/1. alatt mellékelt Fővárosi Tőrvényszék

28.P.21.423/2014/15.ssz. ítéletét, amely hatályon kívül helyezte az alperes közgyűlésének a tisztségviselői és bizottsági tagjai megválasztásáról szóló valamennyi határozatát.

2. Ennélfogva az alperesnek az Üt. 103. § (1) bekezdés b)-c)-d)-e) pontjaiban és az Üt. 111. § (2) bekezdés e) pontja és a 104. § (3) bekezdése szerinti F/5. alatt mellékelt szabályzatában (szabályzatokban) meghatározott, kötelezően megválasztandó szervei megszűntek, amely helyzet jogszabálysértő.

3. Ennélfogva de facta nincs olyan alperesi szerv, amelyet a törvényességi felügyeletet ellátó igazságügyért felelős miniszter az Üt. 122. § (1) bekezdése szerint a jogszabálysértés megszüntetésére fel tudna hívni.

4. Tény az is, hogy az alperes az Üt. által delegált hatáskörben közigazgatási hatósági ügyeket is ellát, illetve az is, hogy az őnszervezettségének az Üt. által kialakított rendszerében a budapesti ügyvédség az alperes szerveinek hiányában sok tekintetben működésképtelen.

II. A törvényességi felügyeleti jogkör terjedelme; jogalap

5. Az Üt. 121-125. §-i szabályozzák az igazságügyért felelős minisztemek az alperes fölötti törvényességi felügyeleti jogkőre terjedelmét, kifejezetten rögzítve azt, hogy a miniszter jogköre „nem terjed ki olyan ügyre. amelyben bírósági eljárásnak van helye” [Üt. 121. § (3) bekezdés].

6. Az alperesnek az Üt. 103. § (1) bekezdés b)-c)-d)-e) pontjaiban és a petitumban hivatkozott szabályzatokban előírt szervekkel rendelkeznie kell, ellenkező esetben nem csak a helyzet jogszabálysértő, de az alperes működni sem tud.

7. A jogszabálysértő helyzet a kötelezően előírt szervek megválasztásával orvosolható, erre az alperes közgyűlésének van joga, azt pedig- a közgyűlés összehívásárajogosult alperesi szerv hiányában - kizárólag a bíróság [Üt. 123. § (2) bekezdés b) pont], vagy a bíróság által kirendelt felügyelő biztos [Üt. 124. § (2) bekezdés c) pont] hívhatja össze.

III. Az Üt. 119. § (4) bekezdése

8. Az elmúlt napokban ügyvédek különböző jogértelmezéseket juttattak el hozzám, amelyeket amicus curiae F/2/1., F/2/2., F/2/3., F/2/4. és F/2/5. alatt mellékelek azzal, hogy az igazságügyért felelős minisztemek nincs hatásköre a törvény vagy a bíróság ítéletének kötelező érvényű értelmezésére sem.

9. Az Üt. 119. § (4) bekezdésének első mondata szerint „/a/ tisztségviselők megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának napján szűnik meg.”Amint az az F/2/3. és F/2/4. alatti okfejtésből kitűnik, van olyan értelmezés, amely szerint az 1. pontban hivatkozott ítéletek folytán az alperes korábbi tisztségviselőinek megbízatása nem szűnt meg. Amennyiben a bíróság osztaná ezt az álláspontot, úgy megítélésem szerint a jelen keresetet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, ebben az esetben a 2010-ben megválasztott elnökség hivatott arra, hogy a közgyűlést összehívja.

IV. A felperes képviselete

10. A Pp. 67. § (1 bekezdésének d) pontja alapján perbeli képviseletemet Dr. Molnár Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára látja el, a meghatalmazást F/3. alatt csatolom.

V. A felügyelő biztos kirendelése

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy felügyelő biztosnak (törölve) rendelje ki; aki – az F/4. alatt csatolt önéletrajza alapján (törölve).

VI. Soronkivüliség elrendelése iránti kérelem

11. A jelen keresetlevél egy példányával kérem a Fővárosi Törvényszék elnökét, hogy a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján szíveskedjen a jelen ügy soron kívül intézését elrendelni, tekintettel arra, hogy ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi, igazságügyi, illetve közérdek fűződik, és az ügy tárgya az állampolgárok széles körétérintő kérdés.

E perre az Üt. 123. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszéknek van hatásköre és illetékessége. A felperest személyes illetékmentesség illeti [ltv. 5. § (1) bekezdés a) pont].

Tisztelettel

Dr. Trócsányi László

igazságügyi miniszter

A felperes minisztert képviselő dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár beadványa

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Alulírott dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter mint felperes korábban F/3. alatt meghatalmazással igazolt képviselője a Budapesti Ügyvédi Kamara alperes ellen a Fővárosi Törvényszékhez müködés törvényességének helyreállítása iránt 2015. október 21. napján benyújtott kereset vonatkozásában az alperes részére ügygondnok kirendelésére irányuló indítványomat visszavonom a következőkre tekintettel:

A benyújtott keresetlevélben a Pp. 74. § alapján azzal a kéréssel fordultam a bírósághoz, hogy a megjelölt törvényhely alapján az alperes részére rendeljen ki ügygondnokot, tekintettel arra, hogy nincs törvényes képviselője.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) 2015. október 21. napján az F/6/1. szám alatt csatolt 1/2015.10.21. számú határozatában megállapította, hogy az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakbau Üt.) 125/A. § (1) bekezdésében írt feltétel beállt.

Az Elnökség az F/6/2. szám alatt csatolt 2/2015. 10. 21. számú határozatában az Üt. 125/A. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján az alperes elnökének hatáskörébe tartozó feladatok ellátására a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnökétjelölte ki.

Az Elnökség az F/6/3. szám alatt csatolt 3/2015.10.21. számú határozatában az Üt. 125/A. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján az alperes elnökségének hatáskörébe tartozó feladatok ellátására a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara Elnőkségét jelölte ki.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a kereset benyújtását követően az Üt. vonatkozó rendelkezéseinek az Elnökség által történt alkalmazása következtében az alperes rendelkezik törvényes képviselővel, így a Pp. 74. § szerinti ügygondnok kirendelésére nincs szükség.

Budapest, 2015. október 27.

Dr. Molnár Zoltán

Igazságügyi Minisztérium

F/6/1. Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2015.10.21. számú határozata

F/6/2. Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2015.10.21. számú határozata

F/6/3. Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2015.10.21. számú határozata