Dr. P. Horváth István

Kiindulási pontunk - hangsúlyozza az Ügyvédfórum.hu-nak adott tájékoztatásában dr. P. Horváth István ügyvéd, az ELTE ÁJTK Munkajogi és Szociális jogi Tanszék docense és dr. Szladovnyik Krisztina ügyvéd, munkajogi szakjogász - a Munka Törvénykönyve [Mt.] a munkáltató kötelezettségévé teszi, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítsa, ennek részeként köteles megteremteni az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit [Mt. 51. § (4) bek.]. E körbe tartozik a járványügyi helyzet kezelése is! A munkavállaló sem titkolhatja el betegségét, az együttműködési kötelezettsége alapján be kell jelentenie, ha érzi, nincs munkára képes állapotban. Bejelentés nélkül is kérheti ugyanakkor a munkaadó, a betegség tüneteit észlelve, hogy alkalmazottja forduljon orvoshoz, és ez elvezethet akár a keresőképtelenség megállapításához is. Ezzel megkezdődik a legfeljebb 15 munkanap betegszabadság igénybevétele, és ha ez nem elég a gyógyuláshoz, az ellátás táppénzre vált.

Vajon miként befolyásolja a vírusveszély és munkaszervezést?

- A legjobb helyzetben munkaadó és vállalója akkor van - vélekednek egybehangzóan -, ha virtuálisan hazavihetők a munkahelyi feladatok. Ehhez pedig korunk egyik meghatározó „szerszáma”, a számítástechnikai eszköz szükséges. Ha a munkaköri feladatok – amint a cég irodájában – információtechnológiai eszközzel elláthatók és az eredmény elektronikusan továbbítható, semmi akadálya, hogy átmenetileg ún. home office keretében dolgozzon a munkavállaló vagy akár közös megegyezéssel munkaszerződését távmunkavégzésre módosítsák [Mt. 196. §].

Van lehetőségünk az otthoni munkavégzésre?

- A „home office” nyilvánvalóan határozott időre, a járványügyi veszélyhelyzet megszűnéséig szól. Előfeltétel - hangsúlyozzák -: a munkavállaló rendelkezzen a munkavégzéshez és az eredmény továbbításához szükséges informatikai infrastruktúrával. Az Mt. lehetőséget biztosít, hogy a munkaadó átmenetileg egyoldalúan módosítsa a munkaszerződés egyes tartalmi elemeit [53. §]. Így egy naptári évben legfeljebb 44 munkanapra – egyebek mellett – a szerződéstől eltérő munkahelyen, otthoni munkavégzésre kötelezheti alkalmazottját. Ha a vírusveszély ennyi idő alatt sem szűnik meg, a további „házimunkához” az Mt. betűje szerint már közös megegyezéssel történő munkaszerződés-módosítás szükséges. Hozzátesszük, mindez kifejezetten előnyös lehet annak a szülőnek, aki az óvoda- és iskolabezárás folytán egyébként sem hagyhatná kiskorú gyermekét felügyelet nélkül. Még játék közben sem.

Dr. Szladovnyik Krisztina

És ha nincs mód a foglalkoztatásra?

- A problémát igazán akkor hozza magával a vírusveszély, ha különösen a munkáltató alaptevékenyégének megvalósításában, az ehhez kapcsolódó szakmákban a számítástechnika egyáltalán nem (pl. állattenyésztés, gépgyártás) vagy csupán kisegítő módon (pl. kereskedelem, kultúra) játszik szerepet. Ahol nem mellőzhető a munkahelyen történő személyes megjelenés. Amennyiben ekkor a munkáltató nem tudja kihasználni a teljes munkaidőt, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazásával megoldást jelenthet például a munkaidőkeret [Mt. 93. §]. Többműszakos tevékenység esetén a munkáltató egyoldalúan – az általános szabály szerinti legfeljebb négy havin túllépve – hat havi munkaidőkeretet is elrendelhet, és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint például márciustól májusig heti kettőnél több pihenőnapot beoszthat, és a munkanapokon – teljes munkaidősök esetében – 8 óránál rövidebb tartamra is beoszthatja a munkaidőt. Jóslásba nem kívánnak bocsátkozni, ezért a szakjogászok hangsúlyozzák: mindez csak akkor kifizetődő megoldás, ha a hathavi munkaidőkeret második felében "elillan" a vírusveszély, és heti ötnél több napon is megéri a foglalkoztatás, akár napi nyolcnál több órában.

Mi a helyzet a „leállási” idővel?

- Más minőségű, abszolút probléma, ha munkáltató egyáltalán nem tudja alkalmazottait vagy azok egy részét foglalkoztatni. Az ezzel járó következmények attól függenek, hogy mi a munkavégzés leállásának oka. Az Mt.-nek erre a helyzetre szóló szabálya szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg [146. § (1) bek.]. Írás közben, a hírekre pillantva, az egyik fürdő vezetője nyilatkozik, lehet, hogy bezárnak. Ebben az esetben például a kabinosnak és az úszómesternek jár az állásidő szerinti díjazás, hiszen a munkáltató döntése (bezárnak) folytán nincs mód a foglalkoztatásra. Az állásidőre járó díjazás akár több is lehet az alapbérnél, mivel a munkavállalót bérpótlék is megilleti, ha a munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra (pl. műszakpótlék) lett volna jogosult [Mt. 147. §.]

- Amennyiben viszont a munkáltató jogszabályi rendelkezés folytán nem tudja foglalkoztatni, a munkavállaló egyáltalán nem lesz jogosult díjazásra. Miután például be kellett zárni a mozikat, ez a filmszínház, mint munkáltató számára külső, és egyben elháríthatatlan okot jelent. Ezzel a pénztáros és a jegyszedő munka- és jövedelem nélkül marad – leállás lesz, sajnos az állásidőre járó díjazás nélkül.

Átmeneti megoldásként szóba jöhet a szabadságkiadás?

- A járványveszély munkaügyi túlélésének egyik, de nem kizárólagos eszköze lehet - vetik fel a lehetőséget -, hogy a munkáltató megkezdi a 2020-ra megállapított szabadság kiadását. Az Mt. általános rendelkezése szerint a szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki. Így a köznyelv bevett szóhasználatától eltérően, nem mi vesszük ki a szabadságot. Az Mt. szerint a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell. És a jogi nyelv szerint a meghallgatáson elhangzott alkalmazotti kérés nem köti a munkaadót. Egyetlen korlát: a munkáltató évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles biztosítani [Mt. 122. §]. Így az évi szabadságnapok többségének kiadását a munkáltató akár márciusban is megkezdheti. Mindennek értelmet különösen az ad, ha a szabadságolás letelte után a vírusveszély már nem akadálya a foglalkoztatásnak. A terjedőben lévő tévhitek ellenére hangsúlyozandó, fizetés nélküli szabadságra nem küldheti a munkáltató dolgozóit! Ehhez mindenképpen megállapodás szükséges. Mindez ugyancsak eszköze lehet annak, hogy a munkaviszony „túlélje” a vírusveszélyt, de a megoldás árnyoldala az is, hogy tartama alatt szünetel a biztosítás [1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről; 8. § a) pont].

Ha nincs megoldás, végül jön a felmondás?

Amennyiben a munkáltató eszköztelenné válik a vírusveszély folytán jelentkező foglalkoztatási problémák kezelésére - vázolják fel a végső megoldást - , marad a munkaviszony megszüntetése. Ennek jogcíme lehet a közös megegyezés, alku hiányában viszont a munkaadónak fel kell mondania [Mt. 64. §]. Az indok határozatlan idejű munkaviszony esetén a munkáltató működésével összefüggő ok lesz [Mt. 66. § (2) bek.]. A felmondási tilalmak (pl. várandósság, a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelése, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap; ahogyan hívjuk, a lombikprogram) és korlátozások ekkor is élnek. Így például a védett korúakra (a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év) és a gyermeke hároméves kora előtt munkába álló anyákra is vonatkozik az a rendelkezés, hogy a felmondás csak akkor közölhető, ha a munkavállaló munkahelyén nincs az általa betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy az ebben való foglalkoztatásra irányuló munkaadói ajánlatot elutasítják [Mt. 66. § (5)-(6) bek.].

- A határozott idejű munkaviszony munkaadói megszüntetése már problematikusabb. Felmondani csak akkor lehet, ha a vírusveszély, mint elháríthatatlan külső ok következtében a munkaviszony fenntartása lehetetlenné válik (pl. jogszabályi rendelkezés folytán a színház nem tarthatja meg előadásait és próbálni sem lehet). Ha ez a feltétel nem áll fenn (pl. az étterem 15 órakor történő kötelező bezárása miatt a személyzet egy része feleslegessé válik), mélyebben a zsebébe kell a munkáltatónak nyúlnia. Ekkor ugyan azonnali hatállyal, ráadásul indokolás nélkül felmondhat, de a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára [Mt. 79. §].

- Ez utóbbi esetben a „túlélés” eszköze lehet, ha felek a vírusveszély megszűnéséig, határozott időre részmunkaidőt kötnek ki a munkaszerződésben. Ezt hívjuk német példa alapján a munkaidő szolidáris megosztásának. Inkább sokan részmunkaidős alkalmazásban, mint néhányan „főállásban”, és jóval többen munkanélküliként…

Mi történik akkor, ha a munkavállaló képes lenne rá, de mégsem tud dolgozni?

- A vírusveszély egyik lehetséges másik következménye, hogy a munkáltató ugyan tudná alkalmazottját foglalkoztatni, de ezt a munkavállalót érintő kritikus körülmény mégis megakadályozza. És nem azért, mert keresőképtelen! - válaszllnak egy lehetséges helyzet felvetésére. - Ennek egyik esélyes esete, hogy a munkavállalónak, miután nem tudja máshogyan megoldani óvodás vagy kisiskolás gyermekének napközbeni felügyeletét, otthon kell maradnia. Az Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló érdekeit méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat [6. § (3) bek.]. Nem, hogy aránytalan sérelmet, de lehetetlen helyzetet teremtene az anyukának vagy a gyermekét egyedül nevelő apának, ha ekkor gyermekét nappalra, illetve – a munkaidőbeosztástól függően – akár éjszakára magára kellene hagynia. Nem az Mt. tételes rendelkezése, hanem a méltányos mérlegelés – német polgári jogból eredő –, a munkáltatót általános magatartási követelményként terhelő kötelezettsége alapján köteles ekkor munkavállalóját mentesíteni a munkavégzés alól. A megoldott probléma ugyanakkor egy másikat indukál, a mentesülés tartamára díjazás nem jár.

A felvázolt változatoknál lehet még rosszabb is?

- Igen. A vírusveszély mélypontja lehet a járványügyi zárlat elrendelése. Keresőképtelen, aki járványügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. Ekkor nem marad ellátás nélkül a munkavállaló, az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szerinti táppénzre jogosult. Kívánjuk, soha ne legyünk rá jogosultak…

Címfotónk: illusztráció. Már európában is több autógyárbeszüntette a gyártást.