Az információs technológia rohamos fejlődésével rendelkezésünkre álló digitális eszközök és megoldások egyre jelentősebb befolyással bírnak az emberi személyre és az egész társadalomra. A lassan mindent átszövő digitalizációval együtt járó hatalmas adatmennyiség hasznosítása, kiváltképp az erre épülő mesterséges intelligencia alkalmazása egyre több területen válik jellemzővé. Különösen érzékeny kérdéseket vetnek fel azok a mechanizmusok, amelyek során a személyes és társadalmi viszonyokat befolyásoló döntéseket az adatokat automatizáltan értékelő vagy öntanuló algoritmusok támogatásával hozzák meg, vagy amelyek során maguk az algoritmusok hoznak döntést. Ezek a megoldások számos társadalmi előnnyel járnak, ugyanakkor újfajta kockázatokat is rejtenek – írta konferenciaismertető közleményében az Alkotmánybíróság.

Az algoritmizált döntéshozatali mechanizmusok alapjogokra gyakorolt – akár pozitív, akár negatív – hatásával egyre több nemzetközi fórum és dokumentum foglalkozik. E hatásokkal kapcsolatos kérdések merülhetnek fel többek között a közigazgatásban, az egészségügyi, a pénzügyi vagy a munkaügyi szektorban, a szociális ellátórendszerben, a bűnüldözés terén vagy az online kommunikációban alkalmazott algoritmizált döntések kapcsán. Ezek olyan alapjogokat érinthetnek, mint az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a tisztességes eljáráshoz, a magánszférához, a személyes adatok védelméhez vagy a jogorvoslathoz való jog, valamint a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, vagy akár a választás szabadságának joga.

A konferencia célja, hogy összegyűjtse a témában meglévő hazai tapasztalatokat, kutatási eredményeket és tudományos álláspontokat. A konferencia szervezői elsősorban a jog- és az államtudomány köréből várnak előadásokat, de befogadnak szociológiai és politikatudományi prezentációkat is.

A konferenciára előadással 2019. november 30-ig lehet jelentkezni az előadás témáját röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail címen.

Időpont: 2020. február 27.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

További részletek az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet honlapján érhetők el.