Koen Lenaerts

A szolgálat e folytonosságát a következők tették lehetővé: az, hogy már eleve léteztek válságkezelő struktúrák és válságtervek; az, hogy szigorú egészségügyi protokollokat alkalmaztak; az, hogy idejekorán olyan stratégiát alakítottak ki, amelynek keretében a személyi állományt felszerelték a távmunkára szolgáló informatikai eszközökkel, valamint az, hogy az eljárási szabályokat tiszteletben tartva kiigazították a munkamódszereket – tájékoztatott közleményében az Európai Unió Bírósága.

Mint azt a Bíróság elnöke, Koen Lenaerts hangsúlyozza, „az(ok) a válságterv(ek), amely(ek)et a lezárások bevezetése óta az Intézmény kabinetjeivel és szervezeti egységeivel szorosan együttműködve alkalmaztak, lehetővé tették, hogy biztosított legyen az igazságszolgáltatási fórumoknak a rendes körülményekhez lehető legközelebb álló működése, valamint az európai igazságszolgáltatás szolgálatában végzett tevékenység folytonossága”.

Különösen, az Intézmény gondoskodott arról, hogy a felek azon képviselői (ügyvédek, valamint az intézményeket és a tagállamok kormányait képviselő meghatalmazottak), akik egyáltalán nem tudnak Luxembourgba utazni, távoli helyszínről is részt vehessenek a tárgyalásokon. Ennek érdekében az Intézmény olyan sajátos videokonferencia-rendszert alakított ki, amely lehetővé teszi azt a szinkrontolmácsolást, amely potenciálisan 24 hivatalos nyelvről ugyanennyi hivatalos nyelvre történik. Így 2020-ban a Bíróság előtt 40 tárgyalást, míg a Törvényszék előtt 37 tárgyalást bonyolítottak le videokonferencia útján, bizonyos tárgyalások pedig úgy zajlottak, hogy azokon a felek közül akár négyen is távoli helyszínről vettek részt. E rendszer alkalmazása jelenleg, 2021 elején is tovább folytatódik a világjárvány kontextusában.

Ezen intézkedések összessége lehetővé tette a Bíróság és a Törvényszék számára, hogy folytassák a folyamatban lévő eljárásokat, továbbá a rendes körülmények között betartott határidőkkel megegyező határidőkön belül meghozzák a határozatokat, az Unió összes hivatalos nyelve szerinti változatokban elérhetővé tegyék az ítéleteket vagy indítványokat, és gondoskodjanak azok közzétételéről és terjesztéséről.

Ugyanakkor a tagállamok többsége által elfogadott azon korlátozások és lezárási intézkedések, amelyek a világjárványt hivatottak megfékezni, bizonyos mértékben elkerülhetetlenül kihatottak a gazdasági tevékenységre és a tagállami bíróságok tevékenységére, ami azzal a következménnyel járt, hogy csökkent az érkezett ügyek száma.

Az Unió két igazságszolgáltatási fórumához összesen 1582 ügy érkezett, ami az előző év rekord számadatánál (1905 ügy) alacsonyabb számot jelent, viszont nagyságrendileg közel áll a 2018. év (1683 ügy) és a 2017. év (1656 ügy) számadataihoz.

Hasonló tendencia figyelhető meg a befejezett ügyeket illetően, amelyek száma 1540 lett, vagyis nagyjából 11%-os visszaesés következett be 2019-hez képest (1739 ügy), viszont hasonló szintű teljesítményről volt szó, mint 2017-ben (1594 ügy), sőt magasabb szintről, mint 2016-ban (1459 ügy). Ahhoz, hogy ezt az eredményt megfelelően lehessen értékelni, azt annak figyelembevételével kell szemlélni, hogy a két igazságszolgáltatási fórum a 2020. év során több mint két hónapon keresztül akadályozva volt abban, hogy tárgyalásokat tartson.

Végül a két igazságszolgáltatási fórum által 2020-ban befejezett ügyekben az eljárások időtartama 15,4 hónapos átlaggal történelmi szinten a legrövidebb lett, ami arról tanúskodik, hogy az igazságszolgáltatási fórumok folyamatosan törekednek az eljárások lebonyolítása hatékonyságának javítására irányuló célkitűzés megvalósítására.

Bíróság

Az érkezett ügyek (735 ügy) szempontjából − csakúgy, mint az előző két év során – alapvetően az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek azok, amelyek a Bírósághoz benyújtott új ügyek legjelentősebb részét teszik ki, mivel az ilyen ügyek száma 556 lett (ezzel szemben 2019-ben e szám 641 volt). Továbbra is Németországból érkezik a legtöbb előzetes döntéshozatal iránti kérelem (139 ügy), utána következik Ausztria (50 ügy), Olaszország (44 ügy) és Lengyelország (41 ügy). A 2020-ban benyújtott 131 fellebbezés képezi az érkezett ügyek második legjelentősebb részét, a számuk azonban jelentősen csökkent (2019-ben e szám 266 volt). Ami a befejezett ügyeket illeti, azok száma – amely 792 lett – még akkor is rendkívüli, ha alatta marad a 2019. év rekord számadatának (865 ügy), mivel a pandémiás helyzettel összefüggő kötöttségek ellenére is lényegesen meghaladja a 2018. év (760 ügy) és a 2017. év (699 ügy) számadatait.

Másfelől a folyamatban maradt ügyek száma jelentősen csökkent, hiszen a 2020. év végén e szám 1045 volt, szemben a 2019. év végén tapasztalt 1102-vel.

A Bíróság eleget tudott tenni a kötelezettségvállalásainak az eljárások időtartamait illetően, amelyek annak ellenére, hogy az eljárást megindító kérelmek bizonyos típusai vonatkozásában nagyon enyhén felfelé mozdultak el (az előzetes döntéshozatali eljárások esetében 15,8 hónap, szemben a 2019-ben tapasztalt 15,5 hónappal), összességükben véve a 2019-ben elért értékek szintjén maradnak.

Törvényszék

Marc van der Woude

Az érkezett ügyek számát illetően a Törvényszéken 2020-ban visszaesés következett be, mivel e szám 847 lett, szemben a 2019-ben tapasztalt 939-cel. Továbbra is a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos ügyek száma a legmagasabb (282 ügy), a fennmaradó ügyek legnagyobb része pedig a tisztviselők személyzeti szabályzatának alkalmazásával (120 ügy), az intézményi joggal (65 ügy) és az állami támogatásokkal kapcsolatos (42 ügy).

Ami a befejezett ügyeket (748 ügy) illeti, 237 ügy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos, 127 ügy az intézményi jogot érinti, 79 ügy pedig az európai közszolgálatra vonatkozik. Hangsúlyozandó, hogy az öt bíróból álló tanácsok által elbírált ügyek száma 2019 és 2020 között szinte a kétszeresére (59-ről 111-re) emelkedett, ami hozzájárul a minőségi igazságszolgáltatáshoz és ahhoz, hogy az igazságszolgáltatási fórum által hozott ítéletek nagyobb tekintéllyel rendelkezzenek.

Az eljárás átlagos időtartamának csökkenése tovább folytatódott, és az ügyek összes kategóriája vonatkozásában elérte a 15,4 hónapos rekord időtartamot. A Törvényszék tehát megvalósította a maga elé tűzött azon célt, hogy csökkentse az eljárások időtartamát.

Azon ügyek száma, amelyekben tárgyalásra került sor, rendkívüli, mivel azok után, hogy 2019-ben 315 ilyen ügy volt, ez a szám 2020-ban annak ellenére is elérte a 335-öt (ebből 275 tárgyalást 2020 májusa és decembere között tartottak), hogy a tárgyalásokat több héten keresztül nem lehetett megtartani.

Mint azt a Törvényszék elnöke, Marc van der Woude hangsúlyozza, az igazságszolgáltatási fórum „alaposan és folyamatosan újragondolta a belső működésének módját annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a válsággal járó bizonytalanságokhoz”, valamint a jogkereső közönségre háruló újabb kötöttségekhez.