A közjegyzői okiratok, így különösen a banki hitelszerződések, illetve a kölcsön-, ajándékozási- és bérleti szerződések, vagy a meghatalmazások esetében ezzel akár minimálisra csökkenthető a személyes megjelenés ideje. A legfontosabbak közt továbbra is lehet fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni, regisztrálni a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy elektronikusan hitelbiztosítéki nyilatkozatot tenni, aláírási címpéldányt készíttetni, vagy másolatot hitelesíttetni.

A veszélyhelyzet idejére hozott rendkívüli jogszabályok ugyan részben átalakították a közjegyzői eljárásokat, a vállalkozások a legtöbb ügyben ugyanakkor továbbra is fordulhatnak közjegyzőhöz fontos teendőik intézése érekében – elektronikusan, személyesen, illetve bizonyos esetekben most már videókapcsolaton keresztül is.

A közjegyzői irodák megváltozott ügyfélfogadási rendben és egészségügyi óvintézkedések mellett a halaszthatatlan ügyekben továbbra is fogadnak ügyfeleket, ugyanakkor bizonyos eljárásoknál átmenetileg nincs lehetőség a személyes ügyintézésre.

Személyesen nem intézhető ügyek

A veszélyhelyzetre tekintettel a közjegyzői irodákban a vállalkozások az alábbi ügyeket nem tudják személyesen intézni. Ezekben az ügyekben a közjegyző és az ügyfél közötti kapcsolattartás kizárólag írásban, papíralapon vagy elektronikus úton történhet. Továbbá ezeknél az eljárásoknál nem lehet szóban előterjeszteni a kérelmet, személyesen gyakorolni az iratbetekintési jogot, illetve az egyébként szükséges személyes meghallgatás helyett a közjegyző írásban szerzi be az ügyfél nyilatkozatát.

- Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelő zálogjogi nyilvántartás (gkZONY) vezetése iránti eljárás

 • Előzetes bizonyítás
 • Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása iránti eljárás
 • Európai fizetési meghagyásos eljárás
 • Európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása
 • Hitelbiztosítéki Nyilvántartással összefüggő ügyek: hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítése iránti eljárás, jogutódlás megállapítása iránti eljárás, jogutódi hozzáférés biztosítása iránti eljárás
 • Igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás
 • Közjegyző előtti egyezségi eljárás
 • Közjegyzői letéti eljárás
 • Végrehajtás elrendelése iránti eljárás
 • Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY) vezetése iránti eljárás

Személyesen intézhető ügyek

A személyes ügyintézésre a közjegyzői irodákban is csak a legfontosabb, feltétlenül személyes megjelenést igénylő alábbi ügyekben van lehetőség:

 • Közjegyzői okiratszerkesztés iránti eljárás: jogügyleti okirat és jegyzőkönyvi tanúsítvány készítése, valamint záradéki tanúsítvány készítése (hitelesítés)
 • Hiteles kiadmány kiállítása közjegyzői okiratról
 • Okirat megőrzése, végrendelet letétbe vétele
 • Pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése
 • Elektronikus letéti tár
 • Hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő ügyek közül: azonossági nyilatkozat tételének tanúsítása

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) arra kér minden ügyfelet, hogy az ügyféltorlódás elkerülése érdekében minden esetben előzetesen egyeztessen a választott vagy az adott ügyben illetékes közjegyzői irodával a félfogadásról. Szükség esetén a MOKK-hoz és a területi közjegyzői kamarákhoz is fordulhatnak e-mailben vagy telefonon.

Eljárások videókapcsolaton keresztül

A közjegyzői okiratok szerkesztéséhez kapcsolódóan – például banki hitelszerződések, bérleti szerződések, kiköltözési- és kötelezettségvállaló nyilatkozatok, meghatalmazások, valamint egyéb vállalkozások közötti ügyletek okiratba foglalása – már arra is van lehetőség, hogy az eljárás egy részét a személyes ügyintézés helyett a közjegyző videókapcsolaton keresztül folytassa le.

Fontos, hogy ezekben az ügyekben sem mellőzhető teljes mértékben a közjegyző előtti személyes megjelenés, a közjegyzői okirat aláírásnál ugyanis a feleknek minden esetben személyesen és együttesen kell jelen lenniük. Az eljárás egyes, hosszabb személyes jelenlétet igénylő részei, így különösen a felek tájékoztatása, vagy az okirat szövegének kötelező felolvasása azonban a közjegyző döntése alapján történhet folyamatos videókapcsolaton keresztül is. Ennek során a közjegyző azonosítja a feleket, ellenőrzi a kapcsolat és a jelenlét folyamatosságát, és adott esetben a felolvasandó szöveget is közvetítheti az ügyfél felé.

Erre minden olyan hang- és videó kapcsolat kölcsönös és folyamatos fenntartására alkalmas eszköz, alkalmazás– használható, amely lehetővé teszi, hogy az azt használó minden személy a használat közben egymás arcát folyamatosan láthassa és egymás hangját folyamatosan hallhassa. Az ügyfeleknek nem kell egy helyiségben tartózkodniuk, sőt a közjegyző illetékességi területén sem, ugyanakkor minden résztvevő köteles a távközlési eszköz látóterében tartózkodni. Ha a kapcsolat megszakadna, az eljárást a kapcsolat helyreállását követően a megszakadástól kell folytatni.

A közjegyzői okiratot az ügyfelek a közjegyző illetékességi területén és mindegyik ügyfél, valamint a közjegyző együttes jelenlétében – legkésőbb a közjegyzői okirat felolvasása befejezésének a napját követő munkanapon – látják el saját kezűleg aláírásukkal, illetőleg kézjegyükkel (elektronikus közjegyzői okirat esetén elektronikusan aláírással látják el, illetőleg hitelesítik). A közjegyző a közjegyzői okiratot ezt követően látja el a hivatali aláírásával vagy – elektronikus közjegyzői okirat esetén – hivatali elektronikus aláírásával és időbélyegzővel.

Elektronikusan intézhető ügyek

Az eddig is elektronikusan intézett ügyeiket a vállalkozások továbbra is a megszokott módon folytathatják. A legfontosabb, hogy jelenleg is változatlanul lehet fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni, a közjegyzők az elektronikus úton benyújtott kérelmek alapján továbbra kibocsátják a fizetési meghagyást.

Az elektronikusan intézhető, illetve kötelezően elektronikusan intézendő közjegyzői eljárásokról ide kattintva lehet bővebben tájékozódni.