Az OBH szerint a Nemzetközi Bírói Egyesület eljárása, és így a magyar igazságszolgáltatás helyzetét vizsgáló jelentése nem tudott megfelelni a pártatlanság követelményének. Összegyűjtötték az eseménysort, amely – mint írták – jól példázza azt, hogy

a jóhiszemű segíteni akarást miképpen vihetik vakvágányra a személyes érdekek, a személyes kapcsolatok hálózata, az előítéletek, a félreértések és az elhallgatások.

Az OBH által dátumokkal jelzett események a következők:

„2018. július - Az OBT tagjának, dr. Vadász Viktornak a „Crisis in judicial administration?” című irománya megjelenik a Nemzetközi Bírói Egyesület (IAJ) honlapján.

Megjegyzés: Az MTA honlapján ugyancsak közzétett, és ezen irománnyal vitázó írást az IAJ már elmulasztotta közzétenni. Utóbb az is kiderült, hogy az irományt Dr. Ujkéry Csaba juttatta el az IAJ-nak.

2018.07.25. - Az EAJ (az IAJ európai regionális csoportja) elnökének levele dr. Makai Lajoshoz, a MABIE elnökéhez. A levél szerint az utóbbi idők eseményei új kérdéseket vetnek fel a bírói függetlenség lehetséges veszélyeztetettségéről. Utalt arra, hogy a tárgykörben született cikket, ami honlapjukon megjelent, a magyar egyesület egy korábbi felelőse tette közzé. A további lépések megfontolása végett, kedvesen kéri a nemzeti egyesületet, hogy nyilatkozzék a magyarországi jogi reformokról és ossza meg a véleményét és javaslatait.

Megjegyzés: Az OBH elnöke erről a levélről a MABIE elnökétől szerzett tudomást, akit arra kért, hogy azt küldje meg és a majdani válaszáról is adjon tájékoztatást. Az arra adott válasz azóta sem ismert.

2018.07.28. - A MABIE elnökének levele az OBH elnökéhez: „... az írás nem rajtam, illetve a MABIE-n keresztül jutott el a nemzetközi egyesület honlapjára, ahhoz semmi közünk sincs. Mellékelem az EAJ elnökének az ezzel kapcsolatos, részemre tegnap megküldött levelét.”

2018.08.23. - HVG interjú dr. Ujkéry Csabával, ahol a következőket nyilatkozza: „Az Európai Bírói Egyesület elnökéhez írt levelemet azzal kezdtem, hogy nem kormányzati politikát, avagy rendszerkritikát szándékozok gyakorolni. Mindössze egy valós problémára hívom fel a figyelmet, aminek elemzésével, majd következtetései ajánlásával javítható a helyzet.”

Megjegyzés: Sem innen, sem máshonnan nem derült ki, hogy dr. Ujkéry Csaba ezen akcióját a MABIE-vel egyeztette volna.

2018.09.05. - Az OBH elnöke tájékoztatja a MABIE elnökét, hogy a bírói egyesületeknek meghirdetett támogatási pályázatukat nem fogadhatja el, mivel az a nemzetközi tagdíj (5.000.000 Ft) finanszírozására vonatkozott. Tekintettel a MABIE tisztázatlan fellépésére, illetve az ezzel kapcsolatos előzetes tájékoztatások hiányára, az OBH nem támogathatja az OBH elnöke, az OBH és a magyar bírósági szervezetet nemzetközi szintéren lejárató megnyilvánulásokat. Ezzel együtt felajánlotta, hogy valamely jóléti, közösségi eseményre – kérésük esetén – a támogatás odaítélését megfontolja.

Megjegyzés: A támogatással kapcsolatos újabb kérelem 2018-ra vonatkozóan nem érkezett a MABIE-től.

2018.09.24. - dr. Ujkéry Csaba az alfahir.hu oldalnak továbbítja a Nemzetközi Bírói Egyesülethez küldött beadványát és azt nyilatkozza, hogy „beadványát a Bírák Nemzetközi Egyesületének Marrákesben tartandó éves tanácskozásán napirendre tűzték, október 16-án fogják tárgyalni. A nemzetközi szervezet bizottságot hozhat létre, amely alapján megvizsgálja a beadványban írtakat, s annak alapján tesz majd ajánlásokat”

2018.09.25. - A MABIE elnökének a levele az EAJ elnökéhez, amelyben megköszöni, hogy az IAJ honlapján megjelent irományra felhívta a figyelmet. Megerősíti, hogy a MABIE-nek is a „rule of law” a célja, s ezzel összefüggésben a bírói javadalmazás helyzetéről ad tájékoztatást, s arról, hogy a MABIE legfőbb célja a fizetés emelése. Utalt arra, hogy alkalmanként a vezetők olyan állításokat tesznek, amelyek megkérdőjelezik a MABIE létjogosultságát. Végül tájékoztatást ad arról, hogy a MABIE döntéshozó testülete október 13-14-én ülésezik, amelynek eredményéről majd tájékoztatja.

Megjegyzés: A levelet tájékoztatásképpen csak 2019. november 7-én küldte meg az OBH-nak a MABIE elnöke.

Az igazgatási vezetők és a bírói érdekvédelem kapcsolatát illetően fontos adalék lehet, hogy „A bírósági szervezet jövője” címmel 2018. május 28. napján megrendezett bíró fórumon éppen a MABIE választmányi tagjai vetették azt fel, hogy az OBH és a bírósági vezetők – akik között akkor még számos MABIE tag is volt – által kitűzött és elindított életpálya elemek (családbarát bíróság, emeltszintű orvosi vizsgálat, képzési támogatások, többletjuttatások, munkakörnyezetfejlesztés, bírói részvétel az igazgatásban stb.) következetes képviselete és megvalósítása okán a MABIE-nek újra kellene fogalmaznia a maga küldetését és megjelenését.

2018.09.26. - A MABIE honlapján közlemény jelenik meg: „Októberben tartja éves rendes közgyűlését a Nemzetközi Bírói Egyesület, melynek keretében az Európai Bírói Egyesület is ülésezik – A közgyűlés napirendre vette az egyes tagállamok igazságszolgáltatása működésének az áttekintését. A rendezvényen a MABIE vezetői nem tudnak részt venni, így hivatalosan az egyesület nem képviselteti magát. A sajtóban megjelenő híradások forrása nem a MABIE, azzal kapcsolatosan a következő választmányi ülésen foglal állást az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, az Országos Választmány”

Megjegyzés: Sem a MABIE honlapjáról, sem egyéb forrásból azóta sem derült ki a bírói nyilvánosság számára, hogy a MABIE Országos Választmánya foglalkozott-e a kérdéssel és miként döntött.

2018.10.14.-18. - Az IAJ 61. Közgyűlése Marrakesh-ben. Az IAJ honlapján több hír közzétételre került, de Magyarországgal kapcsolatban semmilyen hírnek nincs nyoma.

Megjegyzés: A MABIE elnökének tájékoztatása szerint a közgyűlésen dr. Halász Etelka fővárosi ítélőtáblai bíró, mint Günter Woratsch felesége vett részt. Günter Woratsch nyugalmazott osztrák bíró, az IAJ tiszteletbeli elnöke.

2018.10.24. - Az IAJ általános titkárságának levele az Országos Bírósági Hivatalhoz, amelyhez egy aláírás és dátum nélküli és ugyancsak az OBH-hoz címzett levelet csatolt az EAJ részéről. Utóbbi szerint a MABIE elnökétől és a marokkói közgyűlés delegáltjától értesült a magyar bírósági szervezetet érintő fejleményekről. Ezekre hivatkozva megkérdőjelezi, hogy a kirendelések, bírói és vezetői kinevezések, áthelyezések során az európai sztenderdek érvényesülnek-e. Hivatkozik arra, hogy az EAJ felhatalmazást kapott arra, hogy kérdéseket tegyen fel, s hogy akár monitoring eljárást is megfontolnak. Kérte, hogy a felvetett tárgykörökben az OBH adjon tájékoztatást.

Megjegyzés: A bírói előmenetellel és a vezetői pályázatokkal kapcsolatos eljárásokat sarkalatos törvények rendezik. Az OBH elnök határozatai rendszeresen közzétételre kerülnek a Bírósági Közlönyben, de ezen túlmenően is egyedi (ideértve a vezetői pályázatokat, meghallgatási jegyzőkönyveket, a bírói karnak szóló eseti tájékoztatásokat) és általános tájékoztatások kerülnek közzétételre a központi intraneten és internetes oldalon. A pályázatok elbírálásáról 2012-től évente külön tájékoztató készül az OBT részére, s arról az éves és féléves OBH elnöki beszámolókban is számadás szerepel.

2018.10.25. - Az alfahir.hu cikke, mely szerint az EAJ felügyeleti eljárást indít a magyar igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban. Dr. Ujkéry Csaba telefonos tájékoztatására hivatkoznak, mely szerint „az EJA (sic!) a marrákesi ülésen Halász Etelka magyar küldöttet arra kérte, telefonon érdeklődjön Makai Lajosnál, hogy mi az álláspontja az esetleges eljárásról, ugyanis az EJA (sic!) alapszabálya szerint a magyar tagszervezet kérése nélkül nem lehet vizsgálatot kezdeményezni. Makai kijelentette, hogy nem ellenzik az eljárást, illetve kiállnak az OBT mellett.”

Megjegyzés: Sem ekkor, sem ezelőtt a MABIE az EAJ októberi levelében jelzett kérdésekben nem kereste az OBH-t, de arról sem adott tájékoztatást, hogy un. monitoring eljárást kezdeményeztek volna.

2018.10.31. - MABIE elnök és OBH találkozó a Megtartó programról, ahol az EAJ level is bemutatásra került. A MABIE elnöke, dr. Makai Lajos ott arról adott tájékoztatást, hogy az EAJ levelét másolatban ő is megkapta, s hogy Günter Woratsch felesége, dr. Halász Etelka felhatalmazás nélküli képviselőként járt el, s hogy nincs tudomása arról, hogy ő mit adott elő a közgyűlésen. Az OBH kérte, hogy a rendelkezésére álló irományokat bocsássa rendelkezésre, hogy ennek alapján is tudjon az OBH válaszolni az EAJ-nak.

Megjegyzés: A MABIE elnöke ezt követően – ismételt kérésre - november 7-én továbbította a szeptember 25-i keltezésű EAJ-nak címzett levelét, de más egyéb levelezésről, választmányi döntésről, az esetleges monitoring eljárásról tájékoztatást sem ekkor, sem a későbbiekben nem adott.

2018.11.05. - A Jobbik parlamenti képviselője, dr. Staudt Gábor az Országgyűlés plenáris ülésén az EAJ monitoring tárgyában azonnali kérdést intézett az Igazságügyi Miniszterhez.

2018.11.26. - Az OBH elnökének levele az EAJ elnökéhez, amelyben jelzi, hogy tudomása szerint a MABIE, mint tagszervezet nem kezdeményezett monitoring eljárást, s a levelükben jelzett tárgykörökben a MABIE az OBH felé sem élt megkereséssel. Tájékoztatást ad arról, hogy az elmúlt években milyen együttműködés volt az OBH és a MABIE között. A bírói és vezetői pályázatokkal kapcsolatban hivatkozik a bíróságok központi internetes oldalára, ahol az angol nyelven is elérhető tájékoztatások, összefoglalók bárki számára hozzáférhetőek.

Megjegyzés: A válasz tájékoztatásul továbbításra került a MABIE részére. Sem a MABIE részéről, sem az EAJ részéről ezek után hónapokon keresztül semmiféle jelzés nem érkezett bármilyen monitoring eljárásról.

2019.02.28. - Günter Woratsch, a Nemzetközi Bírói Egyesület nevében tájékoztatást ad arról, hogy a regionális csoport „döntött a magyar igazságszolgáltatással kapcsolatos információk megszerzéséről. Emiatt egy munkacsoport érkezik Magyarországra a tervek szerint 2019. április 22-26. napja közötti időszakban.”

2019.04.01. - Stephan Gass, mint a tagszervezet helyzetét vizsgáló munkacsoport vezetőjének a levele, amelyben bejelenti, hogy április 24. és 26. között Magyarországra jönnek és találkozót kér.

2019.04.25. - Az OBH elnöke és bíró munkatársai fogadják Günter Woratschot, Stephan Gass svájci és Gerhard Reissner osztrák bírót. A találkozón bemutatásra került, hogy az elmúlt hét évben milyen előrelépések történtek a bírói életpálya kiteljesítése érdekében a szervezeten belül. A bírósági szervezet működéséről - ideértve a bírói és vezetői pályázatokat is - tucatnyi angol nyelvű kiadvány, beszámoló és összefoglaló került átadásra. Az OBH elnöke és munkatársai válaszoltak a feltett kérdésekre.

Megjegyzés: A látogatókat a monitoring eljárást állítólag kezdeményező MABIE képviselői nem kísérték el. A látogatók láthatóan felkészületlenek voltak a magyar jogi szabályozás lényegét illetően, s kizárólag a korábbi találkozóikon elhangzott véleményekre (pl.: dr. Szepesházi Péter egykori bíró, jelenlegi ügyvéd véleményére) hivatkozva az OBH elnökének az OBT-re vonatkozó véleménye iránt érdeklődtek. Az OBH elnöke hangsúlyozta, hogy bíróként kiemelten fontosnak tartja bármely vizsgálat során annak tisztázását, hogy mi a vonatkozó jogszabályok tartalma, mik az adott ügy tekintetében a tények és bizonyítékok. Jelezte, hogy egy pártatlan eljárásban az előbbiek tárgyszerű ismerete alapján helyes a különféle vélemények ütköztetése.

2019.05.09. - Az IAJ/EAJ koppenhágai közgyűlése elfogadta a monitoring bizottság jelentését.

Megjegyzés: A jelentés tervezetét előzetesen nem küldték meg az OBH részére. A MABIE sem jelezte, hogy a jelentéstervezet elkészült, s ők sem igényelték, illetve nem biztosították, hogy azzal kapcsolatban az OBH a véleményét kifejthesse. Arról sem adtak tájékoztatást, hogy a jelentés milyen testület elé és mikor kerül majd, ahogyan arról sem, hogy azt elfogadta a koppenhágai közgyűlés.

2019.05.16.

- A hvg.hu hírt ad arról, hogy a Nemzetközi Bírói Egyesület elmarasztaló jelentést fogadott el. A cikk szerint: „Idézik a MABIE főtitkárának, a szintén OBT-tag Szabó Sándornak esetét, akit a jelentés szerint maga Handó kétszer is behívott az irodájába és megfenyegette, hogy vagy lemond az OBT-tagságról, vagy fegyelmi eljárást indítanak ellene.”

- A bíróságok központi honlapján hír kerül közzétételre a delegáció látogatásáról.

- Az OBH elnöke – a törvényszéki elnöknek írt átirat útján – kéri dr. Szabó Sándort, hogy a hvg.hu-nál, valamint az EAJ-nál kezdeményezze az őt és az OBH elnökét érintő hamis állítások helyreigazítását.

2019.05.17. - Dr. Szabó Sándor levele az OBH elnökéhez, melyben a következőket írta: „Megállapítottam, hogy a nevemet érintő velem kapcsolatos leírás az ott hivatkozott anyagban és a HVG cikkben sem helytálló. ... A fenti helyzet miatt és a leírtak helyreigazítása okán ma emailben a HVG helyreigazítás email címére a szerkesztőséghez fordultam, valamint az EAJ számára is megküldöm hétfői nappal az angol nyelvű levelem és kértem a MABIE elnökét a szükséges intézkedések megtételére.”

Megjegyzés: dr Szabó Sándor - a Szombathelyi Törvényszék csoportvezető bírája, MABIE főtitkár és OBT tag - a kérés ellenére nem továbbította a helyreigazítást ténylegesen kérő leveleit a törvényszék elnöke, illetve az OBH részére.

Az eset jól példázza azt, hogy miként kerülnek a különféle nemzetközi vizsgálóbizottságok jelentéseibe hamis állítások és csúsztatások, amelyeket aztán különféle sajtó felületeken vagy akár további nemzetközi jelentésekben már nyilvánvaló és köztudomású tényként hivatkozhatnak meg.

2019.05.17. - Az EAJ elnökének levele az OBH elnökéhez, amelyhez csatolja az EAJ „Fact Finding Mission”-jénak jelentését azzal, hogy azt a koppenhágai, május 9-i találkozón elfogadták.

2019.05.27. - Az OBH elnökének levele az EAJ elnökéhez, amelyben kiemeli, hogy maga a monitoring eljárás megindításának jogszerűsége is megkérdőjelezhető, hiszen a MABIE következetesen tagadta az eljárás kezdeményezését, és a MABIE delegáltja az EAJ küldöttségének fogadásán sem vett részt. Nem felel meg a tisztességes eljárás elvének az EAJ azon eljárása sem, hogy az elfogadott jelentésről az OBH a sajtóból értesült, így annak véleményezésére nem volt lehetősége. Ezen túl a jelentésben szereplő kijelentések - részben a jogszabályi ismeretek hiánya, részben a meghallgatott szereplők véleményének egyoldalú közvetítése, részben pedig ténybeli tévedések miatt – nem felelnek meg a valóságnak. Az EAJ eljárása nem tudott megfelelni azoknak az európai sztenderdeknek, amelyeket egy bírói részvétellel készülő jelentéstől joggal várhatnánk: pártatlanság, jogszabályok, tények, bizonyítékok értékelése, és azok mérlegelése alapján megalapozott, tárgyilagos döntés meghozatala.

A MABIE a fenti közleményre ekképpen reagált:

„Tisztelt Bírótársaink!

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke tegnap 12 óra 50 perckor az OBH hivatalos honlapján, a birosag.hu portálon " Cui prodest? - Szemelvények arról, hogy miképpen működteti a "rule of law-"t a Nemzetközi Bírói Egyesület és a MABIE " címmel cikket tett közzé.

Az írás értékelését az olvasóra bízzuk, ám a hiteles és tényszerű tájékoztatás érdekében az OBH és a MABIE kapcsolatáról az alábbiakat kívánjuk a közvélemény tudomására hozni azzal, hogy az EAJ jelentésével kapcsolatos állításaival külön írásban fogunk foglalkozni:

2018. év végén, a tisztújítást követően a MABIE új vezetői az együttműködés jegyében személyes bemutatkozásra és elképzeléseik megosztására kértek lehetőséget az OBH elnökétől. 2018. december 1. óta az OBH Elnöke többszöri írásbeli, szóbeli megkeresés és egyeztetésre irányuló kezdeményezés ellenére sem talált időpontot a MABIE új vezetőinek fogadására.

Annak ellenére, hogy az OBH elnöke kommunikációjában folyamatosan az együttműködés fontosságát hangsúlyozza, a MABIE vezetői irányába ennek érdekében még a legalapvetőbb lépést - a legnagyobb reprezentatív bírói érdekképviseleti szerv vezetőinek fogadása - sem tette meg.

Az OBH elnöke a MABIE leveleire személyesen egy esetben sem, beosztottjai útján is csak elenyésző számban válaszolt. A legtöbbször kéréseinket még csak válaszra sem méltatta.

A Bszi. különböző területeken ugyan együttműködésre kötelezi az OBH elnökét az érdekképviseletekkel, ez a MABIE-vel a gyakorlatban érdemben nem valósult meg a mai napig sem. Az ennek jegyében 2019. január és február hónapjában megtartott mindösszesen 3 összejövetel végeredményben formális volt, érdemi eszmecsere és vita lehetősége előkészítő anyag, illetve a napirend ismeretének hiányában nem volt biztosított.

Elfogadhatatlan - és az OBH hivatalos kommunikációjával is szöges ellentétben áll -, hogy az OBH elnöke nem kíváncsi a bírák véleményét legszélesebben ismerő érdekképviselet véleményére. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a MABIE-t nem vonja be a bíróságokat és a bírákat érintő jogszabály-módosítások előkészítésébe.

Az OBH elnöke valótlan - okiratokkal cáfolható – indokokkal vonta meg a MABIE székhely használatát is a szerződés felmondásával, illetve a működési lehetőségeit jelentősen szűkítette. Mindez nehezen egyeztethető össze az OBH elnökének hivatalos kommunikációjában gyakran hangoztatott együttműködési készségével.

A cikk olyan színben tünteti fel az OBH és a MABIE viszonyát, mintha a MABIE, illetve annak elnöke beszámolási kötelezettséggel tartozna az OBH felé. Ez az álláspont azonban sem az Alaptörvényből, sem az egyéb jogszabályok rendelkezéseiből nem vezethető le, minden jogi alapot nélkülöz.

Az OBH elnöke nem biztosítja a pártatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatást sem, hisz egyes bírák, főként a kinevezési jogkörébe tartozó igazgatási vezetők részére platformot biztosít véleményük megjelentetésére a bíróságok közpénzből fenntartott hivatalos honlapján, míg a MABIE számára egyetlen esetben sem adott lehetőséget véleményének vagy a tények közzétételére. Megteremtette ugyanakkor annak lehetőségét, hogy a bírósági vezetők véleménye abban a hamis színben tűnhessen fel, mintha az tükrözné a beosztott bírák véleményét. A valóság az, hogy a bírák ezekben a kérdésekben semmilyen formában nem nyilvánulhattak meg, több elnök pedig kifejezetten megakadályozta, hogy a bírák összbírói értekezlet összehívását kezdeményezhessék és hangot adhassanak véleményüknek.

Az OBH elnöke azt sem teszi lehetővé a MABIE számára, hogy rendezvényéről, illetve a megosztásra szánt információkról a bírósági honlapon tájékoztasson, illetve egyes törvényszéki elnökök azt is többször kifogásolták, hogy – tagjai könnyebb elérése érdekében – a bíróság belső levelezőrendszerét használta.

Következmény nélkül maradt az is, hogy az OBH elnöke által kinevezett igazgatási vezető - az általa vezetett törvényszék illetékességi területén működő - bírákat a MABIE tagságukra figyelemmel listázott.

Ezek a tények önmagukért beszélnek, korrekt képet adnak az OBH elnöke és a MABIE viszonyáról.

A cui prodest? kérdés a MABIE vezetőit is foglalkoztatja és most közös gondolkodásra hívunk mindenkit: kinek az érdeke a bírói kart megosztani, félretájékoztatni?

MABIE vezetősége