Az Egyesület tagjai közül sokan jelezték igényüket arra, hogy a fizetési határidő lejárta előtt kapjanak egyrészt figyelmeztetést a befizetési határidőről, másrészt pedig tájékoztatást pontos egyenlegükről. Ennek a kérésének eleget téve, még a fizetési határidő lejárta előtt a MÜBSE kiküld egy fizetési emlékeztetőt. Akik nem tartanak igényt az emlékeztetőre, azoknak lehetőségük van arról lemondani - tájékoztatta az Ügyvédfórumot dr. Csurgó Otto, a MÜBSE ügyvezetője (képünkön).

Amennyiben a szerződő díjfizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, az Egyesület e-mail-en és postai levélben a Ptk. 6:449. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel harminc napos póthatáridő tűzésével felhívja a teljesítésre.

Amennyiben a díjat felszólítást követően sem rendezi a szerződő, szerződése a törvény erejénél fogva - az esedékesség napjára visszamenő hatállyal - megszűnik.

Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy a szerződő kérje a díjnemfizetés folytán megszűnt szerződés reaktiválását a megszűnést követő 60 napon belül (VI/10. pont). Szerződése reaktiválásához erre irányuló kérelmet kell előterjesztenie az Egyesület ügyvezetőjéhez, és amennyiben kérelmének helyt ad, úgy meg kell fizetnie az elmaradt biztosítási díjakat, valamint írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs tudomása a biztosítási szerződés megszűnése és a reaktiválás időpontja között bekövetkezett olyan körülményről, amely biztosítási esemény bekövetkezéséhez vezethet. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványokat az érintettek részére az Egyesület levele mellékleteként megküldi.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlásának feltétele az ügyvédi felelősségbiztosítás fennállása, ezért a biztosítás megszűnéséről az Egyesület a 9/2017. MÜK szabályzat f) pontja szerint köteles az ügyvédi kamarát tájékoztatni.

A szerződés megszűnését követően a volt biztosítottak új biztosítási szerződés megkötésére - jövőbeli kockázatviselési kezdettel - természetesen ajánlatot tehetnek a MÜBSE-nek.