Igazi munkaülést tartott a kamara közgyűlése Győrben. Ezen terjesztették elő a tagságnak a 2017. év fontosabb kamarai eseményeiről, az elnökség, a választott tisztségviselők és a hivatal munkájáról szóló beszámolót a hivatásrendet érintő, konkrét ügyekről, fejleményekről.

Előre jelezték, hogy 2018. évben várhatóan szeptember, október hónapban kerül sor a kamarai tisztújításra. Továbbá 2018. év közepén rendkívüli közgyűlés megtartására is sor kerül az alapszabály módosításának elfogadása miatt. Az új alapszabályt több lépcsőben kell megalkotni, figyelemmel arra, hogy vannak olyan jogszabályok, amelyek még ezután fognak elfogadásra kerülni, így első körben a jelenleg hatályos anyag szerint kell eljárni.

A beszámoló kiemelte: 2017. év során elfogadásra került az új, az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.), amely jelentős változásokat hozott az ügyvédség életében. Ezek közül különösen is kiemelték azt, hogy 2018. évtől kötelező lesz az ügyvédek továbbképzése, s mint köztudott, az ezzel kapcsolatos MÜK szabályzat még kidolgozás alatt van. Figyelembe ajánlották, hogy a választások után a fegyelmi ügyeket a regionális fegyelmi tanácsok, esetükben a Felső Dunántúli Régió Ügyvédi Kamarák Regionális Fegyelmi Tanácsa (Győr-Moson-Sopron megyei, a Veszprém megyei és a Komárom-Esztergom megyei ügyvédi kamarák által létrehozott testület) fogja ellátni. Azt is kiemelték, hogy az Üttv. pénzügyileg három fontos változást hozott: az országban egységesen 11 000 Ft lett a havi kamarai tagdíj, amit negyedévenként kell megfizetni; bevezetésre került a hatósági díjszabás, ami előírja, hogy az ügyintézésért mekkora összegű díjat köteles a kamara felszámolni a kollégáknak, az 59 jogtanácsos és 6 jogi előadó felvétele jelentős többletbevételt eredményezett; a Területi Kamaráknak egyúttal 2018. január 1. napjától minden tagdíj 25 %-át a Magyar Ügyvédi Kamarának kell megfizetnie

Azt is hangsúlyozták, hogy a január 1-jével életbe lépett több eljárási törvény komoly feladat elé állítja a területi kamarákat, mivel pl. a védői kirendeléseket a hatóságtól az ügyvédi kamara veszi át. Ennek az informatikai megoldása kidolgozás alatt van, de előtte az alapelveket kell rögzíteni. A részletekre is kitérve, összegezték: körvonalazni lehet azt, hogy a területi kamarák döntik el, hogy a) a kirendelést vállalókról készítenek-e külön jegyzéket, esetleg kötelező lesz minden ügyvédnek kirendelést vállalni, és b) lesz-e külön ügyeletet vállalói jegyzék, akik éjszaka és hétvégén is vállalják az ügyeletet. Technikailag az akár egy ügyeleti mobil telefonnal is megoldható, mint a bíróságon. Meghatározhatja ezen kívül a területi kamara azt is, hogy az adott megyében járásonként lesznek a kirendelési területi egységek és így egy soproni ügyvédet ne rendeljenek ki pannonhalmi ügyben, de kapuváriban igen. Azt is tudni lehet, hogy a júliusi induláskor csak az lesz, hogy a hatóság úgy küld kirendelő határozatot a kamarának ügyvéd kijelölése végett, hogy a MÜK-nek az interfészen keresztül küld egy üzenetet, hogy hova-hány főt és mikor kér. A MÜK a TÜK által korábban rögzített adatok alapján pedig végez egy sorsolást és küld egy gyors választ, benne telefonszám és hasonló elérhetőség, ami alapján a hatóság felveszi a kapcsolatot a kijelölt védővel. Ha nem tudja vele felvenni a kapcsolatot, jön a szokott helyettes védő. Később, talán 2019. január 1-jétől lesz majd olyan is, hogy a szóba jöhető ügyvédek kapnak előbb értesítést a kamarától, hogy tudja-e vállalni, és aki jelentkezik, ő kapja a kirendelést, de csak bizonyos arányossági számig (pl. átlag kétszereséig, de ezt is a TÜK állítja be), ha nem jelez senki, akkor megint sorsol, mint a július 1-jei állapotban.


Mint szerte az országban, a Győr-Moson-Sopron Megyei területi Ügyvédi Kamara tagsága számára is az egyik legnagyobb kihívást az e-ügyintézés összetett kérdésköre, az ebből fakadó ezerféle probléma jelenti. A kamara szerződést kötött 2017. évben az Arconsult Kft.-vel annak érdekében, hogy a tagságnak segítséget nyújtson informatikai kérdésekben. Természetesen a Kamara is az ügyvédek rendelkezésére áll e téren is. Hangsúlyozták: az elektronikus ügyintézési kötelezettség számos területen kiterjed az ügyvédekre akkor is, ha nem jogi képviselőként járnak el, hiszen a kötelezettség nem csak a jogi képviselőket terheli, hanem a gazdálkodó szervezeteket is, azaz az ügyvédi irodát és a nem ügyvédi iroda működési formájú (egyéni) ügyvédeket is.

Arra is emlékeztettek, hogy a 2018-as év kezdetétől gazdálkodó szervezet és jogi képviselő is főszabály szerint minden fizetési kötelezettségét is elektronikusan lesz köteles teljesíteni, beleértve az illetékeket, igazgatási és más szolgáltatási díjakat is (Eüt. 24. §). Ajánlották a tagság figyelmébe továbbra is a BETFR rendszert, amely lehetővé tesz a bírósági ügyek nyomon követését. Az OBH pedig elindította a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszert amelynek segítségével betekintést nyerhet azz ügyvéd ügyeinek lajstromadataiba és le tudja tölteni a jegyzőkönyveket. A rendszer figyelmeztet 8 nappal a tárgyalások előtt emailben vagy SMS-ben.

Sajátossága, hogy minden egyes ügyben külön kell kérelmezni a betekintést.

Meg kellett azonban állapítaniuk, hogy a fent összefoglalt igéretekkel ellentétben a regisztráció ellenére a közgyűlés napjáig nem volt hozzáférhető a rendszer.

Örömmel adtak számot a megyében is népszerű perbeszédversenyről. Ezen hat ügyvédjelölt vett részt három megyéből. A bíráló bizottság elnöke dr. Péntek László, a Győri Ítélőtábla Büntető Kollégium vezetője, tagjai pedig dr. Takács Péter megyei főügyész és dr. Feltér László fegyelmi főmegbízott voltak. A bíráló bizottság véleménye szerint a perbeszédverseny magas színvonalú volt, az első három helyezett pénzjutalomban részesült. Az első helyezett a soproni ügyvédjelölt, dr. Nyikos Barbara lett (principálisa dr. Czeglédy Attila ügyvéd), aki IV. helyezést ért el a Budapesten megrendezett Országos Perbeszédversenyen.

Elmondták: zökkenőmentesen megtörtént az Üttv. alapján a kamarai tag jogtanácsosok, az európai közösségi jogász és az alkalmazott ügyvédek integrálása a kamarába.

Bizottsági beszámolók

Fegyelmi Bizottság

2017. tárgyévben Kamaránkhoz összesen 55 panasz érkezett, 5-tel több, mint 2016-ban. A panaszok jellege: ügyvédi mulasztás kifogásolása, okiratszerkesztéssel kapcsolatos bejelentések, tájékoztatás elmulasztásának kifogásolása, ügyvédhez méltatlan magatartás bejelentése, iratvisszatartás, jogi képviselet elleni panasz.

Etikai és Összeférhetetlenségi Bizottság

Pozitívumként említhető, hogy ügyvéd által ügyvéd kolléga ellen benyújtott panaszok száma a megelőző évekhez képest jelentős csökkenést mutatott. Ezen évben is folytatódott az az iránymutató tendencia, miszerint emelkedik azon ügyvéd kollégák száma, akik előzetesen kívánnak tájékozódni, mely vonatkozásban írásban is előterjesztik állásfoglalás iránti kérelmüket, így a Bizottság állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével történő eljárás esetén nyilvánvalóan elkerülhetőek az esetleges etikai és összeférhetetlenségi szabályszegések.

Oktatási Bizottság

Az ügyvédjelölti képzést 2017-ben is zavartalanul sikerült megszervezni, a polgári jogi, polgári eljárásjogi, gazdasági jogi, családi jogi és nemperes eljárási modulok kerültek megtartásra, az oktatáshoz egyetemi oktatókat és gyakorló jogászokat sikerült felkérnünk. Azáltal, hogy a képzés a Kamara székhelyén történik, valamint módszeres és alapos az adminisztráció, az ügyvédjelölti jelenlét is jelentősen javult, gyakorlatilag kisszámú hiányzás történt, melyre nézve a hiányzó jelöltek teljesítették a pótlási kötelezettségüket. A korábbi évek változó számonkérési gyakorlatát átértékelve az elmúlt években egységes számonkérési rendszert alakított ki a Bizottság, a számonkérések eredményei a Kamarában nyilvántartásra kerülnek és az ügyvédjelöltek személyi anyagába bekerülnek. E metódusnak is köszönhető, hogy az ügyvédjelöltek általános felkészültségi színvonala - meglátásunk szerint - az oktatott és számon kért modulok esetében emelkedett. A 2018. évi jelöltoktatási program is elkészült, rendben megkezdődött, alkotmányjogi, közigazgatási jogi (anyagi és eljárásjogi), európajogi, valamint munka- és társadalombiztosítási jogi előadások kerültek az oktatási programba, félévenkénti számonkéréssel.

Az Oktatási Bizottság a 2018. évi továbbképzési programot is úgy próbálja összeállítani, hogy a kollégák széles körét érintő előadások mellett helyt kapjanak a tudományos, illetve elméleti megközelítést kínáló rendezvények is, ugyanis szilárd meggyőződésünk szerint a 21. század ügyvédjének mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekben a legmagasabb színvonalon tájékozottnak kell lennie. Ebben kiemelt fontosságú a megyei ügyvédség felkészítése az Üttv., az új Pp. és a GDPR (adatvédelmi rendelkezések) alkalmazására, mely témákra az előzetes jelzések alapján nagy az érdeklődés.

A közgyülésen átadták életpályájuk elismeréseként a Dr. Nagy Károly díjat dr. Ábrahám Lászlónak, dr. Horváth Józsefnek és dr. Mester Lászlónak

Statisztika

Tagok összlétszáma: 490 fő (460 aktív tag, ebből aktív ügyvéd 385 fő, kamarai jogtanácsos 59 fő, alkalmazott ügyvédek 14 fő és 2 fő európai közösségi jogász. Az ügyvédjelöltek létszáma 72, közülük 19 szakvizsgázik, akik várhatóan 2018. évben aktív ügyvéddé válnak.