A szolgálat a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik, és a jogvédelmi biztos vezeti. A jogvédelmi biztost az emberi erőforrások minisztere nevezi ki.

Az ismertetés szerint a szolgálat hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely "súlyos és a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat". Ha az ügy nem tartozik a szolgálat hatáskörébe, erről a panaszost értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ügyben hatáskörrel rendelkező szerv megnevezését is.

A szolgálat tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet intézkedés megtételére, illetve az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára, valamint az eljárásban részt vevő más intézménynek ajánlást fogalmazhat meg. Az ajánlásban érintett szerv a szolgálat által meghatározott határidőn belül, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja a szolgálatot az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről.

A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

A Magyar Közlönyben ismertetett kormányrendelet kitér arra is, hogy hatályát veszti az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ létrehozásáról szóló 2012-es kormányrendelet.

Megemlítik, hogy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat megalakításáról szóló rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló uniós irányelveknek való megfelelést szolgálja.