Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes (Foto: PanPress)

A büntetőjogi legfőbb ügyészhelyettes válasza a MÜK elnökének

A kirendelt védők irattanulmányozásért járó díjazására vonatkozó jogértelmezéssel kapcsolatban, az alábbiakat hozom szíves tudomására:

1.

Elnök Úrnak a Be. 70/B. §-ának (11) bekezdésére vonatkozó okfejtésével egyetértek. A Be. deklarálja az eljárás egyes résztvevőinek azt a jogát, hogy az általuk megismerhető iratokról másolatot kérhessenek. A Be. 70/B. §-ának (11) bekezdése lehetövé teszi, hogy annak teljesítése a jogosult kezdeményezésére elektronikus formában történjék. Ezért álláspontom szerint a második fordulat értelemszerűen nem ezt korlátozza, hanem a hatóságokat zárja el annak lehetőségétől, hogy az érintett személy kérelme esetén a másolat kiadásának ezen módját megtagadják.

Eszköztelenül... (képünk: illusztráció)

Az ettől eltérő, az iratmásolatoknak a kérelmező akarata ellenére elektronikusan történő kiadási kötelezettségére irányuló értelmezés az eljárás résztvevői számára biztosított iratmegismerési és másolat kérési jog sérelmével járhat, mivel a kérelmezőtől informatikai eszközök, illetve ismeretek megléte nem várható el.

Természetesen mindez nem zárja ki azt, hogy az eljáró hatóságok az iratmásolat kiadásának ezt a mindkét fél számára előnyösnek tűnő formáját a jogok sérelme nélkül, célszerűségi és gazdaságossági megfontolásból maguk szorgalmazzák, ahhoz az érintett beleegyezését kérjék.

Bár az Elnök Úr által e pontban kifogásoltakat a Legfőbb Ügyészség az ügyintézés során nem tapasztalta, ennek ellenére az ügyészi szervek felé a szükséges intézkedést megtettem.

2.

A kirendelt védők által az iratmásolatoknak a hatósági helyiségen kívüli tanulmányozásának díjazhatósága tárgyában a Legfőbb Ügyészség véleménye Elnök Úr, illetve a Kúria Büntető Kollégiuma Joggyakorlat-elemző csoportjának álláspontjától eltér.

A Be. 193. §-a és 194. §-a az irat megismerését elsödlegesen eljárási cselekményként szabályozza. A Be. 48. §-ának (9) bekezdése a kirendelt védő díjazási igényét megalapozó eljárási cselekményeket sorolja fel, az abban szereplö "iratok tanulmányozása" alatt ekképp az értendő, ha az eljárási cselekmény keretében, tehát a hatóság előtt, megfelelően dokumentálható módon történik.

Ezt az értelmezést támasztja alá a 7/2002. (lll. 30.) IM rendelet 6. §-ának (2), (7) és (8) bekezdése, valamint a 26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja is, amelyek lényege szerint a meghatalmazott védő részére díj megtérítésére a hatóságok elötti tevékenysége után jogosult.

Megköszönöm, hogy Elnök Úr ezekre a jogértelmezési problémákra felhívta a figyelmemet.- fejeződik be dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 2015. június 2-án kelt válaszlevele dr. Bánáti Jánosnak, a MÜK elnökének.

(Képünk: illusztráció)