Megnyitójában dr. Patyi András levezető elnök a Kp. alkotmányjogi jelentőségét hangsúlyozta, s arra a „szomorú körülményre” utalt, hogy szerinte a közigazgatási bíráskodás továbbra is a jogrendszer mostohagyermeke, hiszen – álláspontja szerint - a legutóbbi években a közigazgatási jogot ért jelentős módosítások között igen nehéz a jogalkalmazás.

Előadásában dr. Rozsnyai Krisztina ezeket a jogszabálymódosításokat elemezte, így a generálklauzúlával biztosított tág bírói út szűkítésére irányuló szándékot, a megváltoztatási jogkör radikális szűkítését.

Dr. Judiné dr. Vida Angéla az ügyész közigazgatási perbeli szerepéről beszélt, részletesen bemutatva ennek gyakorlati aspektusait.

Dr. Baranyi Bertold, a Magyar Ügyvédi Kamar titkár a gyakorlat felől elemezte elsőként azt a kérdést,hogy a Kp. Jogpoltikai céljai megvalósultak-e, tehát hézagmentes-e a jogvédelem. Részletesen bemutatta az azonnali jogvédelem alkalmazásával kapcsolatos hiányosságokat, problémákat is.

Mindhárom előadó aggodalmát fejezte ki a jogorvoslati lehetőségek szűkülése kapcsán, a fellebezés lehetőségének általános jelleggel való megszüntetése miatt.

Az előadásokat élénk vita követte, amelyben a hallgatóság számos tagja hozzászólt, illetve kérdéseket fogalmazott meg. Ezek között hangsúlyosan fejeződött ki a hallgatóság abbéli reménye, hogy

  • a Kúria hatékonyan fel fog lépni az előadásokban jelzett problémák s ezek gyakori eredője, kifejezetten a túlzott formalizmus, illetve az eljárási akadályok előtérbe helyezése ellen, erősödni tud az alapjogias szemléletmód,
  • a jogalkotó a további módosításoktól tartózkodva teret enged a jogalkalmazás organikus fejlődésének, amelyben mind a bíróságoknak, mind az ügyvédségnek, mind pedig a közigazgatásnak fontos szerep jut.

* * * * * *

  • Levezető elnök: Dr. Patyi András egyetemi tanár, a Kúria elnökhelyettese
  • Előadó: Dr. Rozsnyai Krisztina, egyetemi tanár, ELTE ÁJK dékánhelyettes
  • Társelőadók: Dr. Judiné dr. Vida Angéla főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség, Dr. Baranyi Bertold ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára