Dr. Kéri Ádám

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat 2018. május 25. napja óta a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR) tartalmazza. A közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés szabályozására ugyanakkor megmaradt a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). A kormány 80/2021. rendeletében ismételten eltéréseket vezetett be a közérdekű adatok megismerhetőségével kapcsolatosan. Fontos, hogy a rendelkezéseket a kormányrendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell – írta dr. Kéri Ádám ügyvéd az Adózónán.

Kiemelte: a személyes adatok bizalmasságával szemben fő szabályként a nyilvánosság elve érvényesül a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában. Mindkét kategória nyilvánosságának az oka végsősoron az állam részvétele.

Az Infotv. 3. paragrafusa alapján közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. 3., illetve 26. paragrafusa alapján közérdekből nyilvános adatnak minősül a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.

Alapvető szabály – fejtette ki -, hogy

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (tehát nem csupán az államnak és az önkormányzatoknak, hanem mindenkinek, aki ilyen adatot birtokol) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján – a törvényben megállapított kivételekkel – bárki megismerhesse. Ilyen igény esetén fő szabály szerint 15 napon belül kell az érintett adatokat rendelkezésre bocsátani, mely határidő indokolt esetben további 15 nappal meghosszabbítható. 2021. február 22. napjától kezdődően azonban a 15 napos határidő 45 napra módosul, melyet további 45 nappal meg lehet hosszabbítani, ha valószínűsíthető, hogy az adat kiadása a közfeladat ellátását veszélyezteti.

Rámutatott: a megváltozott szabályok alapján a közérdekű adat megismerése iránti igényt átmeneti időre szóban nem lehet benyújtani, illetve az kizárólag olyan formában teljesíthető, amely nem jár az adatigénylő személyes megjelenésével.

A jogorvoslati határidő is módosul. Az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében 15 napon belül bírósághoz fordulhat. A 45 napos adatszolgáltatási határidőre tekintettel azonban a jogorvoslati határidő itt is 45 napra módosul.

A tavalyi évben hatályba léptetett, átmeneti szabályozással szemben a személyes adatok kezelésének szabályai nem változnak, azaz a GDPR szabályaitól való (korábban jogellenes) eltérésre a kormányrendelet most nem ad felhatalmazást – zárta sorait.