A szigorítással kapcsolatos Országos Bírósági Hivatal híradásával az alábbi, tegnapi közleményünkben foglalkoztunk:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Szigorított védekezés”

 • A 112/2021. (III. 6.) kormányrendelet szerint április 5-ig “szigorított védekezés” van, ami alatt speciális szabályok érvényesülnek az igazságszolgáltatásban. Fontos, hogy a határidők – néhány kivételtől eltekintve – nem állnak meg.

Polgári perek – tárgyalások nélkül

 • A per elején, a perfelvételt tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni, de a bíróság lehetőséget adhat a nyilatkozatok írásban történő benyújtására.
 • Egyébként a tárgyalást elektronikus eszköz (pl. Skype) útján kell megtartani. Ha ez nem lehetséges, a tárgyalás megtartása helyett, a tárgyaláson felveendő nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be.
 • Ha a bíróság úgy látja, hogy már nincs olyan eljárási cselekmény, amit írásban vagy elektronikusan meg lehetne oldani, akkor megállapítja az eljárás folytatásnak akadályozottságát. Ilyen esetben a akadály elhárultáig vagy a szigorított védekezés megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele. Erről a bíróság a feleket tájékoztatja.
 • Az eljárás szünetelését a felek közös kérelmére korlátlan számban kérhetik.
 • Bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg, de előzetesen figyelmeztetnie kell a feleket.
 • A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a bíróság végig tárgyaláson kívül jár el.

Elmulasztott határidők – nem jár le

 • A szigorított védekezés ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a szigorított védekezés időtartama nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy határidőt önhibáján kívül a következő hónapban elmulaszt, akkor a mulasztás igazolására szóló 15 napos határidő csak április 5. után indul el.

Bíróságok bezárva

 • A bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel, ezért szóban nem lehet előterjeszteni kérelmeket.
 • A beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

Kézbesítés

 • Ha valaki kifogásolni szeretné a neki küldött irat kézbesítésének szabályosságát, akkor azt még a szigorított védekezést követően is megteheti, mivel ezen időszak nem számít bele a határidőbe.
 • Végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, elektronikusan alapján történhet.
 • Végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor és az ilyen a kézbesítésekre vonatkozó határidő a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. Önkényesen elfoglalt lakások esetében tehát nem kerülhet sor a bíróság végzésének kézbesítésére.
 • Részletfizetés
 • A végrehajtónak tájékoztatnia kell az adóst a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről.
 • Ha az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül is engedélyezheti.

Végrehajtók bezárva

 • A végrehajtók személyes ügyfélfogadása felfüggesztésre kerül, de írásban, elektronikusan, írásban, és a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrényen keresztül be lehet adni a beadványokat.
 • Végrehajtási ügyben felvilágosítás adható, ha a felvilágosítást kérő magát azonosítani tudja (pl. Skype-on keresztül). A felvilágosítás megtörténtét a végrehajtó jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérőnek.
 • Kilakoltatások – elhalasztva
 • Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a szigorított védekezés megszűnése alatt nem lehet.
 • A szigorított védekezés megszűnése után az egyes intézkedésekre, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.
 • Ha a 15. nap a téli kilakoltatás moratórium idejére, azaz novemberre esne, abban az esetben a 15. nap a téli kilakoltatási moratórium után kezdődik újra.

Lakás árverése – elhalasztva

 • Ha az adós természetes személy, akkor a lakására vonatkozó árverési hirdetményt legkorábban a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon teheti közzé a végrehajtó.
 • Folyamatos árverezés esetén a végrehajtó a lakásra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

Autó forgalomból kivonása – elhalasztva

 • A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt a szigorított védekezés megszűnését követően intézkedhet, azzal, hogy az eljárási cselekményre vonatkozó határidő a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

Végrehajtás felfüggesztése – több esély felfüggesztésre

 • A bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

Szabálysértési ügyek – meghallgatás nélkül

 • Szabálysértési ügyekben a bíróság és a rendőrség személyes meghallgatás vagy tárgyalás helyett írásbeli vallomástételt engedélyezhet. Ilyen esetben a vallomást saját kezűleg kell írni és aláírni.