A

testületet dr. Menyhárd Attila, az ELTE tanszékvezető egyetemi

tanára vezeti, és havi rendszerességgel ülésezik. Tagjai: dr.

Leszkoven László, dr. Faludi Gábor, dr. Lábady Tamás

(elhunytáig), dr. Fézer Tamás, dr. Nochta Tibor, dr. Szeibert

Orsolya, dr. Kemenes István, dr. Goldea Zsuzsanna, dr. Wellmann

György, dr. Anka Tibor, dr. Kovács Kázmér, dr. Kőrös András,

dr. Döme Attila, dr. Dzsula Marianna, dr. Csűri Éva.

A testület eddigi működése elmélyült szakmai beszélgetéseket hozott, melyek vélemények megfogalmazását is lehetővé tették - tájékoztatta az Ügyvédfórumot dr. Kovács Kázmér ügyvéd, a MÜK elnökhelyettese, a testület tagja.

Miután a testület nem a bírósági szervezetrendszer része, véleményei ugyan kötőerővel nem bírnak, de segítik a jogalkalmazást. Ennek megfelelő gondolatokat fogalmaz meg a testületről a Kúria elnöke a Kúria honlapján, ahol részletes indoklással ellátottan nemcsak ez a bevezető, hanem a Tanácsadó Testület által elfogadott vélemények is megjelennek.

Ezek közül egyrészt azért emelek ki az alábbiakban most néhányat - írja szerkesztőségünknek küldött írásában dr. Kovács Kázmér -, mert érdemesnek tartom azokra a kollégák figyelmét felhívni, hanem azért is, mert lassan kifogyunk a megvitatásra váró kérdésekből, és egy ahhoz hasonló felhívást szeretnék a Kar tagjaihoz intézni, mint amit már 2015. márciusában megtettem az Ügyvédek Lapja hasábjain (Az Új Ptk. jogalkalmazási problémái, várják az ügyvédek véleményét), nevezetesen hogy küldjenek a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságára az alábbiakhoz hasonló, eldöntésre váró kérdéseket, hogy azt továbbíthassuk a Tanácsadó Testület felé.

 • A jognyilatkozat írásbeliségének követelményei a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdésének az alkalmazásában
 • Ha az örökhagyó végintézkedését a Ptk. hatálybalépése előtt tette, a kötelesrész alapjára is a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell-e alkalmazni? [Ptké. 65.§ (2)]
 • Mi a közjegyzőnél letett végrendelet visszavételének joghatása abban az esetben, ha a végrendelet a letétel hiányában is megfelel az írásbeli magánvégrendeletre előírt alaki kellékeknek? [Ptk. 7:44.§]
 • A bérleti és a lakásbérleti szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések eltérést engedő vagy kogens normák-e? [Ptk. 6:332.§ (2), 6:333.§ (3), 6:336.§ (3), 6:339.§, 6:347.§ 6:348.§]
 • Ingyenes szerződések esetén a Ptk. 6:145.§-ában foglalt rendelkezés alkalmazható-e?
 • Ha a bíróság a közös tulajdont úgy szünteti meg, hogy a volt tulajdonostárs javára használati jogot alapít, keletkezik-e használati díj fizetési kötelezettsége a használat jogára feljogosított volt tulajdonostársnak a tulajdonossal szemben? [Ptk. 5:84.§ (4)]
 • A közös tulajdon megszüntetése során az ingatlanban maradó volt tulajdonostárs javára alapítható használati jog [Ptk. 5:84.§ (4)] tartalma
 • A Ptk. 5:83.§ (2) bekezdése szerinti „alkalmatlan idő” fogalmának lehetséges értelmezési módjai. Az alkalmatlan idő kifogásának és a joggal való visszaélésnek a viszonya a közös tulajdon megszüntetése iránti kereset elutasítása kapcsán.
 • A társasházzá alakítás helye a közös tulajdon megszüntetési módjainak sorrendjében [Ptk. 5:84.§]
 • Kiterjed-e a lemondás a végintézkedésen alapuló öröklésre is? [Ptk. 7:7.§ 7:8.§ 7:9.§]
 • Mi a következménye annak, ha az örökös a hagyaték (hagyomány) tárgyát jogszabály erejénél fogva nem szerezheti meg? [Ptk. 7:4.§ (2)]
 • A bérleti és a lakásbérleti szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések eltérést engedő vagy kogens normák-e? [Ptk. 6:332.§ (2), 6:333.§ (3), 6:336.§ (3), 6:339.§, 6:347.§ 6:348.§]
 • Ingyenes szerződések esetén a Ptk. 6:145.§-ában foglalt rendelkezés alkalmazható-e?
 • Milyen módon alkalmazható Ptk. a 6:142. § szerinti objektív kontraktuális kártérítési felelősség gondossági kötelmek esetén?
 • A Ptk. 6:142. § alkalmazásában hogyan kell értelmezni az „ellenőrzési körön kívül eső” mentesülési okot? Lehet-e ellenőrzési körön belüli az olyan objektív körülmény, amely a szerződésszegő által nem volt befolyásolható, és amely a gondos ellenőrzéssel sem volt elhárítható?

A fenti felsorolás nem teljes körű, és a hozzájuk tartozó részletes indokolások ugyancsak megtalálhatóak a Kúria honlapján.

Természetesen tisztában vagyok azzal - hangsúlyozza dr. Kovács Kázmér -, hogy a kollégákat jelenleg elsősorban a Pp. körüli problémák foglalkoztatják, a Pp. jogalkalmazási problémái tekintetében is folyik hasonló munka, de ez a felhívás most kizárólag a Ptk-val összefüggésben felmerülő jogértelmezési kérdésekre vonatkozik.