Pongráczné dr. Csorba éva kamarai elnök

A bürokrácia kényszerhatása alá kerültek volna az ügyvédek?

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara március 22-i közgyűlésén elnöki jelentésében Pongráczné dr. Csorba Éva az ügyvédség általános helyzetének jellemzésére az azóta sajnálatos módon elhunyt dr. Csomós Tamás ügyvéd 2018-as írását idézte: „Az ügyvédi hivatás az egyik legszebb hivatás a világon. Imádunk vitatkozni, konfliktushelyzeteket megoldani, hatékony védelmet ellátni, az ügyféli érdekeket érvényesíteni. Ez a tevékenység olyan sokoldalú, hogy szinte minden területen élhetünk át sikerélményeket. Olyanokat, amelyek más hivatásoknál elképzelhetetlenek. De mi a helyzet ma? Az Ügyfélkapuról át kellett térni a Perkapura, a Perkapuról a Cégkapura. Kockázatelemzést kell végezni olyan személyekkel szemben, akik évtizedes bizalmukkal tüntetnek ki minket. Nyilvántartások garmadáját kell vezetni. Fölös iratokat kell beszerezni. Bürokraták lettünk. A ránk nehezedő bürokratikus feladatok elveszik az életkedvünket. Hivatásunk szépsége majdhogynem a múlté”. (Ügyvédek Lapja 2018/3.)

Dr. Bencze Dénes, a reg. fegyelmi biz. eln. helyettese

A jövőre is súlyos árnyak vetődnek

A jogászi szakmának nemcsak a jelen bonyolult, hanem a jövőjére is súlyos árnyak vetődnek - folytatta Pongráczné dr. Csorba Éva. Dr. Ződi Zsolt A digitalizáció hatása a jogra és a jogászi hivatásra: veszélyforrás vagy segédeszköz c. előadását idézte, amelyben a szakember a jogászi szakma jövőjével kapcsolatban érdekes megállapításokat tett. Véleménye szerint a jogászi szakma jövőjét nem csak az információs technológia befolyásolja, hanem a globalizáció, az ún. proaktív jog (sok olyan szabály van, amelyhez folyamatosan igazodni kell, sőt, még mindenféle adminisztratív kötelezettségek is kapcsolódnak hozzájuk) és az is, hogy a jog, mint „szolgáltatási szektor” jelenik meg. A jog a jogászok belügye volt régen, egy hivatás, amit a piaci szabályok a piac törvényszerűségei kevésbé érintettek. Ez kezd megszűnni. Az internet világában sok embernek jogi ügyei megoldásához nincs szüksége egy harmadik személyre, egy ügyvédre, akiben megbízik, hanem maga próbál utána nézni a jogszabályoknak, a lehetőségeinek, sőt a „gép” a beadott információk alapján megoldásokat is ajánl.

Dr. Szabó Tibor, a felügyelő bizottság elnöke

Megnyugtatásul azonban a szerző azt is közölte - hívta fel a figyelmet a kamara elnökasszonya -, hogy a jogi tanácsadás nem egyszerűen az információ átadásáról szól, hanem ezzel együtt egy bizalmi, emberi kapcsolat létesítése, fenntartása is, ezért a fenti változások fokozatosak lesznek, lassan fognak bekövetkezni.

Csak feddhetetlenül és tisztességesen

Ezt a tendenciát valamennyien érezik - hangsúlyozta az elnökasszony -, de bíznak abban, hogy a társadalom részéről az ügyvédekbe vetett bizalom továbbra is fennmarad és még sokáig nem a „gép” fog jogi tanácsot adni az ügyfélnek, céget alapítani, okiratot szerkeszteni, hanem szükség lesz az ügyvédi munkára. Mindez közös felelősség, valamennyi ügyvédnek feddhetetlennek kell lennie, tisztességesen kell dolgoznia, folyamatosan magas színvonalon kell képeznie magát és teljes mértékben ki kell szolgálni ügyfeleiet. Ehhez segítséget fog adni az idei év őszétől bevezetésre kerülő kötelező továbbképzési rendszer.

Megtorpanás utáni életjelek

Látni kell - mondta Pongráczné dr. Csorba Éva -, hogy a fenti tendencia ellenére miközben az ügyvédek belső szakmai élete elnehezedett, az egyes piaci területeken pozitív változások következtek be. Az új Polgári perrendtartásnak az lett a következménye, hogy az ügyvédek szinte nem mertek az év első felében keresetet indítani vagy perbe bocsátkozni, jelentős mértékben csökkent a peres ügyek száma.

Szerencsére a nehéz gazdasági helyzet már nem szorítja az ügyvédeket, még Somogyban is pezseg az ingatlanforgalom, a cégügyek és a gazdasági ügyek tekintetében nincs változás. Az eljárási törvényeknek az ügyvédek számára kedvező hozadéka, hogy polgári ügyekben már-már megvalósulni látszik az ügyvédkényszer, amelyet az elektronikus ügyintézés szabályai is elősegítenek. Rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni a lehetőségeinkkel -hangsúlyozta az elnökasszony.

Kamarai élet

Intenzív és dolgos év volt 2018. Az Üttv. alapján a Somogy Megyei Ügyvédi Kamarának is új alapszabályt kellett alkotnia, integrálnia kellett 40 kamarai jogtanácsost, be kellett vezetnie a büntető ügyekben az új automatikus kirendelési rendszert, majd ősszel új általános választást kellett tartania. A kamara megalkotta saját Alapszabályát.

Kamarai tag jogtanácsosok zökkenőmentes integrációja

Tagjai közé fogadta a jogtanácsosokat és a jogi előadókat. A kamarai tag jogtanácsosok integrációja „történelmi pillanat” volt a somogyi kamara életében, és zökkenőmentes ment végbe - értékelte a változást az elnökasszony -, aminek következtében jelenleg negyvenegy fő kamarai tag jogtanácsossal és négy kamarai jogi előadóval lett gazdagabb a somogyi ügyvédtársadalom. Országos vonatkozásban Somogy, Tolna és Baranya megye összesen egy főt delegálhatott az országos választmányba.

Fegyelmi eljárások - továbbra is saját hatáskörben

A panaszok száma 2018-ban 26 db volt, amely lényeges csökkenést mutat a 2017. évi 35 panasz beadványához képest. A panaszosok sokszor anyagi elégtételt szeretnének kapni, de több esetben a kamara jogi álláspontját kérik ki egy adott ügyben.

Az új Üttv. alapján gyökeresen megváltoztak a fegyelmi eljárás szabályai. Mint közismert, releváns módon csökken az elnök szerepe és hatásköre, miközben érdemi kérdésekben fennmarad számára a korrekciós döntéshozatal lehetősége. A fegyelmi eljárások kulcsszereplői a fegyelmi biztosok lettek.

Fontos tény, hogy az új Üttv. után is a fegyelmi eljárások kamarai keretek között folytatódnak, nem került ügyészi vagy bírósági hatáskörbe, a regionális fegyelmi bizottságok megalakulása a függetlenséget és az önállóságot nem érintik.

2019. január 17. napján megalakult a Pécsi Ügyvédi Kamara, a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara és a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara részvételével a fegyelmi jogkör gyakorlására - a területi kamarák taglétszámával arányos - Regionális Fegyelmi Bizottság, amelynek elnöke a legnagyobb taglétszámú pécsi kamara által delegált dr. Dékány Alexandra lett, míg alelnöke Somogyból dr. Bencze Dénes.

A regionális fegyelmi bizottság fenntartása az illetékességi területén működő területi kamarákat közösen terheli. A regionális fegyelmi bizottságban egy kamarai jogtanácsos és egy alkalmazott ügyvéd lesz az érintettek delegálása alapján.

Tagdíj-ügyek

Tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztása miatt 2018. évben nem kellett törölnik egy kamarai tagot sem, de sajnos vannak olyan kollégák, akiknek többször kellett felhívást, felszólítást küldenünk tagdíjtartozás miatt.

Védő-kirendelés: még kijátszható de javítható rendszer

Több mint egy évszázad után a védő kijelölésének joga az ügyvédi kamarákra szállt vissza 2018. július 1-jétől - emlékeztetett a pozitív fejleményre a kamara elnökaszonya. Sajnos, az új szisztéma kijátszható, mégis, realitása van annak - mondotta -, hogy a szakmájukat tisztességesen és felkészülten végző kollégák az egyenlőség elve alapján részesülhessenek a kirendelésekből. A védő kirendelés egységes technikai feltételeit a Magyar Ügyvédi Kamara biztosítja, a területi kamarák feladata a kirendelhető védők listájának a feltöltése, naprakész vezetése és az előforduló helyi problémák kezelése.

Egyes területeken nagyon alacsony az önkéntes jelentkezés, ezért, ha az igazságszolgáltatás működőképessége ezt indokolja, akkor a kamara elnöksége szükségszerűen elrendeli az adott területre vonatkozó kötelező kirendelést.

Sajnos még mindig előfordul, hogy egy-egy ügyvéd úgy nyilatkozik, hogy szeretne büntető kirendelést vállalni, de nem hoz létre cégkapus elérhetőséget, így a rendszer nem tudja kisorsolni. Olyan ügyvéd nem kaphat büntető kirendelést, akinek cégkapu adata nem szerepel az ügyvédi nyilvántartásban.

Jó hír, hogy - a kamarai elnökasszony értelmezésében - a kirendelt védői díjak a korábbihoz képest megemelkedtek, és jó hír, hogy a kirendelt védő a tanúval és a szakértővel azonos megítélés alá esik a közlekedési költségek megtérítése során. (18/2018. (VI.28.) IM rendelet módosította a kirendelt védő részére megállapítható 32/2017. (XII. 27.) IM díjrendeletet).

Somogyban a kirendelő szervekkel folyamatos a kapcsolattartás az egyeztetés, a működtetés támogatására. A rendszer jól működik, a kamarai nyilvántartás szerint – ha nem is teljes mértékben de - a változtatás elérte célját, szélesebb rétegben kerülnek az ügyvédek kirendelésre. Fennakadás az elnökasszony szerint a siófoki és a fonyódi járásban volt a nyár során, mert a többgyanúsított, többvádlottas ügyekben nem volt elég kirendelhető ügyvéd az adott járásban. Ezt a problémát a 2019. év tavaszától mindenképpen orvosolni akarja a kamara.

Szakmai kamarai támogatás

A somogyi kamara 2019. január 1-jétől a tagságnak egy évre költségmentesen tudja biztosítani a HVG Kiadó Jogkódex prémium elnevezésű termékét. Ez a termék egyedi használóknak évi 125 730 forint áron lenne egyénenként elérhető. A jogtár tartalmazza hatályos joganyagon felül iratmintákat, a kommentárokat, a szakcikkeket, a cégadatbázist, a kollégiumi állásfoglalásokat, jogegységi döntéseket, sok tízezer BH-t az új Pp. iratmintatárat, adótudnivalókat, a jogi híreket, minden eszközön használható és bárhol elérhető.

A kamara minden aktív tagja, azaz az aktív ügyvédek és kamarai tag jogtanácsosok, kamarai tag alkalmazott ügyvédek, ügyvédjelöltek részére biztosítja a jogtár terméket.

A kamara meghosszabbította a szerződést a „helpdesk” szolgáltatásra az Arconsult Kft.-vel, segítendő a tagságnak a technikai kérdések megoldásában. A szerződés alapján a cég által kidolgozott Blanketta-program is használható, mely egyszerű és jól kezelhető. Az Arconsult Kft. kimutatása szerint a program használatában a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagjai a legaktívabbak.

A Wolrters Kluwer szakmai könyvkiadó 2018-as dél-dunántúli, Zalaegerszegen megtartott ügyvédjelölti perbeszédversenyén a kamarát dr. Gyarmati Patrícia (principális: dr. Hernesz Csaba ügyvéd) és Bankné dr. Takács Andrea Mária (principális: dr. Takács Norbert ügyvéd) ügyvédjelöltek képviselték, akiknek tisztes helytállásához a kamara elnökasszonya a közgyűlés nyilvánossága előtt gratulált.

Miből élünk?

2018. évben az ésszerű gazdálkodás jellemezte a kamara működését - foglalta össze az anyagi helyzetet Pongráczné dr. Csorba Éva elnök. A szokásos működési költségeken kívül semmi nagyobb értékű berendezést nem vásároltak, a szükségszerű és az éves költségvetésbe tervezett számítástechnikai beruházásokat is 2019. évre halasztották.

Nagy érvágást jelentett a kamarának, hogy az Üttv. kötelmei szerinti változások nyomán mig korábban a MÜK részére évi 4 600 000 Ft összegű hozzájárulást fizettek, ez 2018. január 1-jétől 9 000 000 Ft-ra (a tagdíjnak a MÜK által egyébként az Üttv. által megengedett minimálisként bevezetett 25%-ára) növekedett.

Amint az elnökasszony elmondta, előre nem volt biztosan látható, hogy a MÜK-nek befizetendő hozzájárulás közel kétszeres költségeit a megnövekedett taglétszám utáni tagdíj és regisztrációs díj kompenzálja-e, így inkább az volt a somogyi kamara célja, hogy egy kis tartalékot képezzenek a Regionális Fegyelmi Bizottság felállításával, fenntartásával, a tagok utaztatásával és a továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatos feladatok költségeire is.

2019. évben a szokásos kiadások mellett szükségszerű az informatikai fejlesztés végrehajtása, mert a Regionális Fegyelmi Bizottság tagjai között, valamint a 2019 őszétől kezdődő kötelező továbbképzés kapcsán elektronikus kapcsolattartás lesz, amelyre pedig a jelenlegi rendszer hosszú távon biztonságosan nem alkalmas.

* * *

Az elnöki beszámolót és annak elfogadását követően a közgyűlés meghallgatta, megvitatta és elfogadta dr. Bencze Dénes regionális fegyelmi bizottsági elnök, dr. Szabó Tibor felügyelőbizottsági elnök beszámoláját, a elfogadta a múltévi gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2019. évi költségvetést, valamint módosította a kamara Alapszabályát.

A közgyűlésen meghívott vendégként részt vett dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, aki áttekintést adott az ügyvédség országos helyzetéről.