Jogszabálydömping

Az ország más területi kamaráinak véleményével egybehangzóan hangott el Székesfehérváron is az értékelés: nehéz év volt a 2017-es év az ügyvédek életében. Miként azt beszámolójában dr. Mikó Péter , az ügyvédi kamara elnöke hangsúlyozta: nemcsak az Üttv. jelentett alapvető változásokat az ügyvédség munkájában és tevékenységében, hanem az a jogszabálydömping is, amely az ügyvédek feladatait alapvetően érintette, befolyásolta és megnehezítette.

2018-ra térve, a január 1-én hatályba lépett új Polgári perrendtartáson túlmenően, július 1-én hatályba lép a büntetőeljárásról szóló új jogszabály, május 25-től alkalmazni kell az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket, mind a kamarának, mind az ügyvédeknek, és a kamarai jogtanácsosoknak - (GDPR Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat) hogy csak a legfontosabbak kerüljenek megemlítésre.

Oktatás, továbbképzés

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara az ügyvédséget érintő új kötelezettségeknek akként kívánt megfelelni, hogy a kamara tagsága részére, elsődlegesen a 2018. január 1-től hatályba lépett új polgári eljárás tekintetében 2017. év novemberében és decemberében három, 2018. januárban további három, - egyenként legalább négyórás időtartamban - külső szakértők bevonásával tartott konzultációt és előadást, továbbá a Székesfehérvári Törvényszék meghívása alapján a bevezetésre kerülő új büntetőeljárással kapcsolatosan összesen hat alkalommal (áprilisban és májusban) a bírák részére megtartott egész napos konzultációkon a kamara is részt tudott venni, kijelölt ügyvéd kollégák bevonásával.

Mindezek hasznosak voltak, de közel sem elegendőek, a kamara elnökségének döntése alapján további oktatások megtartására van szükség.

Ismert, hogy folyamatban van a kötelező kamarai oktatás bevezetése, akkreditált szakemberek bevonásával, készül az erre vonatkozó szabályzat, amely az oktatásban való részvételt kötelezővé teszi, és szankcionálhatja is.

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara továbbra is támogatja azon tagjainak öntevékeny segítségét, akik előadások, konzultációk megtartására jelentkeztek és jelentkeznek. Május 18-án az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabály részletes ismertetésére kerül sor egyik kolléganőnk részéről, és további konzultációkat is szervez a kamara, amely feladatokban a jelölti oktatást is vezető elnökhelyettesünk is segítséget nyújt.

A kötelező kamarai oktatás bevezetésének anyagi feltételeit is biztosítani szükséges, ez is kamarai feladat lesz.


Rázós elektronizáció...

Az új ügyvédi törvény rendelkezésein túlmenően, a tagság részéről jóval nagyobb gondot jelentettek és jelentenek most is a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásoknál az ún. elektronizációval kapcsolatos anomáliák.

Dr. Szabó Kálmánnak, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara titkárának (képünkön) az Ügyvédek Lapjában (2018. március-április) közölt álláspontjával a kamara tagsága egyetért, megjegyezve azt, hogy probléma esetén a tagság kapcsolatot tud az Arconsult Kft-vel teremteni, amely társaság a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarával partneri kapcsolatban áll. Természetesen, ettől még a jelentkező problémák továbbra is gondot jelentenek. A kamara titkára, beszámolójában előadta, hogy a kamara tagsága a továbbiakban is számíthat könyvtámogatásra. A kamara segítésével és részbeni támogatásával valamennyi kamarai tag megvásárolhatta a Pp. Kommentárokat, továbbá megtörtént kamarai költségen a tagság részére, az un. Jogtudor program beszerzése, amely a színvonalas és megfelelő ügyvédi munka érdekében jelentős.

Jogtanácsosok kamarai integrációja

Az új ügyvédi törvény egyik legfontosabb része a jogtanácsosok integrációja.

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 1990-ben is probléma- és zökkenőmentesen fogadta a jogtanácsosi munkaközösségek tagjait, és az elmúlt év végén a kamarai jogtanácsosok beiktatása, eskütétele, valamint az ezzel kapcsolatos eljárások minden gond nélkül megtörténtek.

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamarában jelenleg 60 kamarai jogtanácsos működik, hatan pedig jogi előadók. A kamara meggyőződése, hogy a közös munka és a közös kamarai tagság mind az ügyvédek, mind pedig a kamarai jogtanácsosok részére előnyös.

Az ügyvédi kamara köszönetet mondott dr. Petrin Lászlónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatójának, kamarai jogtanácsosnak, aki a Győri Ítélőtábla területén működő Ideiglenes Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat delegáltja, és aki segítségére volt a kamarának az Alapszabály megalkotásánál, a kamarai jogtanácsosokra vonatkozó speciális rendelkezések beiktatásában.

A közös gondolkodást és érdekérvényesítést az a tény is segíti, hogy a kamarai jogtanácsosok a jogi pálya igen széles körében tevékenykednek, ugyanis az eddigiekben is a sikeres együttműködés volt a jellemző az ügyvédek, a jogtanácsosok és a kamara között.

A stabilitás garanciája

Ami a 2017. évi LXXVIII. Törvényt illeti, a jogszabály egyik legfőbb érdemének Fejér megyében azt tartják, hogy az ügyvédi kamara, mint köztestület önállósága, függetlensége továbbra is változatlan, a hivatásrend gyakorlói, az ügyvédek tevékenysége – az eddigiekben is kizárólagosan gyakorolható jogosultságokon túlmenően – lényegesen bővült.

Fontos tény, hogy a fegyelmi eljárások továbbra is kamarai keretek között folytatódnak, a regionális fegyelmi bizottságok megalakulása a függetlenséget, és az önállóságot nem érinti, a kamara meggyőződése, hogy a Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyék Regionális Fegyelmi Bizottságai megalapozottan fogják végezni feladataikat.

Fejér megyében a fegyelmi helyzet jónak mondható, a fiatal generáció szakmailag megfelelően, jól és tisztességesen dolgozva gyakorolja hivatását.

A közgyűlésen megállapították: a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottai, továbbá a fegyelmi bizottság, és a fegyelmi tanácsok jól, és eredményesen működnek, de dicséret illeti azokat is, akik irodagondnoki, irodafelszámolói tevékenységüket kiválóan végezték és végzik.

Ami most teher, az később előny

A közgyűlésen vendégként megjelent dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az időszerű hivatásrendi változások köréből kiemelte, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi kamarák jogszabályban biztosított függetlenségéből, önállóságából következik, hogy valamennyi szabályzat megalkotása az ügyvédség részéről nem teher, hanem előny.

A MÜK elnöke tájékoztatta a tagságot a továbbképzéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokról is.

Tájékoztatójában dr. Csurgó Ottó , a MÜBSE ügyvezetője ismertette az új stratégia célját, amely az ügyvédségnek egyedülálló biztosítási kínálatot, a kárenyhítés szakmai támogatását és a segélyezést is jelenti.

Új Alapszabály

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése egyhangú határozattal elfogadta az elnök és a titkár beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság jelentését, valamint határozatot hozott a 2017.évi költségvetési beszámoló, továbbá a 2018. évi költségvetés elfogadásáról. A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Alapszabályát.

A közgyűlés megemlékezett a 2018. január 21-én elhunyt dr. Kálmán András ügyvédről, aki korábban a kamara elnökhelyettese, a későbbiekben pedig országgyűlési képviselő és Dunaújváros polgármestere is volt.

Statisztika

A kamarai ügyvédtagok összlétszáma: 280, aktív ügyvéd 252, szünetelő ügyvéd 17+1 felfüggesztés hatálya alatt, kamarai tag jogtanácsos 60, alkalmazott ügyvéd 10, ügyvédjelölt 27, kamarai tag jogi előadó 6.