A jogszabály hatálya kiterjed az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozásokra is, így utóbbiaknak eleget kell tenniük a paragrafusokban meghatározott kötelezettségeknek.

Ellenkező esetben szembesülni lesznek kénytelenek azzal, hogy az esetükben felügyeletet ellátó pénzügyi információs egységként működő hatóság, azaz a NAV Központi Hivatalának Pénzmosás Elleni Információs Irodája jelentős szankciót szab ki kötelezettségeik elmulasztása okán – hívta fel a figyelmet az origo.hu-n közzétett írásában a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője, dr. Korim Balázs (képünkön)..

A Pmt. értelmező rendelkezése alapján ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységnek minősül az ingatlan tulajdonjoga átruházásának, bérleti jogának üzletszerű közvetítése, saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele.

Több más kötelezettség mellett, így például ügyfél-átvilágítási kötelezettség, tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásának vezetésére vonatkozó kötelezettség, kockázatértékelési, adatvédelmi, nyilvántartási kötelezettségek mellett, a Pmt. 65. §-a értelmében a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot készíteni, amelyet a felügyeletet ellátó szervnek jóvá kell hagynia.

Annak érdekében, hogy az érintett vállalkozások minél könnyebben eleget tudjanak tenni e kötelezettségüknek, a felügyeletet ellátó szerv a belső szabályzat kidolgozásához útmutatót köteles kiadni a felügyelete alatt álló szolgáltatók számára, mely kötelezettségének a NAV eleget is tett, hiszen e típusszabályzat elérhető az adóhatóság honlapján.

E szabályzatnak meg kell felelnie több hazai, illetve közösségi jogszabály rendelkezéseinek – mutatott rá dr. Korim Balázs.

Maga a típusszabályzat - mely alapvetően kitöltendő vázként szolgál, melyet testre kell szabnia a szolgáltatónak - fekteti le, hogy célja nem más, mint hogy a szolgáltatók eleget tudjanak tenni a Pmt-ben meghatározott kötelezettségüknek, képesek legyenek felismerni azon körülményeket, eseteket, amelyek arra utalnak, hogy valamely jogügylet során pénzmosási vagy a terrorizmus pénzeszközzel történő támogatására irányuló tevékenység mehet végbe.

Maga a szabályzat tartalma igen széleskörű és olyan elemeket kell, hogy átfogjon, mint a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló adatok, körülmények megállapítása során értékelendő szempontok, az ügyfél-átvilágítás folyamatának részletei, a bejelentési eljárási rend, vagy éppen az adatok kezelésére, tárolására vonatkozó rendelkezések.

Valamely szolgáltató tevékenysége megkezdését követő negyvenöt napon belül köteles belső szabályzatot készíteni és azt a felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani. A 2017. június 26. napján már működő szolgáltató számára kötelezettség volt, e napot, azaz az új Pmt. hatálybalépését követő 45 napon belül belső szabályzatot készíteni és azt a felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani. Azon vállalkozások, amelyek ez eddig nem tettek eleget e kötelezettségüknek, a szankciók tükrében feltétlenül sort kell, hogy kerítsenek erre.

A Pmt. 66. §-a értelmében a felügyeletet ellátó szerv felügyeleti tevékenységének gyakorlásával biztosítja a szolgáltató jogszabályoknak való megfelelését és rendelkezéseinek megsértése, a törvényben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a jogsértés súlyával arányosan, a Pmt-ben meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

Ezek közé tartozik egyebek mellett a szolgáltató figyelmeztetése, határidő tűzésével a szolgáltató kötelezése a jogsértés megszüntetésére vagy éppen a belső szabályzat felügyeletet ellátó szerv által meghatározott határidőn belüli és meghatározott szempontok szerinti átdolgozására és bemutatására.

Dr. Korim Balázs hangsúlyozta: súlyosabb esetekben a felügyeleti szerv kezdeményezi a nyilvántartást vezető szervnél a szolgáltató nyilvántartásból történő törlését, a szolgáltató vezetője vagy a jogsértésért felelős foglalkoztatottja, segítő családtagja felelősségének megállapítását, esetleg a szolgáltató vezetője vezetői jogkörének a jogsértés megszüntetéséig történő felfüggesztését vagy visszavonását.

Mindezeken túlmenően pedig ezen intézkedések mellett, vagy önállóan százezer forinttól legfeljebb négyszáz millió forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A szakértő szerint látható tehát, hogy az új Pmt. mások mellett az ingatlanforgalmazó tevékenységet végző, illetve saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételével foglalkozó vállalkozások számára olyan kötelezettségeket ír elő, amelyek nem teljesítése igen jelentős joghátránnyal járó szankciók kiszabását vonhatja maga után.

E kötelezettségek közül, az egyik legfontosabb és valamennyi szolgáltatót érintő feladat a belső szabályzat elkészítése. Bár típusszabályzat elkészítése által az adóhatóság irányt mutat a szolgáltatók számára, annak érdekében, hogy a jogszabályoknak megfelelő dokumentum jöhessen létre, mely az adott szolgáltató ügymenetére, sajátosságaira szabott szabályokat és rendelkezéseket tartalmazza, mindenféleképpen szükséges a szakértői elem igénybevétele.