Közleményében a Bíróság felidézte: 2012. május 2-án a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (nemzeti tőzsde- és értékpapír-felügyeleti bizottság, Olaszország; a továbbiakban: Consob) a 2009-ben elkövetett bennfentes kereskedelem szabálysértése miatt összesen 300 ezer euró összegű bírságot szabott ki DB-vel szemben.

A Consob az együttműködés hiánya miatt 50 ezer eurós bírságot is kiszabott vele szemben. DB ugyanis, miután több alkalommal kérte azon meghallgatás időpontjának elhalasztását, amelyre őt a tényállás tekintetében információval rendelkező személyként beidézték, amikor e meghallgatáson megjelent, megtagadta a neki feltett kérdésekre való válaszadást.

Az e szankciókkal szembeni kifogásának elutasítását követően DB felülvizsgálati kérelmet terjesztett a Corte suprema di cassazione (semmítőszék, Olaszország) elé. 2018. február 16-án e bíróság közbenső alkotmányossági kérdést intézett a Corte costituzionaléhoz (alkotmánybíróság, Olaszország) az olasz jog azon rendelkezésére vonatkozóan, amely alapján az együttműködés hiánya miatti szankciót kiszabták. E rendelkezés szankcionálja azt, ha nem tesznek határidőben eleget a Consob felhívásainak, vagy ha késleltetik e hatóság felügyeleti feladatainak ellátását, azon személy tekintetében is, akinek a Consob bennfentes kereskedelmet ró fel.

A Corte costituzionale (alkotmánybíróság) hangsúlyozta, hogy az olasz jogban a bennfentes kereskedelem eyszerre minősül szabálysértésnek és bűncselekménynek. Ezt követően megjegyezte, hogy az érintett rendelkezést a 2003/6 irányelvben előírt különös kötelezettség teljesítése érdekében fogadták el, és hogy az jelenleg az 596/2014 rendelet egyik rendelkezése végrehajtásának minősül. E bíróság tehát arra kért választ a Bíróságtól, hogy e jogi aktusok összeegyeztethetők-e az Európai Unió Alapjogi Chartájával (a továbbiakban: Charta), és különösen a hallgatáshoz való joggal.

A nagytanácsban eljáró Bíróság elismeri a természetes személyek számára a Charta által védett „hallgatáshoz való jog” fennállását, és kimondja, hogy a 2003/6 irányelv és az 596/2014 rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy tiszteletben tartsák ezt a jogot az ilyen személy tekintetében folytatott olyan vizsgálat során, amely a büntető jellegű közigazgatási szankcióval büntetendő jogsértésért való felelősségének vagy büntetőjogi felelősségének a megállapításához vezethet.

A Bíróság álláspontja

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó ítélkezési gyakorlata fényében a Bíróság hangsúlyozza, hogy a „tisztességes eljárás” fogalmának középpontjában álló „hallgatáshoz való joggal” ellentétes többek között az, ha valamely „vádlott” természetes személyt azért szankcionálnak, mert megtagadja azt, hogy a 2003/6 irányelv vagy az 596/2014 rendelet alapján az illetékes hatóságnak olyan válaszokat adjon, amelyek alapján felmerülhet a büntető jellegű közigazgatási szankciókkal büntetendő jogsértésért való felelőssége vagy büntetőjogi felelőssége. A Bíróság e tekintetben pontosítja, hogy a vállalkozások azon kötelezettségére vonatkozó ítélkezési gyakorlat, hogy az olyan eljárások keretében, amelyek versenyellenes magatartások miatt szankciók kiszabásához vezethetnek, olyan információkat szolgáltassanak, amelyek később felhasználhatók az ilyen magatartásokért fennálló felelősségük megállapítására, nem alkalmazható analógia útján a bennfentes kereskedelem szabálysértésével vádolt természetes személy hallgatáshoz való joga terjedelmének a megállapítására. A Bíróság hozzáteszi, hogy a hallgatáshoz való jog azonban nem igazolhatja az érintett személy illetékes hatóságokkal való együttműködésének bármely olyan hiányát, mint például az e hatóságok által elrendelt meghallgatáson való részvétel megtagadása, vagy a meghallgatás elhalasztását célzó halogató magatartások.

A Bíróság végül megjegyzi, hogy mind a 2003/6 irányelv, mind az 596/2014 rendelet értelmezhető úgy, hogy összhangban van a hallgatáshoz való joggal annyiban, amennyiben nem írja elő valamely természetes személy amiatti szankcionálását, hogy az illetékes hatósággal szemben megtagadta olyan válaszok adását, amelyek alapján felmerülhet a büntető jellegű közigazgatási szankcióval büntetendő jogsértésért való felelőssége vagy büntetőjogi felelőssége. E körülmények között e jogi aktusok érvényességét nem érintheti az, hogy azok nem zárják ki kifejezetten az ilyen megtagadás miatti szankció kiszabását. A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy valamely természetes személyt ne lehessen szankcióval sújtani amiatt, hogy az illetékes hatósággal szemben megtagadta ilyen válaszok adását.