Törvényjavaslatot nyújtottak be az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről” címmel az Országgyűlésnek.

Az Alkotmánybíróság (Ab) a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről szóló 19/2017. (VII. 18.) Ab határozatával megsemmisítette a 2/2016. Büntető jogegységi határozatot. A Kúria az 1/2017. számú Büntető jogegységi határozatával a 2/2016. számú büntető jogegységi határozatát hatályon kívül helyezte.

Az Ab határozat indokolása szerint a BJE meghozatalakor a Kúria túllépte a jogegység biztosítására vonatkozó alaptörvényi felhatalmazás kereteit, amikor a tizenkét év alatti gyermek sérelmére a hozzátartozója, nevelését, felügyeletét vagy gondozását ellátó személy, illetve az elkövetővel hatalmi vagy befolyási viszonyban álló olyan személy által elkövetett szexuális erőszakra vonatkozó szabályokat nem értelmezte, hanem módosította.

Az Ab a határozat indokolásában annak megállapítását követően, hogy a szabályozás koherens, normavilágos, a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényhez képest nem tartalmaz enyhítést, figyelembe veszi a vonatkozó nemzetközi és uniós kötelezettségeket, arra is utal, hogy a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 197. §-ában foglalt, a 12 év alatti sértettekre vonatkozó szabályozás - jogalkotói döntéstől függő – jövőbeni módosítása során megfontolhatóak a jogalkalmazói szempontok is. A lehetséges felülvizsgálat érdekében semmisítette meg az AB BJE-t 2017. október 31-ével.

Annak érdekében, hogy a BJE-ben kifejtett jogalkalmazói szempontoknak megfeleljen a törvény szövege, a 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális cselekmény – ha az elkövető a sértett hozzátartozója vagy a sértett a nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, vagy egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt áll – függetlenül attól, hogy a cselekményt kényszerítéssel vagy a sértett beleegyezésével követték el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel legyen fenyegetett, és a bíróságnak szélesebb mérlegelési lehetősége legyen a büntetéskiszabás során, szükség van a Btk. 197. §-ának módosítására. A törvényjavaslat ezt a módosítást tartalmazza.

A javaslat ide kattintva olvasható.