Mit mond a NAV?

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. §-a határozza meg az ügyvédi tevékenységek körét. Ügyvédi tevékenységnek minősül az ügyfél képviselete, büntetőügyben a védelem ellátása, a jogi tanácsadás, a szerződések, okiratok elkészítése, az előbbiekkel összefüggésben pénz és vagyontárgy letéti kezelése. E klasszikus ügyvédi tevékenységek köre a gazdasági élet igénye alapján kibővült az adó-és társadalombiztosítási tanácsadással, az ingatlanközvetítéssel, a pénzügyi és üzletviteli tanácsadással, a szabadalmi ügyvivői tevékenység ellátásával,a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakításával, a mediátori, közbeszerzői békéltető illetve tanácsadói, a bejelentővédelmi tevékenységgel, továbbá olyan tevékenységekkel, melyre az ügyvédet – a helyi önkormányzat rendeletét kivéve – jogszabály hatalmazza fel.

Az Ütv. 6. §-a rendelkezik az ügyvédi összeférhetetlenségről, és azon tevékenységekről, melyek nem eredményeznek összeférhetetlenséget. E szabályok alapján az ügyvédnem állhat munkaviszonyban, szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban, nem lehet közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző és főállású polgármester, és nem végezhet személyes közreműködéssel vagy korlátlan anyagi felelősséggel járó vállalkozói tevékenységet. Nem jelent összeférhetetlenségi okot a tudományos, művészeti, oktatási és sporttevékenység folytatása,a nem igazságügyi szakértői tevékenység, a választottbírói tevékenység, az országgyűlési, európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselői és a nemzetiségi szószólói jogviszony, a munkaviszony nélküli igazgatósági és felügyelőbizottsági tagság, a kuratóriumi tagság és tisztségviselés, az önkéntes tartalékos szolgálati viszony, ésa nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

Az ügyvédként végezhető, az Ütv. 5. §-ában foglalt tevékenységek körét taxatív módon sorolja fel a jogszabály, ezért nem fogadható el az olyan értelmezés, hogy az ügyvéd ügyvédi működése körében végezhet oktatási tevékenységet. Az oktatás a fentiek alapján olyan tevékenység, melynek folytatása az ügyvéd számára megengedett, azonban az ügyvédi működés hatókörén kívül valósul meg.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pont e) alpontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint egyéni vállalkozónak minősül az ügyvéd az Ütv.-ben meghatározott tevékenysége tekintetében.

Az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozói minőséget az ügyvédi tevékenység végzése, a kamarai nyilvántartásba vétel alapozza meg, az ügyvéd az – egyébként vállalkozóként végezhető – oktatási tevékenységet vállalkozóként el sem láthatja, mert az ügyvédi tevékenységén túlmenően egyéni vállalkozást nem alapíthat, vállalkozói tevékenységet nem folytathat.

Tekintettel arra, hogy az ügyvéd által végzett oktatási tevékenység nem minősül az Ütv. szerinti ügyvédi tevékenységnek, a részére kifizetendő megbízási díj elszámolása során nem a vállalkozóként (egyéni ügyvédként), hanem a magánszemélyként végzett önálló tevékenységre irányadó szabályok szerint kell eljárni. Ennek megfelelően a megbízási díjból a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia a személyi jövedelemadó előleget és a járulékokat.

Ügyvédi vélemények

Nyitott kérdések


Dr. Havasi Dezső, Dr. Leposa Mariann, Dr. Halmos Tamás

Az üggyel az Országos Ügyvédvezetői Értekezlet is foglalkozott október 3-án, Győrben - miként az Ügyvédek Lapja Onlinet dr. Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke tájékoztatta. A szakmai problémát már korábban dr. Leposa Mariann, a Pécsi Ügyvédi Kamara elnöke vetette fel, és a szakmai értekezleten hozzászólásában dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke részleteiben is elemzte. Egyebek között javasolta az Üt. 5. § és 6. § összevonását, mintegy beemelve az ügyvédi tevékenységek közé a megengedett tevékenységeket.

Mindemellett - jelezte dr. Havasi Dezső - további kérdések is nyitva maradtak: hogyan kell majd eljárni az ügyvédeknek pl. az ingatlanközvetítői tevékenység során, hiszen erre külön kiegészítő biztosítást is kell kötniük, ha végezni akarják. Ez a biztosítás vajon kiterjed-e a mintegy magánszemélyként (tehát a NAV felfogása szerint nem ügyvédi, de megengedett tevékenységként) végzett megbízási jogviszonyra is, vagy csak elszámolási és járulék fizetési vonzatai lesznek.

Nyolc szempont

A törvény nevesíti az oktatási tevékenységet, amely nem jelent összeférhetetlenségi okot. Ebből az következik, hogy az oktatói tevékenység ügyvéd által gyakorolható - miként arról a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara nevében dr. Mikó Péter elnök és dr. Szabó Kálmán titkár vélekedik.


Dr. Mikó Péter, Dr. Szabó Kálmán

Az Üt. 5. § 3. bekezdése azon tevékenységeket foglalja össze, amelyek szoros kapcsolatot mutatnak az ügyvéd által általánosságban gyakorolt tevékenységekkel. Ehhez képest az összeférhetetlenség szabályozásában mutatott utat a törvény arra, hogy az ügyvéd a szorosan vett ügyvédi jogi munka mellett milyen más (szatellit) tevékenységeket is végezhet, amely összeférhet még az ügyvéd munkájával.

Míg egyébként az oktatók állhatnak munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban, addig az ügyvédek ilyen viszonyban az oktatást nem láthatják el.

Az oktatási tevékenységet az ügyvéd elláthatja vállalkozói szerződés keretében, vagy megbízási szerződés keretében, ez utóbbi pedig lehet ingyenes, vagy visszterhes.

A jog az egy, vagy több oktatható tárgy. Nem tartják megalapozottnak azt az álláspontot, miszerint vállalkozóként oktatói tevékenységet az ügyvéd nem végezhetne saját ügyvédi irodája, vagy vállalkozása keretében.

Nem értenek egyet azzal, hogy az oktatás kizárólag magánszemélyként végzett önálló tevékenység keretében lenne folytatható.

Az állásfoglalás nem meggyőző abban a tekintetben - hangsúlyozzák -, ahogy a promt fizetést a törvényből logikailag levezetni igyekszik. Álláspontunk szerint nincs akadálya annak, hogy az ügyvéd irodája, vagy ügyvédi vállalkozói tevékenysége keretében végezze, erről számlát állítson ki, mint elvégzett szolgáltatásról.