A T/6518 sz. törvényjavaslat

2015. évi ... törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról

1.§

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XL törvény a következő 125/A-125/C. §-sal egészül ki:

,,125/A. § (1) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter e jogkörében keresetet indít a 123. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján, és ezzel a területi kamara bármely szervének döntése, vagy az általa kiállított okirat érvényessége, létrejötte kétségessé válik, a Magyar Ügyvédi Kamara ideiglenes intézkedésként gondoskodik arról, hogy az érintett területi kamara közfeladatait valamely más területi kamara vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szerve (elnöksége, tisztségviselője) lássa el.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közleményt tesz közzé, amelyben megállapítja az (1) bekezdésben foglalt feltétel beálltát, és a közfeladat pontos megjelölésével kijelöli annak ideiglenesen ellátására kötelezett másik területi kamara, szükség esetén több területi kamara szervét (elnökségét, tisztségviselőjét).

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn, a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közzéteszi ezt a tényt.

(4) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter keresetindítása következtében a bíróság jogerősen intézkedik a 123. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján, és ezzel a területi kamara bármely szervének döntése, vagy az általa kiállított okirat érvényessége, létrejötte kétségessé válik, a Magyar Ügyvédi Kamara hivatalból megvizsgálja a közfeladat ellátása körében meghozott döntések, kiállított okiratok tartalmát, és azokat a döntés, illetve a kiállított okirat keletkezésének napjára visszamenőleges hatállyal megerősítheti, ennek hiányában azt megsemmisíti vagy megállapítja annak létre nem jöttét.

125/B. § (1) Ha a területi kamara közfeladatai ellátása tekintetében bármely okból működésképtelenné válik, a Magyar Ügyvédi Kamara gondoskodik arról, hogy az érintett területi kamara közfeladatait valamely más területi kamara vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szerve (elnöksége, tisztségviselője) lássa el.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közleményt tesz közzé, amelyben megállapítja az érintett területi kamara működésképtelenné válásának tényét, és a közfeladat pontos megjelölésével kijelöli annak ideiglenesen ellátására kötelezett másik területi kamara, szükség esetén több területi kamara szervét ( elnökségét, tisztségviselőjét).

(3) Amennyiben a működésképtelenné vált területi kamara szervei ismét működőképessé válnak, a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közzéteszi ezt a tényt.

125/C. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara 125/A. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 125/B. § (2) és (3) bekezdése alapján közzétett közlemények a közzétételt követő naptól hatályosak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján közfeladat-ellátásra kijelölt kamara,illetve a Magyar Ügyvédi Kamara a közfeladat ellátásának alapjául szolgáló adatokat a kijelölés hatálya alatt kezelheti, továbbíthatja, illetve igényelheti."

2.§

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Indokolás

Az 1. §-hoz

Az e törvény szerinti köztestületek feladatellátásához kiemelkedő igazságszolgáltatási érdek fűződik.

A javaslat szerinti új 125/ A. § szerinti lehetőség ideiglenes intézkedés jelleggel kívánja megoldani azt a helyzetet, ha a rniniszter törvényességi felügyeleti jogkörének gyakorlása következtében keresetet indít a bíróság előtt felügyelő biztos kirendelése iránt. Ez azonban adott esetben olyan időtartamú is lehet, amely valamely közfeladat ellátása tekintetében jelentős hátrányokkal járhat (pl. kirendelt ügyvéd vagy közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos közfeladatok). A bíróság döntéséig tehát feltétlenül szükségesnek mutatkozik olyan szabályok megalkotása, amely biztosítja a közfeladat zökkenőmentes ellátását. Az átmeneti időszakban - a köztestületi autonómia alapelvéből kiindulva - a javaslat a Magyar Ügyvédi Karnara kezébe adja a döntést: a tény megállapítását, hogy ez a feltétel bekövetkezett, valamint az ellátandó feladat "szétosztását".

A 125/B. § célja annak lehető legszélesebb körben történő kimondása, ha bármely okból bekövetkezik valamely e törvény szerint közfeladatot ellátó területi karnara rnűködésképtelensége, biztosítva legyen a közfeladat akkénti ellátása, hogy ideiglenesen más területi karnara vagy a Magyar Ügyvédi Kamara (illetve azok megfelelő szerve) maga lássa el ezt a feladatot. A rnódosítás célja annak biztosítása, hogy a területi kamara törvényi feladatai ebben az átmeneti időszakban is el legyenek látva. A köztestületi autonómia részleges, átmeneti csorbulását ekként komoly igazságszolgáltatási érdekek indokolják Ezért a javaslat a köztestület szervezeti felépítésével összhangban (területi karnarák - országos kamara) a Magyar Ügyvédi Kamarát jogosítja fel arra, hogy ebben az átmeneti időtartamban, csak a feltétlenül szükséges ideig, csak a feltétlenül megtenni szükséges feladatok megjelölésével biztosítsa az átmenetileg működésképtelenné vált területi kamara közfeladatainak ellátását. Az új 125/C. § a közfeladat ellátásához szükséges adatkezelési szabályt teremti meg, továbbá a döntések hatályossága körében esetlegesen felmerülő jogviták megelőzését szolgálja.

Az eredeti dokumentum pdf formátumban ide kattintva olvasható.

Sajtókommentár: ide kattintva olvasható.