A nyilvántartás azokat az alapvető személyi, lakcím és értesítési cím adatainkat tartalmazza, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk igazolásához, továbbá a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek, a helyi önkormányzatok, valamint más természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek kielégítéséhez szükségesek – tájékoztatott a Magyarország.hu.

A tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § a) pontján és 15. §-án, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 46/A. §-án alapul. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás történeti, illetve archív állományában tárolt saját adatairól való tájékoztatás iránti kérelmünket személyesen, illetve postai úton nyújthatjuk be a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál, valamint a KEKKH-nál. Postacíme − Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala − 1476 Budapest, Pf. 281. Kérelmünkett személyesen is előterjeszthetjük a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán (címe: 1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.).

Az adatszolgáltatási nyilvántartásból a az Nytv. 31. §-ának (3) bekezdése alapján tájékoztatást kérhetünk továbbá a nyilvántartás helyi, területi és központi szervétől, hogymely adatszolgáltatások alanya volt.

Ha tárolt adataiink között esetleg téveset találnánk, akkor erről a Kormányzati Ügyfélvonal email-címén (1818@1818.hu) tájékoztathatjuk a hivatalt.

Kipróbáltuk, lekértük adatainkat. A következő adatkategóriákat kaptuk meg az ügyfélkapun keresztül:

  • - személyi adatok,
  • - lakóhely adatok,
  • - személyazonosító igazolvány adatok,
  • - személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatok.