• Ulpianus, Digesta: Res iudicata pro veritate accipitur. (Ulp. D. 50, 17, 207.) Az ítélt dolgot (jogerős ítéletet) igazságként kell elfogadni.
  • Alaptörvény 26. cikk (1): A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.
  • 17/1994 (03.29) AB határozat: Az Alkotmánybíróság állandó és következetes gyakorlata szerint [...] a minden külső efolyástól független bírói ítélkezés feltétel nélküli követelmény és lényegében abszolút alkotmányos védelem alatt áll.
  • 9/1992. (I. 30.) AB határozat: A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. [...] A jogbiztonság megköveteli, hogy a jogerős határozat - az eldöntött kérdés személyi és tágyi keretei között - irányadóvá váljék mind az eljárásban résztvevőkre, mind a később eljáró bíróságra, illetőleg más hatóságra. Ha a jogerő beálltához előírt feltételek teljesültek, akkor annak hatálya a határozat tartalmi helyességétől függetlenül beáll.
  • A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 6. §: A bíróság határozata mindenkire kötelező, ideértve azt is, ha a bíróság valamely ügyben hatáskörét vagy ennek hiányát állapítja meg.

A MABIE közleménye végén felteszi a kérdést: „mi történik akkor, ha a fundamentumokat kivesszük? Az épület összeomlik...”