A MÜK elnöke nyilatkozatának apropója az a kúriai, mint felülvizsgálati bíróság Pfv. III. 22. 634/2017/6. számú, 2019. február 13-án keltezett ítéletéte, amit a dr. Papp Géza felperesnek a Budapesti Ügyvédi Kamara alperes elleni ügyben hozott.

Az ítélet túl azon, hogy az egyedi jogvitát megnyugtató módon lezárta - hangsúlyozza a MÜK elnöke -, a kamarai önkormányzatiság szempontjából kiemelkedően fontos megállapításokat tesz az ítélet 28-30. pontjaiban:

"[28] Az elsőfokú bíróság helyesen rögzítette, hogy az Ütv. 12. § (1) bekezdése értelmében az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete. A (2) bekezdés rendelkezése szerint az ügyvédi kamara az ügyvédek szakmai irányításával, érdekképviselettel, valamint az ügyvédi tevékenységgel összefüggő jogügyletek biztonságával kapcsolatos közfeladatokat látja el.

[29] A Kúria a jelen ügyben is irányadónak tekintett, Pfv. IV. 21. 993/2015/15. számú határozatában kifejtette, hogy az önkormányzatiság elve alapján, nagyfokú autonómiával működő szervezet a törvényi előírások és a kamara alapszabályában meghatározott működési rend keretei között folytatja tevékenységét. Ez azt is jelenti, hogy a bíróság csak abban a kivételes esetben avatkozhat be a kamara működésébe, és semmisítheti meg a keresettel támadott határozatokat, ha azok jogszabályba, vagy az Alapszabály, illetve más belső szabályzat mellőzhetetlen rendelkezésébe ütköznek.

[30] Ebben a döntésében a Kúria rámutatott, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének az egyesülési jogra vonatkozó 11. Cikkelye kapcsán az Emberi Jogok Európai Bírósága számos ítéletében megállapította, hogy a civil szervezetek a demokratikus társadalom elemei, közös célok megvalósítására irányuló társadalmi szerveződések, ahol az államnak korlátozott szerepe van. Az államnak részletes szabályokat kell megállapítani a civil szervezetek működése és struktúrája, ezekbetartatása tekintetében, ugyanakkor szabályokat kell hozni az állami beavatkozás terjedelmét és határait illetően, továbbá megfelelő garanciákat kell adnia a visszaélésszerű és önkényes állami beavatkozás megakadályozására."

A Kúria Pfv. IV. 21. 993/2015/15. sz. ítélete teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.

A határozat - dr. Bánáti János értékerlése szerint - visszautalva egy irányadónak tekintendő másik kúriai döntésre, rámutat arra, hogy:

"a bíróság csak abban a kivételes esetben avatkozhat be a kamara működésébe és semmisítheti meg a keresettel támadott határozatokat, ha azok jogszabályba, vagy az Alapszabály, illetve más belső szabályzat mellőzhetetlen rendelkezésére ütközhet".

Ugyancsak elvi éllel mutat rá a döntés arra, hogy

"az Államnak szabályokat kell hozni az állami beavatkozás terjedelmét és határait illetően, továbbá megfelelő garanciákat kell adnia a visszaélés szerű és önkényes állami beavatkozás megakadályozására".

Meggyőződésem - fejti nyilatkozatában dr. Bánáti János, a MÜK elnöke -, hogy

ez a határozat a korábbi alkotmánybírósági döntésekkel és a már jelzett kúriai határozattal együtt rendkívüli módon megerősíti az ügyvédi kamara önkormányzatiságot, ugyanakkor fokozott felelősséget ró a kamarai szervekre a meghozandó határozatok megalapozott és törvényes volta tekintetében

A MÜK elnöke köszönetét fejezi ki dr. Kovács Kázmér ügyvédnek a BÜK perbeli képviseletéért.