Megtudtuk, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédakadémiának nevezett programja 2015 óta működik. Célja, hogy olyan, a BÜK által intézményesített szakmai konzultációs lehetőséget teremtsen, amely az ügyvédi tevékenységet végzők számára lehetőséget biztosít egy-egy jogterület gyakorlati kérdéseinek, a joggyakorlat bizonytalanságainak és az ügyvédi tevékenység kockázatainak az elemzésére, esetenként külső szakember bevonásával.

Dr. Hidasi Gábor (képünkön) arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a BÜK oktatási bizottsága évről évre önkéntes részvételen alapuló, tematikus önképzőköröket hoz létre, amelyeket az adott jogterület szakmailag elismert olyan specialistái vezetnek, akik a BÜK tagjai. Az önképzőkörök olyan szakmai műhelyek, amelyek esettani konzultációk, határesetek, a joggyakorlat, ezen belül különösen az ítélkezési és hatósági joggyakorlat elemzése, szakági publikációk feldolgozása, szakmai állásfoglalások kidolgozása, publikálása révén fejlesztik az ügyvédi tevékenységet gyakorlók minőségét, válnak az ügyvédi és jogtanácsosi tudásközösség szerves részévé.

2018-ban az Ügyvédakadémia különösen fontos szerepet tölt be, hiszen munkánk sarkalatos jogszabályi környezete változott meg, valamint indul a kötelező továbbképzés - hangsúlyozta dr. Hidasi Gábor.

Az Ügyvédakadémia szakmai csoportjai havonta egyszer, több hónapra előre meghirdetett időpontban jönnek össze szakmai konzultációkra, általában a BÜK székházában - tudtuk meg a bizottsági elnöktől. A konzultációk közötti időszakokban a csoport tagjai elektronikus úton, esetleg közösségi oldalakon tartanak kapcsolatot, és készítik elő a következő konzultatív foglalkozást, tesznek javaslatot egy-egy aktuális kérdés megtárgyalására.

Az egyes csoportokba a BÜK tagjainak a Kamara honlapjának erre a célra létrehozott felületén lehet, már a dátumok figyelembevételével is - ide kattintva regisztrálni.

Az "ezermesterek" korszakának vége, szakosodni kell

Hallatlan ütemű volt az elmúlt években a jogalkotás - mutatott rá a közelmúlt folyamataira dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a március 3-án megtartott nyíregyházi területikamarai közgyűlésen (beszámolónk ide kattintva olvasható). Ki kell jelenteni - hangsúlyozta egyebek között -, hogy vége van az ügyvédi "ezermesterek" korának, elengedhetetlenné vált a szakosodás. Az "ezermesterek" korában1200-1300 ügyvéd volt. Ma, felgyorsult törvényalkotás korában mintegy 15 000 ügyvéd él és dolgozik Magyarországon. Mind a törvények mennyisége, mind pedig az ügyvédek létszámának növekedése arra felé mutat, hogy megszűnt a "mindennel foglalkozom" hozzáállás lehetősége, elengedhetetlenné vált a szakosodás igénye-kényszere. Hozzátette: ehhez azonban közösségi feladata is megnőtt a kamaráknak, hiszen minél előbb ki kell dolgozni és gyakorlati alkalmazás számára is lehetővé kell tenni a kamarai, magas szintű, folyamatos kötelező továbbképzést az ügyvédek számára.

Az Ügyvédakadémia 2018-as szakmai programja

1. csoport:

Pp. és Kp. konzultációk

Szakmai vezető: dr. Prokopovits László ügyvéd

2018-tól teljesen új szabályok szerint folynak a polgári és közigazgatási perek. A bíróságok most alakítják ki új gyakorlatukat A jogalkalmazást sok bizonytalanság nehezíti. Az új szabályok alkalmazása fokozott odafigyelést igényel, mert nőttek az eljárási kockázatok. Egy-egy hiba vagy mulasztás helyrehozhatatlan hátrányokat okozhat. A perviteli biztonságát fokozza az új szabályok elemzése és az alakulóban lévő bírói gyakorlat figyelemmel kísérése.


2. csoport

Adatkezelés és az ügyvédi titoktartás

Szakmai vezető: dr. Koczka Erika ügyvéd

Tematika: Ügyvédspecifikus adatvédelmi és információbiztonsági ismeretek, ügyvédi működést érintő adatvédelmi kötelezettségekre vonatkozó ismereteket, ügyvédi titoktartás az adatvédelmi szabályozás tükrében, az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó adatvédelmi szabályozása (GDPR), adatvédelmi konzultációk.


3. csoport

Családjogi jogviták

Szakmai vezető: dr. Subasicz Éva ügyvéd, a nemzetközi vonatkozású kérdések tekintetében dr. Kölcsényi Zsolt Soma ügyvéd

Az ügyvédre nem csak jogászi feladatok hárulnak a családjogi ügyekben. Az ügyfelek emberi, erkölcsi tanácsokra és ügyvédi példamutatásra is számítanak, de végső soron a jog eszköztárában bíznak. Mindez csakis a jogi szabályok és az ítélkezési és hatósági gyakorlat alapos ismeretével lehetséges. Egyre több a határokon átívelő családjogi jogvita, így egyre inkább fontos a nemzetközi normák és alkalmazási nehézségeik ismerete.


4. csoport

Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, társasházi közös képviselet

Szakmai vezető: dr. Izsák Orsolya ügyvéd

Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek bonyolítása, a szerződések előkészítése, létrehozása, a szerződéses joghatások realizálása klasszikus ügyvédi tevékenység. Az ügyfelek a céljaik biztonságos elérést az ellenjegyző jogásztól remélik. Az ingatlanforgalmat és az ügyvédi/jogtanácsosi ellenjegyzést szabályozó normák lényegesen változtak. Jelentősen fokozódtak az okirattal szembeni alakszerűségi és tartalmi elvárások, miáltal a hibázás lehetőségei is. Változott az ingatlanügyletekkel kapcsolatos ítélkezési és hatósági gyakorlat is. Az ügyletek jellemzően nagy szubsztrátumúak, így az ügyvéd szakmai, etikai és kárfelelősségi kockázatai is nőttek. Az ügyvédi a hagyományos tevékenysége keretében, kiegészítő jelleggel társasházi közös képviselőséget is vállalhat. Újszerű feladat, melyben a hagyományostól ügyvéd-ügyfél kapcsolatok másképpen működnek, és e tevékenységre nem csak az ügyvédi munka szabályai irányadók, hanem a közös képviselőségre vonatkozó megbízási és társasházi szabályok.

5. csoport

Ingatlan-nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartási perek

Szakmai vezető: dr. Horváth Gyula ügyvéd

Okiratszerkesztés és a kapcsolódó feladatok (ügyfél- és pénzmosási azonosítás, nyilvántartási kötelezettségek, letétkezelés), ellenjegyzés, pénzintézeti elvárások, határon átnyúló ügyintézés, termőfölddel kapcsolatos jogügyletek specialitásai, társasházi ügyek, földhivatali és bírósági gyakorlat(ok), kártérítési és etikai felelősség, törlési- és kiigazítási perek.


6. csoport

Ügyvédi feladatok munkaügyi jogvitákban, ügyvéd, mint munkaügyi tanácsadó

Szakmai vezető: dr. Rácz Réka ügyvéd

Munka Törvénykönyvének a jogalkalmazási gyakorlatban meghatározó tárgykörei a munkaviszony megszüntetése, a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei, a munkaidő- és a pihenőidő, a munkavállalói vétkes kötelezettségszegés jogkövetkezményei. A csoport többek között ezekkel a tárgykörökkel, az ezekben kialakult ítélkezési gyakorlattal, határesetekkel, különleges munkaügyi tényállásokkal, valamint munkajogi adatvédelmi kérdésekkel és az Európai Unió munkaügyi szabályozásával foglalkozik. Az ügyvédi tevékenység gyakorlása keretében kiegészítő jelleggel folytatható a munkaügyi tanácsadás, amit ügyvédi és jogtanácsos e minőségében, de az adott tevékenységre irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint folytathat. A csoport elemzi a munkaügyi tanácsadás jogi és társadalmi feltételrendszerét és a munkaügyi tanácsadással járó felelősséget.

7. csoport

Büntető védelem

Szakmai vezető: dr. Békés Ádám, dr. Gerő Tamás és dr. Molnár Marcell ügyvéd

Tekintettel az új büntetőeljárási törvény július 1-i hatálybalépésére számos új intézményre kell felkészülni: változik a nyomozás menete, megszűnik az iratismertetés, nem lesz a jövőben ügyészi szakasz, ellenben lesz a bírósági tárgyalást megelőző előkészítő ülés. A terhelti beismerő vallomásnak jelentősége megnő, így a passzív védekezési stratégia kockázatmentes alkalmazása a jövőben nem javasolt. Az egyezség lefolytatására és kereteire szintén fel kell készülni. Az elmúlt öt évben a védői munkát is érintő uniós irányelvek jelentek meg, amelyek alkalmazása nehézséget okoz. Ezek oktatása is a konzultációk anyagát képezik.

8. csoport

Versenyjogi jogviták

Szakmai vezető: dr. Szatmáry István és dr. Virág Péter ügyvéd

A csoport szakmai munkájában ügyvéd is részt vesz. A csoport célja komplex vállalatfelvásárlások, reorganizációk, és eladások vizsgálata esettani módszerrel. A csoport foglalkozik kartell- és erőfölény vizsgálatok elemzésével is.


9. csoport

Szellemi alkotások joga, szerzői jogi jogviták

Szakmai vezető: dr. Faludi Gábor ügyvéd

A csoport külső szakértők bevonásával vizsgálja a szerzői jog, iparjogvédelem, üzleti titok jogi védelmének joggyakorlati problémáit.




10. csoport

Az ügyvéd, mint bizalmi vagyonkezelő

Szakmai vezető: dr. Sándor István ügyvéd

A Ptk.-ban a bizalmi vagyonkezelés a valós gazdasági igény szolgálatát jelenti. A bizalmi vagyonkezelést az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenység speciális szabályai szerint folytathatja. A bizalmi vagyonkezelés az ügyvédi tevékenység keretében kiegészítő jelleggel folytatható. Ügyvédi tevékenység és a bizalmi vagyonkezelés ugyanazon ügyfél számára egyidejűleg nem végezhető, kivéve, ha a megbízott ügyvédi iroda, a megbízást az ügyvédi iroda különböző tagjai látják el, és az ügyfél ehhez írásban kifejezetten hozzájárul. A csoport többek között azokra a kérdésekkel foglalkozik, hogy a bizalmi vagyonkezelés szabályai a gyakorlatban milyen problémákat, felelősséget és kockázatokat teremtenek.

11. csoport

Társasági jog, az ügyvéd feladatai a cégeljárásban

Szakmai vezető: dr. Szilágyi Viktória ügyvéd

A csoport társasági jogi aktuális jogalkalmazási kérdéseivel, a gazdasági társaságok átalakulásával, a vezető tisztségviselők és tagok felelősségével, cégeljárási és törvényességi felügyeleti ügyekkel, mindezek nemzetközi vonatkozásaival, valamint társasági jogvitákkal foglalkozik.



12. csoport

Építési jog, építésügyi jogviták

Szakmai vezető: dr. Bálint Tibor ügyvéd

A közjog és a polgári jog érintkezési területe. A csoport esettani módszerrel, számos gyakorlati példával dolgozza fel a hatósági és bírói gyakorlat tapasztalatait, különös tekintettel a szomszédjogi és közigazgatási perekre.



13. csoport

Korlátolt dologi jogok, szerződéses biztosítékok

Szakmai vezető: dr. Gerő Tamás ügyvéd

A csoport az új Ptk. gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, felhasználva a bírói gyakorlatot, esetenként szakértők bevonásával. 1-6. órák témája: a szerződési biztosítékok (Teljesítési készséget fokozó biztosítékok - foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése, jótállás; Teljesítési képességet fokozó biztosítékok - zálogjog, óvadék, kezesség, garancia, fiduciárius hitelbiztosítékok, faktoring, pénzügyi lízing). A szemináriumok meghívott vendégei dr. Tőkey Balázs egyetemi docens és dr. Csizmazia Norbert, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói lesznek. 7. óra: az utolsó foglalkozás alkalmával egy meghívott bíró fog gyakorlati példákat hozni, illetve azt fogja bemutatni, hogy ezen jogintézmények hogyan alkalmazhatók megfelelően, rendeltetésük szerint a gyakorlatban.


14. csoport

Szabadalmi ügyvitel

Szakmai vezető: dr. Szamosi Katalin ügyvéd

A szellemi alkotások joga, különös tekintettel a védjegyre, szabadalomra, a szerzői jogi jogérvényesítés gyakorlati kérdéseire. A csoport mindezek nemzetközi vonatkozásaival, valamint a szabadalmi eljárásokkal, státusz, illetve bitorlási perekkel is foglalkozik.


15. csoport

Ügyvédszakmai ismeretek

Szakmai vezető: dr. Géczi Zsuzsanna ügyvéd

A csoport az Üttv. 2018. január 1-jei hatályba lépésével megváltozott tevékenységi szabályokkal és az ehhez igazodó új kamarai szabályzatokkal, valamint a fegyelmi gyakorlat tükrében az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos fegyelmi felelősséggel foglalkozik, legfőképpen az összeférhetetlenség, az ügyvédi tevékenység folytatásának korlátai, az ügyvédi titok, az okiratszerkesztés, a letétkezelés, a megbízás, az ügyvéd-ügyfél konfliktusok kezelése témakörben.


16. csoport

Ügyvéd, mint adótanácsadó, ügyvédi feladatok az adóellenőrzés során, adóperek

Szakmai vezető: dr. Fülöp Péter ügyvéd

Az adótanácsadást az ügyvédi tevékenység gyakorlója e minőségében, de az adott tevékenységre irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint folytathatja. Melyek ezek a szabályok? Miként kell alkalmaznia az ügyvédi tevékenységet gyakorlónak? Milyen konkrét feladatokkal, felelősséggel és kockázatokkal jár? A csoport ezekre a kérdéseket vizsgálja.


17. csoport

Személyiségi jogi jogviták

Szakmai vezető: dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd

A személyiségi jogok védelme egyre több feladatot okoz az ügyvédi praxisban. Az élet, a testi épség és az egészség megsértése; a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése; a személy hátrányos megkülönböztetése;a becsület és a jóhírnév megsértése; a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése; a névviseléshez való jog megsértése; a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése. A csoport a személyiségi jogvédelem e területeivel, a kapcsolódó ügyvédi és bírói gyakorlattal foglalkozik.

18. csoport

Szerződéses és szerződésen kívüli kárfelelősség

Szakmai vezető: dr. Kovács Szabolcs ügyvéd

A szerződéses és szerződésen kívüli kárfelelősség tárgykörű csoportban gyakorlatorientált párbeszéd jellegű konzultációkra kerül sor, amelyek nemcsak az új Ptk. rendelkezései alapján esetlegesen felmerülő gyakorlati nehézségekre fókuszálnak, hanem magukba foglalják az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban jelentkező kártérítési relevanciájú egyes kérdéseket is.


19. csoport

Ügyvédi feladatok a bírósági végrehajtásban, végrehajtási perek

Szakmai vezető: dr. Schadl György önálló bírósági végrehajtó

A bírósági végrehajtás – különösen a tömeges eladósodás óta – különös társadalmi érdeklődésre tart számot nem csak jogi, operatív, hanem politikai és szociológiai szempontból is. Az elrendelés, a foganatosítás, az ezekben szükséges ügyvédi szerepvállalás praxisunk sarkalatos eleme. A végrehajtásban való részvétel az ügyvédi munka egyik legérzékenyebb része. A szabályozás és az azzal kapcsolatos végrehajtói, bírósági és ügyvédi gyakorlat ismerete elemi érdekünk. A csoport munkájának konzultatív jellege okán annak tagjai a praxisukban felmerült gyakorlati jogalkalmazási kérdésekre is választ találhatnak.

20. csoport

Ügyvéd feladatai a fizetésképtelenségi eljárásokban

Szakmai vezető: dr. Mihály Katalin ügyvéd

Az Ügyvédakadémián az előadások célja a kollégák segítése a területet érintő jogszabály-változások értelmező feltárásával, szükség esetén a jogalkotóval, a bírói kar fizetésképtelenségi csoportjaival konzultálva, a terület egyes kiemelt és a kollégák érdeklődésére számot tartó témáihoz kapcsolódó kérdéskörök (pl. csődegyezség, felszámolási eljárás elrendelése, hitelbiztosítékok, vagyonkimentések, vezető tisztségviselők, tagok felelőssége, kifogások, felszámolási mérlegekkel szembeni jogorvoslatok) kimerítő jellegű feldolgozásával, a bírói joggyakorlat elemzésével, illetve más területek szakértőinek bevonásával.