Dr. Paczolay Pétert (képünkön) abszolút többséggel, 179-ból 91 támogató szavazattal választották meg az Európa Tanács bírói testületébe. Kilenc évre szóló megbízatása február 1-jén kezdődik.

Dr. Paczolay Péter az Alkotmánybíróság (Ab) korábbi elnöke, a Köztársasági Elnöki Hivatala volt vezetője, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzora, jelenlegi római nagykövet.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának bíráit az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése választja, a részes államok által előterjesztett, három jelöltet tartalmazó listából.

Magyarország másik két jelöltje dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi Tanszékének habilitált egyetemi docense, valamint dr. Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője volt.

Európa Tanács elvárásainak megfelelően nemzeti szinten egy szakmai bizottság választja ki a jelölteket a pályázatok elbírálását követően. A strasbourgi székhelyű EJEB magyar bírája eddig dr. Sajó András volt.

Dr. Paczolay Péter méltatása a Deák Ferenc díj átadásán, 2015-ben

A Pro meritis de iuris peritia in memorian Francisci Deák, azaz Jutalmul a jog tudójának Deák Ferencre való emlékezéssel elnevezésű magasrangú szakmai elismerést minden évben kiosztja a valamennyi országos, hivatásrendi vezetőt magában foglaló alapítvány a bíróság, ügyészség, közjegyzőség, közigazgatás és ügyvédség kielkedő szakmai életpályát képviselő szakemberek között. 2015-ben a díjazottak között volt dr. Paczolay Péter is, a munkáságáról akkor elhagzott laudációt tesszük közzé az alábbiakban.

Dr. Paczolay Péter gazdag munkásságára tekintve méltán idézhetjük magunk elé az elmúlt évszázadok nagy magyar jogászainak példáját, a deáki jogászi hagyományt. Jogtudósként, egyetemi oktatóként, valamint hazai és nemzetközi közéleti szerepet vállaló jogászként Paczolay Péter egyaránt jeles képviselője az állambölcseleti és jogi gondolkodás legnemesebb eszméinek. Munkássága középpontjába – bármely feladatról legyen szó – kezdettől fogva a „jó állam” ügyének előmozdítását, az alkotmányosság és az emberi jogok elkötelezett szolgálatát állította.

Egyetemi tanulmányait 1980-ban fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1983-tól 1990-ig az ELTE ÁJK Állam- és Jogelmélet Tanszékén, 1990-től 2005-ig Politológiai Tanszékén oktatott. 1992 óta a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszékének vezetője. 1994 és 1998 között a kar oktatási dékánhelyettese.
 Oktatott tárgyai az államelmélet, a jogbölcselet, a politológia, a politikai gondolkodás története, a föderalizmus, illetve az alkotmánybíráskodás. 1989-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 1999-ben habilitált. 2000 óta egyetemi tanár.
 1991-92-ben a washingtoni Woodrow Wilson International Center for Scholars kutatója volt. Kutatási területe az államelmélet, az összehasonlító alkotmányjog és a politikai eszmék története.

Gazdag tudományos és oktatói munkásságának köszönhetően Paczolay Péter a jog, az állam, valamint a politika kérdéseinek páratlanul mély és átfogó ismeretekkel rendelkező tudós értője, aki mára jogászgenerációk és a politikatudományok képviselői egész sorának gondolkodását oltotta be a hivatásuk gyakorlásához nélkülözhetetlen magasztos eszmék és értékek követésével.

Dr. Paczolay Péter elméleti tudós munkásságát aktív közéleti szerepvállalás teszi teljessé. 1990. január 1-jét követően az Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1996 novemberétől a testület főtitkára volt. 2000 augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetője, 2005 augusztusától vezetője volt. Az Országgyűlés 2006 februárjában az Alkotmánybíróság tagjává választotta, tisztségét 2015. február 24-ig töltötte be. 2007 márciusa és 2008 júliusa között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke.
2008. július 4-én az Alkotmánybíróság teljes ülése három évre az Alkotmánybíróság elnökének választotta. 2011. július 4-én az Országgyűlés – alkotmánybírói mandátumának idejére – a testület elnökének újraválasztotta.

Dr. Paczolay Péter alkotmánybírói munkáját az emberi jogok iránti feltétlen tisztelet jellemezte. Felfogásában ez az alapjogi szemlélet nem valamely elvont nemes doktrína követésében, hanem az embertársak szolgálatában nyeri el értelmét. Alkotmánybíróként meggyőződéssel vallotta, hogy e hivatásnak az emberi személy méltóságának kiteljesítését és szenvedésének csökkentését kell szolgálnia. Az alkotmánybíráskodáshoz kapcsolódó holisztikus szemléletének köszönhetően az Alkotmánybíróság elnökeként nagy bölcsességgel, a szakmai és a társadalmi közvélemény előtt egyaránt meglévő tekintéllyel vezette az alkotmánybírák testületét. Érdemei elévülhetetlenek az Alkotmánybíróság alkotmányvédő szerepének új hatásköri szabályok közötti továbbfejlesztése terén is.

Hazai tudományos és közéleti jogászi munkája kiemelkedő nemzetközi elismertséggel és szerepvállalással párosul. 2002 óta az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja. 2005-től 2013-ig az Európa Tanács Velencei Bizottságának magyar tagja, 2009 és 2011 között a bizottság alelnöke, 2013 októbere óta tiszteletbeli elnöke.
 2010 márciusa óta tagja annak a bizottságnak, mely az Európai Unió Bírósága tagjainak jelölt személyeket véleményezi.

Dr. Paczolay Péter munkásságát a vállalt feladatok és szolgálatok terén különleges sokszínűség, míg a szerepvállalásokban megnyilvánuló jogászi hitvallás és ethosz tekintetében hiteles egység jellemzi. Életpályája, tudósként és oktatóként, alkotmánybíróként és az Alkotmánybíróság elnökeként, illetve nemzetközi feladatokat vállaló elismert tekintélyként egyaránt a jog legnemesebb eszméiben elkötelezetten hívő, az alkotmányosság és az emberi jogok kultúrájának előmozdításáért bármikor tenni kész ember példáját állítja elénk.