1.

Mint ismert, az Ügyvédi Összefogáshoz kötődő 19 budapesti ügyvéd keresetet indított a Budapesti Ügyvédi Kamara 2014-es választási közgyűlési határozatainak megsemmisítése iránt, és a keresetnek részint két választási bizottsági tag összeférhetetlensége, másrészt a szavazatszámlálásban a kamarai alkalmazottak adminisztratív segítsége miatt a jogerős ítélet helyt adott, a BÜK felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria február 12-én hirdet határozatot (I. sz. eljárás).

2.

Ehhez az ügyhöz képest kisebb jelentőségű az a bírósági per, amit Dr. Bártfai Beatrix a Magyar Ügyvédi Kamarával szemben amiatt indított, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége jogszabálysértően hagyta helyben a BÜK elnökség azon határozatát, amellyel a 3/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat (Választási Szabályzat) 9. pontjában meghatározott választási szervek létrehozásáról a választások lebonyolítását megelőzően döntött. A felperes szerint ezekről a Kamara közgyűlésnek kellett volna határoznia (II. sz. eljárás).

3.

Csak a pontosítás kedvéért utalok rá, hogy ez az eljárás nem azonos azzal a bírósági eljárással, amit a Győri Kamara kijelölése miatt indítottak, az egy peren kívüli ügy volt, ami már jogerősen lezárult, és amit a kérelmezők amiatt indítottak (alaptalanul), hogy nem a MÜK elnökségnek, hanem a Teljes Ülésnek kellett volna a kijelölésről határoznia (III. sz. eljárás).

4.

A fentieken kívüli az ÜÖ kezdeményezésére az igazságügyi miniszter által indított per, ahol az Üt. 119. § (4) bekezdés értelmezésétől függően a felügyeleti biztos kirendelése a per tárgya, ahol a bíróság a pert I. fokon a pert megszüntette, de az igazságügyi miniszter fellebbezett, és az ÜÖ-höz köthető „alperesi beavatkozók” is a permegszüntetés álláspontjukkal ellentétes azon indoklása miatt, miszerint a 2010-es választáson megválasztást nyert tisztségviselők mandátuma él, amennyiben a 2014-es választási közgyűlési határozatok megsemmisítésre kerülnek (IV. sz. eljárás).

5.

A 2014-es közgyűlési határozatokkal szemben az ÜÖ-höz kötődően közigazgatási ügyszakban is történt perindítás Dr. Fluck Ákos felperes részéről. A bíróság a keresetlevelet 2015. június 11-én idézés kibocsátása nélkül elutasította, ebben az ügyben a továbbiakról nem kaptam tájékoztatást, feltételezésem szerint az elutasítás jogerős (V. sz. eljárás).

6.

Dr. Bártfai Beatrix, Dr. Patay Géza, Dr. Giró-Szász János, Dr. Járai Gábor, Dr. Buczkó Péter, Dr. Fluck Ákos, Dr. Bordás Vilmos és Dr. Osztrovics Lívia budapesti ügyvédek a Budapesti Ügyvédi Kamara 2015.(!!) március 6-án tartott rendes közgyűlési határozatai megsemmisítése iránt is pert indítottak, ebben a perben a Fővárosi Törvényszék a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül 2015. április 21-én elutasította, a Fővárosi Törvényszék szóbeli tájékoztatása szerint az elutasítással szemben a bejelentett felperesi fellebbezést követően a Fővárosi Ítélőtábla határozatával 2015. december 10-én az I. fokú végzés jogerőre emelkedett (VI. sz. eljárás).

*

Most tehát a fenti II. sz. eljárásban érkezett a jogerős határozat. Eszerint a Fővárosi Törvényszék először a pert megszüntette, amely végzést a II. fokú bíróság először még azzal hatályon kívül helyezte, hogy az I. fokú bíróság nem döntött a felperesnek az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése tárgyában előadott kérelméről. Az azóta befejeződött megismételt eljárásban a Fővárosi Törvényszék az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése iránti felperesi kérelmet elutasította, majd a pert megszüntette.

A most érkezett végzéssel a Fővárosi Ítélőtábla a permegszüntető végzést jogerősen helybenhagyta.

Dr. Kovács Kázmér

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét dr. Kovács Kázmérnak, a MÜK-nek, mint beavatkozónak jogi képviselőjeként a Kúrián február 3-án elhangzott felszólalására (amit a jegyzőkönyvhöz csatolás céljából a tárgyalás végén a tanácselnök és a felperesek részére átadott, és amit honlapunkon mi is közzétettünk. (Az egyebek mellett a teleologikus jogszmlélet fontosságára is figyelmet felhívó dokumentum ide kattintva olvasható.) Mindennek az is időszerűségét adja, hogy a kúriai eljárás befejezése február 12-én várható.