Az Adózóna az alábbiakról tájékoztatott:

1. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyarországon megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

Ha az adófizetésre kötelezetti státuszt tanúsító okirat elektronikus formában áll az adóalany rendelkezésére, az adóalany e státuszát az elektronikus okirat iratképének benyújtásával is igazolhatja. Ebben az esetben a kérelemhez az irat hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.

Az adóalany a fenti lehetőséggel csak akkor élhet, ha az elektronikus irat tartalma és hitelessége a kiállító külföldi adóhatóság által megjelölt módon – hitelesen – ellenőrizhető.

Ebben az esetben az állami adó- és vámhatóság az okirat tartalmát a kiállító külföldi adóhatóság által megjelölt módon ellenőrzi. Ha az okirat tartalma alapján az adó-visszatérítési kérelem elbírálásához további információ szükséges, az állami adó- és vámhatóság

  • a) az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 61. § (2) bekezdése szerint jár el, vagy
  • b) megkeresi az okiratot kiállító külföldi szervet.

A rendelkezéseket a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

2. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása

Ha a számlakibocsátásra kötelezett adóalany ezen kötelezettségének meghatalmazott útján tesz eleget, és meghatalmazottként a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő olyan személy, szervezet jár el, aki (amely) belföldön nem rendelkezik székhellyel, és a meghatalmazotti minőségében történő számlakiállítás alapjául szolgáló ügylettel kapcsolatban belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, a meghatalmazott által számlázó programmal kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége teljesíthető a meghatalmazott számlázó programjától eltérő számítástechnikai rendszerből is, feltéve, hogy az gép-gép kapcsolattal, elektronikus úton valósul meg.

A fentiek szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását követő 6 napon belül kell teljesíteni.

Ez a rendelet június 26-án lépett hatályba.