Dr. Darák Péter kilenc éves munkáját az ügyvédi hivatásrend nevében megköszönve, dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke kiemelte: a legfőbb bírói fórum vezetője a jogállamiság szempontjából kiemelkedő munkát végzett. Hangsúlyozta: a legfőbb bírói fórum vezetője a jogalkalmazás világában újra magas szintre emelte egy régi-örök fogalom, az erkölcs jelentőségét.

Kilenc év, kilenc gondolat

Az elismerést megköszönve, beszédében dr. Darák Péter az elmúlt kilenc év törekvéseiből kilenc gondolatot emelt ki.

Az ítélkezési függetlenség alapvető feltétele az, hogy a törvények hagyjanak mozgásteret. A jogászok mondják meg mi az irányadó jog.

Ugyanakkor a Kúria, mint legfőbb bírói fórum nem lehet ítéletgyár, orientáló szakmai műhelyként is funkcionálnia kell.

Az egységes ítélkezési gyakorlat megvalósításának pedig elengedhetetlen feltétele a hatékony információáramlás, amely egyrészt a különböző szintű bíróságokon működő bírák közötti szakmai kapcsolatok erősítését, másrészt a bírósági rendszerből kilépve, a különböző jogászi szakmák közötti kapcsolattartást jelenti .

Mindazonáltal minél erőteljesebbek a társadalmi változások, annál nagyobb szükség lehet a jó hagyományok erejére. Ennélfogva a Kúria más hazai jogászi-szakmai szervezetekkel fennálló kapcsolatait is erősíti: a jogértelmezési problémák feltárása és azok egységes megválaszolása során a legfőbb bírói szerv igényli az együttgondolkodást a társszakmákkal, a jogtudomány képviselőivel és az Alkotmánybírósággal.

Fontos látnunk, hogy a jogász vitán felül értelmiségi ember: a széles látókör, az értelmességből, iskolázottságból fakadó felelősségtudat, valamint a szilárd erkölcsi értékrend az, ami miatt az értelmiségnek vezető szerepet tulajdonítanak a gondolkodók.

A bíróságok működése során a jogászok kritikája fedheti fel a harmadik hatalmi ág gyengeségeit, amelyek így kijavíthatóvá válnak. Nem elegendő tehát, ha az igazságszolgáltatás az igazság külső álarcában tetszeleg, és alkotmányos súlyára támaszkodik. Az igazságot kell keresnie.

A bírói jogfejlesztést feltétele a jól képzett bírói kar, a jogtudomány módszereinek alkalmazása ás az ügyvédek által mozgásba hozott jogorvoslati rendszer. Olyan helyzetet kell teremteni, ahol a polgárok félelem nélkül versenghetnek a közösség problémáira adandó legigazságosabb válaszokért, mégpedig a jog eszközeivel.

A járványhelyzetben megerősödő virtuális világ próbára teszi a közvetlen emberi kontaktusok észlelésére épülő értékítéleteinket és nagyobb körültekintésre kell, hogy indítson.

A jogrendszer a közbizalomra épül, ami szoros összefüggést mutat a bírói függetlenségbe vetett hittel. Ne feledjék, a bírókat többek között önöknek, ügyvédeknek is nap mint nap szembesíteniük kell ebbéli felelőségükkel.

(Címfotó: Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének ülésén, az asztalnál dr. Bánáti János, a MÜK elnöke, Foto: Panpress)