A jogvitát az okozta, hogy a cégbíróság elutasította egy közkereseti társaság tagja örökösének változásbejegyzési kérelmét arra hivatkozással, hogy a cég hat hónapos jogvesztő határidőn túl kérte a tagváltozás bejegyzését – mondták el az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői..

A cégbíróság azt is megállapította, hogy a cég a hat hónap elteltével megszűnt – ismertették.

A fenti jogeset egyik tanulsága, hogy a cégbíróság nem alkalmazhat méltányosságot még egy olyan esetben sem, ha az örökös elkésetten bár, de folytatni akarja a cég működését.

A törvény ugyanis egyértelműen fogalmaz, és úgy rendelkezik, hogy a közkereseti társaság jogutód nélkül megszűnik abban az esetben, ha tagjainak száma egy főre csökken, és az ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnál újabb tagnak a társaságba való belépését.

A törvény nem teszi lehetővé sem igazolási kérelem előterjesztését, sem méltányosság gyakorlását.

A Kúria a fenti határozatában kimondta, hogy a tag halála esetén a tagsági viszonya megszűnik, és az örökös nem válik ipso iure a társaság tagjává. A Ptk. szerint amennyiben az örökös igényt tart arra, hogy a társaságba belépjen, szükséges a többi taggal való megegyezése.

A tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges, de nem elégséges a társasági szerződés módosítása, hanem arra is szükség van, hogy a változás a cégbíróságnak a hat hónapos jogvesztő határidőn belül bejelentésre kerüljön,

A Ptk. hasonló szabályt tartalmaz a betéti társaságokra vonatkozóan is, kimondva, hogy a betéti társaság is megszűnik abban az esetben jogutód nélkül, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnik, és az ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a cégbíróságnak, hogy a társasági szerződés megfelelő módosításával helyreállította a betéti társaságként való működés feltételeit – hangsúlyozták végezetül a szakértők.