Az elmúlt évet az Európai Unió Bíróságán folytatott nagyon élénk tevékenység jellemezte. Így a 2016-ban befejezett ügyek összesített száma továbbra is magas (1628 ügy). A 2016-os év egyben az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke fennállásának utolsó éve.

A Bíróság

Mindenekelőtt, a Bíróság 2016-ban 704 ügyet tudott befejezni (14%-kal többet, mint 2015-ben). Így a Bíróság több ügyet zárt le, mint amennyi az elmúlt év során érkezett hozzá (692). Olyan számadatokról van szó, amelyek figyelemreméltó eredményességről tanúskodnak, és amelyek a 2016. december 31-én folyamatban maradt ügyek számának (872) enyhe csökkenését eredményezték.

Ami a 2016-ban érkezett ügyeket illeti, 470 ügy kapcsolódik a nemzeti bíróságoktól származó előzetes döntéshozatal iránti kérelmekhez. Ez a Bíróság történetében olyan rekordszámot jelent, amely egyszerre érzékelteti mind az előzetes döntéshozatali eljárásnak az európai uniós jog alakításában betöltött jelentőségét, mind pedig a nemzeti bíróságoknak az e jog egységes értelmezése és alkalmazása érdekében folytatott ilyen formájú igazságügyi együttműködésbe vetett bizalmát.

Az elmúlt év másik szembetűnő tendenciája a Bíróság előtti eljárások átlagos időtartamához kapcsolódik. Az előzetes döntéshozatali eljárásokat illetően ez az átlagos időtartam 2016-ban 15 hónap volt. Ez több mint harminc év óta a legrövidebb rögzített időtartam. Ez az adat azzal magyarázható, hogy a Bíróság folyamatosan ügyel a hatékonyságának javítására, észszerűen kihasználva az eljárási szabályok által e tekintetben részére biztosított valamennyi lehetőséget.

Ami a fellebbezéseket illeti, azok elbírálásának átlagos időtartama 12,9 hónap volt. A Törvényszék étrehozatala óta ez a legrövidebb időtartam. Valamennyi tárgykörben együttvéve az eljárások összesített időtartama 14,7 hónap.

Az EU Törvényszéke

A Törvényszék igazságügyi statisztikáinak elemzése lényegében kettős jelenséget tár fel, vagyis egyrészt az érkezett ügyek és a folyamatban maradt ügyek számának növekedését, másrészt pedig az eljárás időtartamának érzékelhető csökkenését.

Az érkezett ügyek száma 17%-kal emelkedett, a 2015-ös 831 ügyről 2016-ban 974 ügyre, igen nagy részben az uniós közszolgálati jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskör átruházása miatt (e jogviták önmagukban 163 ügyet tesznek ki). A folyamatban maradt ügyek száma hasonló arányban nőtt, a 2015-ös 1267 ügyről 2016-ban 1486 ügyre.

Az igazságszolgáltatási fórum eredményessége a 2013 óta elért teljesítmény szerves folyományának tekinthető, olyan számú befejezett üggyel, amely az igazságszolgáltatási fórum létrehozása óta mért három legjobb érték között van (755 befejezett ügy). A 2015-ös és 2014-es évekhez képest tapasztalt visszaesés az ügyhátralék ledolgozásának (különösen 2015-ben), a bírói kar háromévenkénti megújításának és az igazságszolgáltatási fórum azon belső átszervezésének együttes hatásával magyarázható, amely az új bírák csatlakozása folytán vált szükségessé, akik a megbízatásuk első hónapjaiban még nem tudnak érzékelhetően és jelentősen hozzájárulni az igazságszolgáltatási fórum eredményességéhez.

Ezzel párhuzamosan továbbra is kedvező tendenciát mutat a teljesítmény azon fő jelzőszáma, amely az eljárás időtartamát méri. Az eljárások időtartamában 2013 óta tapasztalt csökkenés dinamikája újabb megerősítést nyer, összesített átlagban (ítélettel vagy végzéssel befejezett ügyek, valamennyi tárgykörben együttvéve) 18,7 hónappal, ami a 2015-ös értékhez képest 1,9 hónappal, a 2013-as értékhez képest pedig 8,2 hónappal rövidebb időtartam.

Másfelől, különösen a Törvényszék átszervezése és az EU bírósági szervezetrendszere reformjának végrehajtásával megnyíló új lehetőségek folytán az öt bíróval eljáró ítélkező testületek elé utalt ügyek száma 2016-ban 29 volt, míg az ilyen utalások 2010 és 2015 között tapasztalt éves átlaga 9 ügy alatt maradt.

Végül a jogviták alakulását a következők jellemezték: a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek számának növekedése (+ 11%), az uniós közszolgálati ügyek elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskör átruházása (2016. szeptember 1-jén 123 ügyet tettek át a Közszolgálati Törvényszékről a Törvényszékre, 2016. december 31-ig pedig 40 ügy érkezett újonnan, vagyis összesen 163 ügyről van szó, ami az érkezett ügyeknek közel 17%-át teszi ki), a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos ügyek számának viszonylagos csökkenése (2016-ban 28 érkezett ügy), az állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek továbbra is magas száma (76 ügy), különösen a tagállami adóügyi kérdéseket illetően, valamint a hitelintézetek tekintetében a prudenciális felügyeleti szabályok alkalmazásával kapcsolatos új jogvitaforrás megjelenése.