A kérelemhez szükséges dokumentumok

A Fővárosi Törvényszék csak azon bejegyzési kérelmek elbírálására illetékes, melynek előterjesztője budapesti állandó lakóhellyel rendelkezik.

A jogtanácsosi névjegyzékbe való bejegyzés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jogtanácsosként való működés jogosultságának elbírálásához szükséges adatokat. A kérelemhez mellékelni kell az abban foglalt adatokat megfelelően igazoló okiratokat vagy azok hitelesített másolatát.

A gyakorlati tapasztalatok alapján a kérelmek előterjesztésekor az alábbiakra kell kiemelt figyelmet fordítani:

1. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt [Pp. 196. §] kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező

  • személyazonosító igazolványban feltüntetett nevét,
  • születési nevét,
  • születési helyét és idejét,
  • anyja nevét,
  • állandó budapesti lakóhelyének címét,
  • esetlegesen tartózkodási helyét, értesítési címét.

2. Csatolni kell a kérelmező 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, kivéve közszolgálati és közalkalmazotti jogviszony esetén, ha a kérelmező csatolja munkáltatója olyan tartalmú igazolását, amely jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése mellett tanúsítja, hogy a kérelmező foglalkoztatása olyan munkakörben történik, amelynek betöltéséhez jogszabályi előírás alapján büntetlen előélet szükséges.

3. A jogtanácsosi névjegyzékbe történő bejegyzés iránti kérelemhez nem szükséges munkáltatói igazolás csatolása . Ha a kérelem alapos, úgy a bíróság bejegyző végzésében feljogosítja a kérelmezőt, hogy – a bejegyző végzés és a munkáltatói igazolás bemutatásával – a munkáltatója székhelye szerint illetékes törvényszék elnökétől kérje a jogtanácsosi igazolvány kiállítását. Erre figyelemmel a bejegyzést követően, a jogtanácsosi igazolvány kiállításához szükséges 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás .

4. Meg kell fizetni 10.500.- forint illetéket.

5. Csatolni kell a kérelmező (nem latin nyelvű) jogi diplomája és szakvizsga bizonyítványa hiteles másolatát , amelyek a kérelem elbírálása előtt a kérelmező részére nem kerülnek visszaadásra.

6. Csatolni kell a kérelmező személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája egyszerű másolatát.

7. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell nevében a nagy „Dr.” megjelölésű tudományos fokozat vagy cím (PhD, habil.) használatáról, és egyszerű másolatban csatolnia kell azt az okiratot, amelyből e megjelölés használatának joga megállapítható [2011. évi CCIV. törvény 52. § (7) bekezdés, 53. § (7) bekezdés, 106. § (2) bekezdés aa) pont, 106. § (5) bekezdés b) pont].