Az 1997. évi CXLI. tv. 89/A. §-ban már korábban törvényi szinten biztosított, zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának egyszerűsített lehetősége tekintetében kiadásra került a végrehajtási szabályokat tartalmazó minisztériumi rendelet - 67/2015 (X.30) FM rendelet melynek normaszövege módosításként beépítésre kerül a 109/1999. (XII.29.) FVM rendeletbe /továbbiakban: FVM rendelet/.

A zárkerti ingatlanok egyszerűsített művelés alóli kivonásának FVM rendeletbe épülő szabályai (a módosításra kerülő 50. § (2) bekezdés f)-g) pontja, valamint az új 50/A-50/D. §) az alábbiak szerint alkalmazandók:

1./ Az eljárás az FVM rendelet 9. mellékeltében megjelölt adattartalommal rendszeresítésre kerülő, megfelelően kitöltött formanyomtatvány benyújtása mellett kezdeményezhető, /letölthető a www.foldhivatal.hu weboldalról/

2./ Az eljárás a 1996. évi LXXXV. tv. 32/C. § (1) bekezdés u) pontja alapján tárgyánál fogva mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól.

3./ Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által formanyomtatványon benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát is.

4./ Amennyiben a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően kerül benyújtásra, amelyen az ingatlan- nyilvántartás szerint épület nem áll, a zártkerti ingatlan művelési ágát a kővetkező megnevezéssel kell feltüntetni /FVM rendelet 50. § (2) bekezdés f) pontja/:

„a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 50/B. §-ban meghatározott esetben a zárkerti művelés alól kivett terület”

5./ Amennyiben a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően kerül benyújtásra, amelyen az ingatlan, nyilvántartás szerint épület áll, a zártkerti ingatlan művelési ágát a következő megnevezéssel kell feltüntetni /FVM rendelet 50. § (2) bekezdés g) pontja/:

„a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 50/C. §-ban meghatározott esetben a zártkerti művelés alól kivett terület és…………"

ahol a pontozásnál megjelölésre kerül a fennálló épület korábban is nyilvántartott fő rendeltetésének jellege. (Pl: üdülő, gazdasági épület, stb.)

6./ Amennyiben a művelés alóli kivonás iránti kérelemben korábban még a nyilvántartásban nem szereplő épület feltüntetését is kezdeményezik, úgy ebben a tekintetben az épületfeltüntetés teljesítéséhez szükséges dokumentumok (záradékolt vázrajz, épület fennállását igazoló hatósági döntés/igazolás) becsatolása nem mellőzhető, mivel a kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartás feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

7./ Ha az FVM rendelet 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott művelési ágak szerint nyilvántartásba vett ingatlanra a jövőben épület feltüntetése iránti kérelem kerül benyújtásra, a kérelem tartalmára és a kérelemhez csatolandó okiratokra az épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ingatlan művelés alól kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni, tehát biztosítani kell annak észlelhetőségét, hogy az épület feltüntetését megelőzően a művelésből való kivonás az 1997. évi CXLI. tv. 89/A. § alapján valósult meg.

8./ A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető annak megjelölése mellett, hogy a zártkerti ingatlan megosztása során kialakuló ingatlanok közül mely ingatlan művelési ága kerüljön az ingatlan nyilvántartásba az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott megnevezéssel átvezetésre.

Ez esetben a zártkerti ingatlant az átvezetéssel egyidejűleg meg kell osztani, mely megosztást a telekalakítási eljárásra vonatkozó általános szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

9./ A fent részletezett, FVM rendeletbe beépülésre kerülő eljárási szabályok hatályba lépése 2015. december 1.

10./ A zártkerti ingatlanok egyszerűsített művelésből való kivonása 2016. december 31-ig kezdeményezhető a Járási Hivatalok Földhivatali Osztályai előtt.