Az Országos Bírói Tanács (OBT) novemberhó 6. napján megtartott ülésén - miként az az OBT honlapján olvasható - jelen volt az OBT tíz választott tagja, dr. Darák Péter, a Kúria elnöke; tanácskozási joggal dr. Varga Judit igazságügy miniszter és dr. Vízkelety Mariann igazságügyért felelősállamtitkár, dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Lajtár István, Legfőbb Ügyész helyettese, továbbá a MABIE képviseletében dr. Oltai Judit Zsófia elnök

Miniszteri igéret a bírák illetményének rendezésére

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter célkitűzéseit ismertetve egyebek mellett az igazságügy és az európai politika területeiről szólt. Kiemelte: a polgárok bírósághoz fordulása alapvető jogának biztosítását, az igazságügyi szereplőkés a hivatásrendek képviselői közötti együttműködés és a folyamatos párbeszéd fontosságát. Tájékoztatást adott a minisztérium terveiről a kodifikáció és az áldozatvédelem területén, továbbá a közösségi média és az online tér szabályozásának szükségessége kapcsán. Elmondta azt is, hogy elődjéhez hasonlóan feladatának tekinti a jogászképzés színvonalának emelését és az egyetemijogi karok népszerűsítését.

  A Magyarországgal szembeni 7. cikkely szerinti EU-s eljárás kapcsán utalt rá, hogy a jogállamiságról folytatott európai vita álláspontja szerint kész a lezárásra, és bízik abban, hogy ez mielőbb meg fog történni. Mint mondta: Magyarország előkelő helyet foglal el az uniós jogharmonizáció területén.

  Az illetményrendezés kapcsán a miniszter megfogalmazta a bírói illetményeknek a magasabb ügyészi illetményekhez történő kiegyenlítése szükségességét és a kezdő bírák, valamint a bírósági szintek közötti előrelépés illetmény általi motiválásának fontosságát.

  Az OBH elnökhelyettese párbeszédet szorgalmaz

  Dr. Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese egyebek mellett azt mondta: abból a célból jött el az ülésre, hogy párbeszédet kezdeményezzenaz OBT-vel., és hogy az illetmény emelése, amelyre most lehetőség van, a teljes bírói szervezet érdeke.

  Az OBH elnökhelyettese utalt az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő eljárásra, az OBH elnökének OBT-t érintő törvénymódosítási javaslatára, valamint a póttagválasztás törvényességét vizsgáló bizottság felállítására, amelynek ő az elnöke, azonban ígéretet tesz a szolgálati bírákra és az elmaradt címek és díjak adományozásáravonatkozó előterjesztések még az idei évben történő megküldésére.

  Intézkedések a bírói függetlenség és a bírói önigazgatás megerősítése érdekében

  Az OBT tagjai üdvözölték, hogy az igazságügyi miniszter személyesen jelen volt és bemutatkozott az OBT tagjainak, továbbá hosszú kihagyás után az OBH elnöke is képviseltette magát az OBT ülésén.

  Az OBT áttekintette azokat az intézkedéseket, amelyeket szükségesnek lát a bírói függetlenség és a bírói önigazgatás megerősítése érdekében. Ezek a következők:

  • póttagválasztás tartása;
  • az OBT státuszának megerősítése;
  • az OBTtagok helyzetének rendezéseés a tagokkal szembenalkalmazott negatív diszkrimináció megszüntetése;
  • az OBT működésének és költségvetésének biztosítása;
  • a szolgálati bíróságtagjai megválasztására vonatkozó előterjesztés;• a 2019. évre vonatkozódíj-és címadományok előterjesztéseinekpótlólagos megküldése;
  • személyzeti előterjesztések OBT részére történő továbbítása;
  • a Bírói Életpálya Szakértői Testület (BÉSZT)újbóli összehívása.

  Az Országos Bírói Tanács frissíti a 2018. évben elfogadott jogalkotási javaslatát, és rövid időn belül határozati formában újból előterjeszti a jogalkotást igénylő javaslatait, míg az egyéb intézkedések tekintetében levélben fordul az OBH elnökéhez.

  Az OBT megvitatta az OBH elnökének bíróhi vatali beosztását és a beosztás megszüntetését illetően folytatott gyakorlatát.Az OBT rögzítette, hogy az OBH elnökének azon gyakorlata, amikor a hivatali beosztást követő rövid időn – adott esetben pár napon – belül történő megszüntetésével egy bírót másik, magasabb bíróságra oszt be, felveti, hogy ez kizárólag a pályázati eljárás megkerülését célozza. Az ilyen gyakorlat ellentétes a hivatali beosztás jogintézményével és a jogalkotó azon szándékával, hogy a bírói álláshelyeket pályázati eljárás útján, a bírói önigazgatási testületek véleményének figyelembevételével töltsék be, és a kinevezést az arra legalkalmasabb jelölt nyerje el.Ez a gyakorlat az álláshely-gazdálkodás szabályai miatt az érintett bíróság bíróit és a bírói álláshelyre pályázókat közvetlenül is hátrányosan érinti.

  Az OBT szükségesnek tartja a vezetői összeférhetetlenség alóli felmentés szempontjairól szóló 22/2012. (V.21.) OBT határozat felülvizsgálatát, mivel felmerül, hogy a határozatban megfogalmazott feltételrendszer túlzottan szigorú. Szükségesnek tartja az OBT bevonni a felülvizsgálatba az OBH elnökét, valamint az ítélőtáblák és törvényszék elnökeit. Ennek koordinálására az OBT bizottságot állít fel.

  Az OBT szükségesnek tartja a Bírák Etikai Kódexének felülvizsgálatát és kiegészítését a következő okokból:öt év telt el az etikai kódex elfogadása óta, így célszerű a felmerült tapasztalatokat értékelni; igény mutatkozik arra, hogy a bírósági vezetőkre vonatkozó etikai szabályok kiegészítésre kerüljenek; utalni szükséges a kódexben a közösségi médiahasználatával kapcsolatos etikai kérdésekre is.

  A felülvizsgálathoz a lehető legszélesebb körű egyeztetés szükséges a bírói karban, ennek előkészítése érdekében az OBT egyeztetésre hívja az OBH elnökét, az első-és másodfokú szolgálati bíróság elnökét, valamint a MABIE elnökét és az általuk kijelölt személyt.

  A bírák és bírósági titkárok képzési kötelezettségére vonatkozó szabályzatokkapcsán az Országos Bírói Tanács felkéri az OBH elnökét, hogy az érdemi előzetes véleményezés érdekében vonja be az előkészítésbe az OBT-t arra figyelemmel, hogy a Bszi. 103. § (4) bekezdésb) pontja alapján az OBT véleményezi a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait. Az előzetes véleményezés jelentősége abban rejlik, hogy a szabályzat alapvetően érinti a bírák előmenetelétés nem teljesítése esetén a bírákat súlyos szankciókkal fenyegeti.A szabályzat elfogadása előtt elengedhetetlenaz OBT érdemi véleményének beszerzése.