Közleményében a MABIE emlékeztetett: a 2018. december 1. napján történt tisztújítást követően az alapszabályában foglalt kötelezettségeinek eleget téve – higgadt, tárgyilagos kommunikáció mellett – kölcsönös és érdemi együttműködésre törekedve a bíróságok vezetőivel felvette a kapcsolatot az Országos Bírósági Hivatallal és elnökével, dr. Handó Tündével, valamint az igazgatási vezetőkkel.

Megkeresték a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatóját is, kérve, hogy a 2009. július 1. napján, az OITH hivatalvezetője és a MABIE elnöke által aláírt, határozatlan időre szóló székhelyhasználati megállapodás értelmében biztosítsa az egyesületnek kijelölt helyiség használatát, illetve tegye lehetővé, hogy a soron következő elnökségi, majd országos választmányi ülést áprilisban megtartsa az Akadémián. A szerződés alapján a második emeleten lévő Csemegi Károly terem volt a MABIE irodája, de ismeretlen okból a két éve történt felújítást követően nem volt lehetősége használni a helyiséget, azt követően pedig a teremet ruhatárként hasznosították.

A MIA igazgatója az OBH elnökéhez továbbította a megkeresést, majd az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának vezetője, dr. Lacza Krisztián 2019. február 11. napi keltezéssel felmondó nyilatkozatot küldött. A levél tartalma szerint a MIA megnövekedett létszáma és feladatai folytán nem tudnak termet biztosítani a MABIE rendezvényeinek, ezért 2019. február 26. napjával – mindössze 15 napos felmondási időt biztosítva – felmondta a helyiséghasználati megállapodást.

A MABIE úgy véli, sajnálatos módon betetőzni látszik az az utóbbi időben jól érezhető folyamat, amelycélja az egyesület működésének ellehetetlenítése.

Mint írták: a bejegyzett székhelyet évek óta nem használhatja az egyesület a napi ügyintézéshez, nem tarthat elnökségi üléseket, választmányt, holott éveken át zavartalanul megfért a Magyar Bírói Akadémia és a Magyar Igazságügyi Akadémia – mindig sok – rendezvénye, részvevője és dolgozója mellett. Az OBH által nyújtható anyagi támogatás először lecsökkent a (EAJ) nemzetközi egyesületi tagdíj összegére, majd 2018-ban már azt sem kapta meg.

Nehéz helyzetbe szorult egyesület

A tisztújítás előtt és közvetlenül utána több törvényszéki elnök demonstratív módon kilépett az egyesületből. E történések ellenére sem léptek ki a bírák az egyesületből, sőt néhány alapszervezetnél jelentősen emelkedett a tagok létszáma, mely azt mutatja, hogy bírók bíznak az egyesületben; reménységgel és szolidaritással figyelik erőfeszítéseit, melyeket a valamennyiük helyzetét évekre meghatározó új illetménytörvény megalkotása érdekében tesz az Igazságügyi Minisztériummal megkötött stratégiai megállapodás keretei között.

Hangsúlyozták: a MABIE elnöke részt vett minden OBH által kezdeményezett egyeztetésen, ezért továbbra is a leghatározottabban kénytelen visszautasítani azt a minden alapot nélkülöző vádat, amely szerint tevékenysége bármilyen formában veszélyeztetné a bérreform sikerét.

A törvényes működésünket ugyan alapvetően veszélyezteti a helyiséghasználati szerződés felmondása, a MABIE folytatja érdekképviseleti tevékenységét, mert a “falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében” – húzták alá.

Elmérgesedett helyzet

A bírói egyesületnél - sajtóértesülések szerint - sokan úgy gondolják, nem logisztikai okokból bontották fel egyoldalúan a 2009 óta érvényes, határozatlan időre szóló kontraktust, sokkal inkább az OBH-elnök válaszintézkedéséről van szó.

A MABIE nevében ugyanis - miként a sajtó részletezi - dr. Ujkéry Csaba, a Kaposvári Törvényszék korábbi elnöke tavaly nyáron feljegyzést készített a Bírák Nemzetközi Egyesülete számára, melyben beszámolt az OBT és az OBH közötti vitáról, illetve Handó kinevezési gyakorlatáról. Emellett a szervezet őszi, marrákesi ülésén a magyar delegáltak elmondták, hogy az OBH úgymond kétséges eszközökkel bénítja meg az OBT működését, amellyel akadályozza a bírói függetlenséghez tartozó önigazgatás érvényesülését és nem mellesleg az OBH bírói tanács általi ellenőrzését. Ezek alapján az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke felkért egy munkacsoportot a helyzet vizsgálatára.

A MABIE szerint erre lehetett válaszlépés a helyiséghasználati szerződés felmondása, amellyel ellehetetlenítheti a mintegy 1400 fős egyesületet.

A lépés nem egyedi - vélekednek többen bírói körökben -, korábban az OBT-nek egy szerverszobát biztosítottak az OBH-ban. Ma a bírói tanács a Kúrián tartja üléseit, vélhetően nem függetlenül attól, hogy a Kúria elnöke is OBT-tag (titkárnőt is a Kúria biztosít az OBH helyett az OBT-nek).

A MABIE képviselője egyébként tanácskozási joggal részt vesz az OBT ülésein, s eddig nem kifogásolta a tanács működését.

Az iroda nélkül maradt MABIE-nek dr. Ujkéry Csaba nyújtott gyors, átmeneti segítséget: felajánlotta az egyesületnek kaposvári irodáját. A hírek szerint a hazai bíróságok ugyanis – további OBH-konfliktusoktól tartva – tartózkodnak a MBIE befogadásától.

Miskolci bírák lojalitási nyilatkozata

A Miskolci Törvényszék 137 bírája csatlakozott ahhoz a február 5-i nyílt levélhez, amelyben öt kelet-magyarországi bírósági vezető - a Miskolci, az Egri, a Nyíregyházi és a Debreceni Törvényszék, illetve a Debreceni Ítélőtábla elnöke - hitet téve az OBH mellett azt írta: a bírói fizetésemelés 2020-tól csak lehetőség, "de még nem eredmény", ezért felszólítják a kollégákat, ne hagyják, hogy „az egyénieskedés és a széthúzás mételye miatt ne tudjanak élni” az alkalommal.

A nyílt levelet kísérő levél szerint a nyilatkozat megtételét a „MABIE részéről a bírói illetményemelés koncepciójában megmutatkozó konstruktivitás hiánya” tette szükségessé.

A MABIE elnöke az egyesület honlapján utasította vissza a vádakat, mondván, nem igaz, hogy az egyesület "ne lenne együttműködő a bírói életpályára vonatkozó elképzelések sikeres megvalósításában, vagy akárcsak a legcsekélyebb mértékben veszélyeztetné azt". A fizetésemelés elmaradása régi problémája a bírói karnak, s a MABIE álláspontja szerint az OBH igyekszik úgy beállítani, hogy a kormány által 2020-tól beígért, mintegy az OBH által kieszközölt béremelést a MABIE és az OBT akadályozná.

Röviden az előzményekről

Nehezíti a helyzetet, hogy az OBH elnöke egy belső üzenetben egyebek között azt írta: reméli, hogy az OBT tagjai ítélkezésük során bírói kötelezettségüknek megfelelően függetlenül és pártatlanul járnak el. Nem pedig úgy, mint amikor OBT-tagként tevékenykednek, mert ilyenkor az OBH elnöke szerint úgymond valótlanságokat állítanak, sőt még a sajtóval is összejátszanak. (Lásd: hvg.hu )

Az OBT arra hívja fel a figyelmet, hogy az OBH elnökének ugyanakkor semmi köze a bírák szakmai – azaz bíráskodási, ítélkezési – munkájához, a törvény szerint az OBH-elnökeként a bírósági igazgatás irányítása a dolga, szigorúan elválasztva az ítélkezéstől. Az OBH elnöke eddig az OBT-t és tagjait "csak" mint a tanács tagjait támadta, most először szakmai munkájukat.

Tavaly augusztusban egy másik kiszivárgott levélből kiderült: az OBH-elnök arra kérte az általa kinevezett bírósági vezetőket, az ítélőtáblai és törvényszéki elnököket, hogy legalább három törvénytelenséget találjanak az OBT működésében.

Az OBH elnöke azután üzent most, hogy az OBT közelmúltbeli ülésén megtárgyalta és nyilvánosságra hozta az OBH-elnök pályázatelbírálási gyakorlatát és az OBT felé fennálló kötelezettségeinek teljesítését vizsgáló bizottság jelentését. Eszerint az OBH elnöke több esetben nem tett eleget törvényi kötelezettségeinek, s figyelmen kívül hagyta a törvényességi jelzéseket is. Az OBH elnöke február 22-ig kapott haladékot az OBT-től, hogy megtegye észrevételeit.

Az OBT Alaptörvényben rögzített feladata az OBH-elnök ellenőrzése, aki azonban tavaly tavasz óta, amikor elkészült a bírói tanács előző, igen kritikus jelentése munkájáról, illegitimnek és nem-létezőnek tartja az OBT-t, azon kötelezettségeit, amelyek a tanács felé fennállnak - az OBT szerint - nem teljesíti. Így például nincs idei elfogadott költségvetése az OBT-nek, amely ebből is fakadóan a múlt héten a Velencei Bizottság delegációját is méltatlan körülmények között volt kénytelen fogadni.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Talált gyöngyszem

„A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”

Írta: Kozma Dóra, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, 12/A osztály tanulója

Gárdonyi Géza írta ezeket a sorokat az Egri csillagok című történelmi regényében. Az állítással sokan szembe tudnának szállni, viszont egyetlen egri sem fog. Hogy miért nem? Mert hihetetlenül büszkék vagyunk arra, amit az elődeink (még ha közvetlenül nem is azok) tettek körülbelül 460 évvel ezelőtt annak érdekében, hogy ne veszítsék el a várat és az otthonaik ne kerüljenek török kézre. A 38 napig tartó ostromról olvasva olyat tanultam, amiről azelőtt még csak nagyon kevés ismeretem volt. A hazaszeretet mibenlétét.

A hazaszeretet nemcsak abban nyilvánul meg, hogy tisztelem és szeretem az országomat, hanem abban is, hogy képes vagyok áldozatokat hozni érte. 1552-ben a várban lévő katonák közül mindenki elmondta az alábbi esküt:

„Esküszöm az egy élő Istenre, hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen!”

Ha ők képesek voltak arra, hogy áldozatot vállaljanak a hazájuk és a szeretteik védelme érdekében, akkor ma miért olyan nehéz ezt megtenni? Manapság az emberek már nem ezt tartják hazaszeretetnek, hiszen alig van ember a talpán, aki hajlandó lenne feláldozni önmagát vagy a vagyonát, vagy akár csak egy kis apróságot is a saját tulajdonából. Annyira fásultak és zsugorik lettünk, hogy néha már én is azt hiszem, ez így teljesen rendjén van. Ilyenkor kinyitok egy könyvet, például Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét, vagy elolvasok néhány verset Petőfi Sándortól netán Arany Jánostól, és újra értelmet nyer a hazaszeretet fogalma. Véleményem szerint az Egri csillagok nagyszerű történelmi regény, amely remekül bemutatja a fiatalabb korosztálynak is az 1552-es ostromot, az akkori életet és szokásokat. Sokat tanulhatunk belőle, például, hogy mire képes az ember, ha a hazáját kell védenie.

(Forrás: docplayer.hu)