A Luxemburgi Nagyhercegség állami hatóságai és a szomszédos országok által elfogadott intézkedésekkel összhangban az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy 2020. március 16-tól általánossá teszi a távmunka-rendszert. A személyi állomány megóvása és a koronavírus terjedésével szemben folytatott küzdelemhez való hozzájárulás érdekében az intézmény helyiségei zárva vannak a látogatók és a személyi állomány tagjai előtt, azon személyek kivételével, akik nélkülözhetetlen feladatokat látnak el.

Figyelembe véve azokat a helyváltoztatási korlátozásokat, amelyek mind Luxembourgban, mind pedig a legtöbb tagállamban alkalmazandók, azonnali intézkedésként el kellett halasztani azokat a tárgyalásokat, amelyek a Bíróságon március 16. és április 30., a Törvényszéken pedig március 16. és május 15. közötti határnapra voltak kitűzve. A két igazságszolgáltatási fórum Hivatalai felvették a kapcsolatot a felek képviselőivel annak érdekében, hogy értesítsék őket e halasztásokról, továbbá pontosításokat közöljenek velük az eljárás további folytatásának módjairól. Az intézmény honlapjának egyik oldala e tekintetben naprakész tájékoztatást tartalmaz.

A Bíróság a válsághelyzetekre korábban megállapított struktúrákra és eljárásokra támaszkodva minden intézkedést megtett abból a célból, hogy az igazságszolgáltatási fórumok és a szervezeti egységek továbbra is kifejthessék tevékenységeiket annak érdekében, hogy biztosított legyen az igazságszolgáltatással összefüggő európai közszolgáltatások folytonossága, olyan feltételek mellett, amelyek a lehető legközelebb állnak a rendes időszakokban fennálló feltételekhez, és amelyeket szükségképpen hozzá kellett igazítani a rendkívüli körülményekhez.

Így a Bíróság – előre látva e helyzetet – február elejétől felgyorsította a személyi állomány olyan informatikai eszközökkel történő ellátására irányuló folyamatot, amelyek lehetővé teszik a távmunkát. Mostanra az Európai Unió Bírósága munkatársainak nagyon nagy többsége képes arra, hogy távolról is hozzájáruljon az intézmény tevékenységéhez.

Másfelől az alkalmazandó eljárási szabályok tiszteletben tartásával különböző munkamódszerek kerültek kialakításra annak érdekében, hogy az ügyek feldolgozása ne szakadjon félbe: írásbeli eljárás útján történő döntéshozatal, a felekhez intézett írásbeli kérdések, kifejezetten az ítéletek kihirdetése és az indítványok ismertetése céljából kitűzött tárgyalások, az e-Curiához (az eljárási iratok elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését lehetővé tevő alkalmazáshoz) való hozzáférés létrehozását szolgáló könnyített feltételek.

Az igazságszolgáltatási tevékenységek fenntartása

Jóllehet a két igazságszolgáltatási fórum akként határozott, hogy azoknak az ügyeknek biztosít elsőbbséget, amelyek különösen sürgősek (mint például a sürgősségi eljárások, a gyorsított eljárások és az ideiglenes intézkedés iránti eljárások), a többi ügy feldolgozása is tovább folyik.

Így 2020. március 16. óta a Bíróság és a Törvényszék 86 ügyet bírált el. Szervezési és elővigyázatossági okokból az ítéleteket és az indítványokat egyrészt a Bíróság elnöke és az egyik főtanácsnok, másrészt pedig a Törvényszék elnöke összevontan hirdette ki, illetőleg ismertette március 19-én (6 ítélet, 5 indítvány), március 26-án (23 ítélet, 4 indítvány) és április 2-án (22 ítélet, 9 indítvány). Ezen ítéletek és indítványok távmunka keretében történő fordításáról, terjesztéséről, közzétételéről és közléséről azon minőségi előírásoknak megfelelően gondoskodtak, amelyeket a Bíróság és a Törvényszék a szokásos körülmények között alkalmaz.

Az elkövetkező hetekre az ítéletek kihirdetése és az indítványok ismertetése céljából tartandó további tárgyalásokat tűztek ki (csütörtökönként a Bíróságon, szerdánként a Törvényszéken), és azokat feltüntették az intézmény honlapján közzétett tárgyalási jegyzékben.

Másfelől ugyanezen időszakban 52 új ügy érkezett. Ezen ügyeket a Hivatalok – amelyek továbbra is a felek képviselőinek rendelkezésére állnak – távmunka keretében dolgozzák fel, a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek pedig gondoskodnak a fordításukról és jogi előkészítő elemzésükről, csakúgy mint a két igazságszolgáltatási fórum előtt folyamatban lévő összes többi ügy eljárási dokumentumai esetében.

Végül annak érdekében, hogy ne legyen késleltetve J. Richard de la Tour főtanácsnok hivatalba lépése, a Bíróság az eredetileg kitűzött március 23-i időpontban megtartotta az ő eskütételét. Az ünnepséget kivételesen olyan szabályok mentén szervezték, amelyek a videokonferencia eszközeinek köszönhetően lehetővé tették a távolról történő lebonyolítást.

Mindezen intézkedések megtételével és az egész személyi állománya elkötelezettségének köszönhetően az Európai Unió Bírósága megteremti azokat a feltételeket, amelyek mellett – a jelenlegi válsághelyzetet a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve – tovább folytathatja a jogkereső közönség szolgálatára irányuló, a Szerződések értelmében rá ruházott feladatok teljesítését.