Milyen az érdeklődés az ügyvédjelöltek önkéntes kiscsoportos oktatása programja iránt?

- Az előadásokon lényegesen nőt a megjelentek száma, az előző ciklusokhoz képest. Ennek okát abban látom, hogy a tematikát idén úgy igyekeztünk összeállítani, amelynek minden előadása érdeklődést válthat ki. Ezen túlmenően fontos szempont volt az előadókkal történt személyes konzultáció alapján, hogy az általuk felvezetett anyag már az új ügyvédi törvény valamint mindazon jogszabályok figyelembevételével történjen – és itt gondolok elsődlegesen az új polgári perrendtartásra – amely erre figyelemmel van.

Az ügyvédjelöltek önkéntes kiscsoportos oktatása legutóbbi periódusának ez volt a programja:

 • 2017. október 26. Dr. Ladányi Tamás - dr. Somos András: Okiratszerkesztés és földhivatali ismeretek
 • 2017. november 9. Dr. Ladányi Tamás - Dr. Somos András: Okiratszerkesztés és földhivatali ismeretek
 • 2018. január 11. Kövesné Dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró: Az új Polgári Perrendtartás fontos szabályai a családjog területén
 • 2018. március 22. Dr. Hidasi Gábor: Az ügyintézés illemtana
 • 2018. április 12. Dr. Kovács Kázmér: BÜK elnökhelyettes A kárfelelősség és ezzel összefüggő joganyag az új, Ügyvédi tevékenységről szóló törvényben
 • 2018. május 10. Dr. Végh Tibor: BÜK fegyelmi tanács elnöke

Mik az eddigi tapasztalatok?

- Az előző ciklusokhoz hasonlóan az előadók kivétel nélkül minden alkalommal pontosan megjelentek és rendkívül magas színvonalon, felkészülten tartották meg a foglalkozásokat, hiszen a szakterület kiemelkedő képességű és tudású, valamint érdekes előadásmódú kollégákat kértünk meg a tanfolyamon való szereplésre.

- Tervezem, hogy kellő időben az ügyvédjelölt tagozat bevonásával egy felmérést végezzük annak érdekében, hogy a jelöltek melyik területről igénylik ezeknek az előadásoknak a megszervezését.

A más pályáról érkezők kötelező oktatása is immár a megszokott programok közé tartozik. Ebben a "tanévben" milyen kiemelt témák szerepeltek?

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. őszén is megszerveztem a más pályáról érkezők kötelező oktatását.

Ennek megfelelően 4 alkalommal tartottunk foglalkozást:

 • 2017. október 06. Dr. Ladányi Tamás : Okiratszerkesztéssel kapcsolatos ügyvédi felelősségi kérdések
 • 2017. október 13. Dr. Molnár Marcell : Az ügyvédek letét- és pénzkezelésével kapcsolatban támasztott etikai követelmények, a JÜB és a pénzmosással kapcsolatos előírások
 • 2017. október 20. Dr. Halász Judit : Ügyvédi tevékenység, megbízás teljesítése, ügyvédekkel támasztott etikai követelmények (Etika Szabályzat 12-15.pont)
 • 2017. október 27. Dr. Géczi Zsuzsanna : Összeférhetetlenség, titoktartási kötelezettség – az ügyvédi hivatás alapértékei
 • Egyidejűleg a MÜBSE részéről is előadást tartottak a leggyakrabban előforduló műhibákról és azok biztosítási következményeiről.

- Az előadásokat az ügyvédi törvényben valamint az etikai szabályzatban megfogalmazott legfontosabb témakörökből tartották az előadók, azzal, hogy kérésemnek megfelelően az új ügyvédi törvényben foglaltak rendelkezéseit is figyelembe vették.

A kötelező jelleg nem jár együtt az érdektelenséggel?

- Egyáltalán nem. Sőt. Rendkívül örvendetes, hogy a más pályáról érkezők számára szervezett továbbképzésen egyébként az elmúlt évekhez is hasonlóan magas számú volt a megjelentek száma, egyértelműen tapasztalható volt, hogy a kollégák készséggel vesznek részt ezeken a tanfolyamokon, amit egyrészt jelez a részvételi arány, másrészt pedig az a figyelem és fegyelem, amely ezeket a továbbképzési előadásokat jellemezte.

- Hozzátartozik természetesen ehhez az is, hogy kezdettől fogva az ügyvédi kamara fegyelmi apparátusának szakképzett tagjai tartják azonos összetételben ezeket a tanfolyamokat.

- Az évek óta rendszeresen szervezett foglalkozásokon általában 35-40 fő vesz részt, általánosságban megállapítható, hogy az érintett kollégák megjelennek, a hiányzások létszáma minimális és távolmaradásukat minden esetben kimentik.

- A beszámolóra kötelezett kollégák felkészülten szerepeltek. Minden alkalommal kérdést tettek fel részükre, hogy milyen tapasztalatokat szeretek ezeken az előadásokon és válaszaikból megállapítható, hogy helyes volt és megalapozott az elnökségi döntés, amikor kötelező jelleggel bevezette a továbbképzésnek ezt az új formáját. A kollégák nem kényszernek tekintik a megjelenést, hanem segítségként fogadják. Az előadásokat követő beszámolókon a korábbiaknál is hangsúlyozottabban kiderült, hogy a továbbképzésen részt vett kollegák lényegesen felkészültebben jelentek meg. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a beszámolókon megjelent kollégákat nem kellet ismétlésre bocsátani.

Mik voltak a program tartalmi része összeállításának főbb szempontjai?

- 2017-ben már ismeretes volt, hogy a legfontosabbnak mondható jogszabályok tekintetében 2018. január 1-vel kezdődően új rendelkezések és új törvények lépnek hatályba. Ennek megfelelően igyekeztünk összeállítani a 2017. évi programot. Így került sor az új, az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.), a polgári perrendtartás valamint a büntetőeljárás lényeges változásainak ismertetésére.

- Lényegesnek tartottuk, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetői számoljanak be első ízben az új ügyvédi törvény olyan változásairól, amelyek a korábbiaktól eltérő lényeges változást jelentettek.Így került sor az első ilyen jellegű előadásra, amit dr. Bánáti János a MÜK elnöke, majd dr. Réti László, a BÜK elnöke tartott.

- Tekintettel arra, hogy a polgári perrendtartás változásaival kapcsolatosan az Oktatási Bizottság szervezésében egy mindenre kiterjedő, szervezett és mindent magában foglaló oktatás kezdődött, így lényegesnek tartottuk, hogy a egyelőre nem is ilyen szinten, de megkezdjük az oktatást az új büntetőeljárás törvény által hozott leglényegesebb változások vonatkozásában. Ennek megfelelően egy 4 előadásból álló sorozatot indítottunk. Ezeket az előadásokat az alábbi tematika szerint indítottuk és ennek megfelelően megjelöltük a témákat, valamint az előadókat.

2017. november 29.

 • Dr. Bánáti János, a MÜK elnöke: Védői szemmel az új büntetőeljárási törvény
 • Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró: A büntetőeljárási törvény az alapjogok tükrében

2018. január 22.

 • Dr. Békés Ádám ügyvéd, egyetemi oktató: A nyomozati szakasz új szabályai, különös tekintettel a vádról való megegyezésre
 • Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, egyetemi oktató: Leplezett eszközök nem leplezett előretörése

2018. február 19.

 • Az OBH-hoz beosztott bíró: Az I. fokú bírósági eljárás újraszabályozása
 • Dr. Csomós Tamás a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke: Perorvoslatok, különös tekintettel a II. fokú eljárásra

Alakulnak már a tervek a következő hónapokra?

- Alakulnak. Az előadások ugyanis rendkívül sok új problémát vetettek fel, tehát elsődlegesen nem is az új rendelkezések automatikus követése, hanem inkább azon anomáliák felvetéséről szóltak, amik a védői munkában 2018. július 1-jét követően várhatóan jelentkeznek.

- Így aztán logikusan vetődött föl az igény - a várható gyakorlat értelmezéséből adódó anomáliák miatt -, hogy a jövőben szervezzünk akár egy egész napos konferenciát, ahol elsődlegesen a már fent említett gyakorlati kérdések vitatására kerülne sor.

- A már említett előadás sorozat mellett a tavaszi hónapokban az előző gyakorlatnak megfelelően ismételten megszervezzük a más pályáról érkező kollégák továbbképzését és befejezzük az ügyvédjelöltek önkéntes jelentkezésen alapuló tematika szerint az előadásokat.

- Összességében elmondhatom: programjaink iránt folyamatosan nagy az érdeklődés. Az ügyvédség tudatában van annak, hogy az ismeretek napi szintű elsajátítása: a hivatásgyakprlás nélkülözhetetlen kelléke. Mindenki fel akar zárkózni ebben a folyamatban.

- Végezetül, de nem utolsó sorban ez úton is szeretnék köszönetet mondani a BÜK Oktatási Bizottsága elnökének dr. Hidasi Gábornak, valamint a munkámat minden tekintetben készséggel támogató dr. Sándor Éva kolléganőnek OB tagnak, továbbá az OB valamennyi tagjának, a kamarai apparátusban dolgozó Kamenszky Katalinnak és Biricz Melindának , hogy zavartalanul szervezték a megjelölt feladatokat és Makray Balázsnak, aki folyamatosan biztosította az előadások technikai feltételeit.

K. A.