A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. Az első továbbképzési időszak 2020. január 1-jén kezdődik.

Az alábbiakban a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

I. A továbbképzésre kötelezettek köre

A továbbképzési kötelezettség az ügyvédeket, alkalmazott ügyvédeket, kamarai jogtanácsosokat,az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászokat és alkalmazotteurópai közösségi jogászokat terheli.

A továbbképzési kötelezettségét elmulasztókamarai tagságát a területi ügyvédi kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben megszünteti, illetve törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból.

II. A továbbképzési időszak

A képzési kötelezettség5-5 éves továbbképzési időszakban teljesítendő, az első továbbképzési időszak 2020. január 1-ejével indul. Akit ezt követően vesznek kamarai nyilvántartásba, annak egyénileg, a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak.Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének, illetve esetleges felfüggesztésének az időszaka a továbbképzési időszakba nem számít bele.

III. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontok

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt összesen 80 kreditpontotgyűjt össze, ehhez évente legalább 16 kreditpontotkell szerezni. Célszerű mindenkinek előre megtervezni a képzési kötelezettség teljesítését, ugyanis a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont szerezhető. A MÜK elnöksége a továbbképzési időszakban előírhatjalegfeljebb 20 kreditpontkötelező képzési eseményen valómegszerzését (lásd V. pont).

A továbbképzési szabályzat kedvezményt biztosítazok számára, akik legkésőbb azadott továbbképzési időszak során betöltik a 75. életévüket. Nekik kizárólag a MÜK elnöksége által meghatározott kötelező képzéseket kell teljesíteniük.

IV. Képzési események

A továbbképzési kötelezettség elsősorban képzési helyek által szervezett képzési események (tanfolyamok, konferenciák, szakmai nyelvtanfolyamokés egyéb az ügyvédi tevékenység szempontjából hasznos szakmai és tudományos rendezvények) útján teljesíthető. E képzési eseményeket a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (OAB) által akkreditált képzési helyek, valamint a MÜK és a területi ügyvédi kamarák szervezik. A képzési hely a képzési esemény Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága 1055 Budapest, Szalay u. 7., Telefon: 3119-800/101, 3311-773/101, Telefax: 3117-867E-mail: oktatas@muknet.hu, www.magyarugyvedikamara.hutelj... kreditpont igazolást állít ki a résztvevők részére.

A képzési esemény ingyenes, vagy visszterhes lehet, a díjat egyedileg a képzési hely határozza meg.

V. Kötelező képzési események

A MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesek és elektronikus formában vehetők igénybe.

VI. Egyéb kreditpontra jogosító tevékenységek

A továbbképzési szabályzat aképzési helyek által szervezettképzési események mellett meghatározza azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyeken kreditpont szerezhető. Ilyennek minősül egyebek mellett

 • a tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi és közigazgatási oktatói, előadói tevékenység,
 • jogi szakvizsgán a vizsgabizottsági tagság,
 • legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése,
 • tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység,
 • szakmai publikáció írása, szerkesztése,
 • jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.

VII. Kreditpontok

Kreditpont azon a képzési eseményen szerezhető, amelyet az OAB nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt. Az egyes kreditpontra jogosító tevékenységek és a hozzájuk rendelhető kreditpontok a következők

 • részvétel tanfolyamon, szakmai eseményen, vagy konferencián: óránként 1 kreditpont,
 • részvétel sikeres számonkéréssel záruló tanfolyamon,felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben: óránként 2 kreditpont,
 • előadói tevékenység: óránként 3 kreditpont,
 • jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagságvizsgaalkalmanként 1 kreditpont,
 • legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése: 10 kreditpont,
 • opponensi tevékenység: 3 kreditpont,
 • szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként: 10 kreditpont (egy szerzői ív terjedelme: 40 000 karakter, szóközökkel együtt - Ügyvédfórum. hu szerk.);
 • papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálásaszerzői ívenként: 5 kreditpont.

VIII. Mentesség a továbbképzési kötelezettség alól

A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.

A mentesítés feltétele, hogy a képzésre kötelezett a kamara előtt igazolja, hogy

 • a továbbképzési időszakban a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatás-tudomány területén tudományos fokozatot szerzett, Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága, 1055 Budapest, Szalay u. 7., Telefon: 3119-800/101, 3311-773/101, Telefax: 3117-867, E-mail: oktatas@muknet.hu, www.magyarugyvedikamara.hu
 • a továbbképzési időszakban mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként okleveletvagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult,
 • a továbbképzési időszakban egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve képzési helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy – legalább negyvenöt perces – tanóra oktatói tevékenységet végzett, vagy
 • a továbbképzési időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget.

IX. A továbbképzési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

A továbbképzési kötelezettségét elmulasztókamarai tagságát a területi ügyvédi kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben megszünteti, illetve törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból, és a továbbképzési kötelezettsége utólagos teljesítéséig nem vehető fel újra a kamara tagjai közé, illetve ügyvédi kamarai nyilvántartásba.

A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan további tájékoztatást találhat MÜK honlapjának „Továbbképzés” menüpontja alatt, a területi kamarák honlapján, illetve egyéb tájékoztató felületein. A területi kamarák honlapján 2019. december 15-ét követően elérhető a kamara 2020-ra vonatkozó képzési programja. A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdések, észrevételek az oktatas@muknet.hu címre küldhetők meg.