Amikor a MÜK ideiglenes kijelölését 2015. október 15-étől határozatlan időre elvállalták, még nem tudták, hogy milyen nehéz és bonyolult feladatot vállalnak – mondotta az elmúlt hónapok munkáját elemző beszédében dr. Havasi Dezső.

Több mint hatezer tagjával a BÜK az ország legnagyobb lélekszámú területi kamarája. Helyzeténél fogva rendkívül sok szakmai és szellemi erő csoportosulásának institucionális színtere. Mi sem természetesebb, hogy márcsak a nagy számok törvénye miatt is: sokszínű a tagsága. A kamarában megjelenő érdekek, elgondolások és a döntéshozás legkülönbözőbb szintjein megjelenő javaslatok is sokrétűek – mondta el dr. Havasi Dezső.

Utalt arra is, hogy mindezek olyan vezetési stílust követelnek meg a mindenkori kamarai tisztségviselőktől, amely a sokszínűséget természetesnek veszi, a sokszor ellentétes érdekeket úgy tudja ütköztetni, megvitatni és közös nevezőre hozni, hogy annak résztvevői kölcsönösen belássák és elfogadják a közösen kiérlelt megoldásokat.

Sajnálatos azonban – hangsúlyozta –, ha ez bármely szándékos, vagy esetleges okból kifolyólag a visszájára fordul: a döntéshozók türelmetlenek lesznek a talán kevésbé artikulált ellenvetésekre, vagy másfelől: partikuláris – csoport – érdekek, közösségi érdeknek beállított egyéni ambíciók vagy netán érzelmileg túlfűtött megközelítések éppen azt lehetetlenítik el, ami a legértékesebb lenne: a közös megegyezést.

Kiemelte: a megfelelő vitakultúra, az egymás tisztelete felül kell hogy írja a sokszor jól csengő, de felszínes megfogalmazásokat, akciókat. Könnyen sok kárt okozhatnak azok a jelenségek, amikor megfontolásra érdemes, az ügyvédség intézményes, kamarai elemeit érintő kritikai észrevételek olyan formában és stílusban jelennek meg, amelyek szinte kioltják azok tartalmának hatékonyságát. Kontraproduktív jelenség ez, amely végeredményében ahelyett, hogy segítene kamarai ügyek esetleges anomáliáinak feloldásában, ellenszenves megjelnítésük és megjelenülésük miatt nem találnak meghallgatásra és elfogadásra a többség részéről. Mi több, a külső – nem kamarai – szemlélőben általános bizalmatlanságot keltenek az ügyvédséggel szemben.

Ugyancsak a kontraproduktivitás – sőt, olykor az ellenségeskedés szításának – körébe sorolta dr. Havasi Dezső azt a viszonylag széles ügyvédi körökben is bevett gyakorlatot, amely szerint internetes közösségi fórumokon, illetve email körlevelek révén laposodik el vagy éppen hangnemében durvul el a közbeszéd kamarai ügyekben. Könnyen beszűrődik ezekbe a vitákba – sokszor éppen az ilyen médiumokban megszokott névtelenség homályába burkolózva generáltan – a már-már elfogadhatatlan hangnem és rossz „kommentelő stílus”. Mindez egyáltalán nem segíti a valós problémák tárgyilagos megbeszélését és a megoldások feltárását –, amire pedig éppen az internet és a körlevelezés akár kitűnő eszköz is lehetne.

Amikor ezekről a tapasztalatairól beszél, semmiképpen nem azt akarja sugallni – hangsúlyozta dr. Havasi Dezső -, hogy a kamarai és hivatásrendi problémákat a szőnyeg alá kellene söpörni. Éppen ellenkezőleg, úgy látja: minden olyan felvetést komolyan kell venni és testületileg meg kell vitatni, amely az immár 140 éves hazai szervezett ügyvédség jelenét és jövőjét hivatott építeni, javítani, formálni a kiérlelt és hivatásrendi tartást eredményező hagyományok alapjain, egyúttal a friss, korszerű igényeknek is eleget téve. A honi ügyvédségnek nem szabad hagynia, hogy szétessenek a története során megszerzett önkormányzatiságának értékei, hanem arra kell törekednie, hogy azok megmaradjanak, tovább fejlődjenek, korszerűsödjenek.

Még akkor is szükségesnek tartja hangsúlyozni ezt, ha a hagyományokra való hivatkozást némelyek olykor felesleges mozzanatnak is tekintik, és úgymond akut problémákat elfedni szándékolt fordulatnak tartják. Meggyőződése szerint ez téves meglátás: a hazai ügyvédtársadalom immár másfél évszázados kiérlelt értékei éppen hogy az olyannyira fontos korszerű fejlődés alapkövei. Nem futóhomok, hanem fundamentum, amire biztosan lehet tovább építeni.

Mindehhez - az elmúlt néhány hónapban szerzett tapasztalatai szerint ez meggyőződésévé vált -, a turbulens jelenségek ellenére megvan a magyar ügyvédségben, a fővárosi nagy szakmai közösségben és a kisebb területi kamarákban is a kellő szakmai és szellemi erő, mi több, a készség – mondotta dr. Havasi Dezső.

Végül kifejezte azon reményét, hogy a hátra hagyott nehéz hónapok után a sorait rendező BÜK-ben lesz elszánás arra is, hogy a történtekből ki-ki levonja a megfelelő következtetéseket és tanulságokat. A megújulásnak – mert arra esetről esetre, korszakonként minden önmagát komolyan vevő közösségnek és szervezetének szüksége van – ez lesz az egyik legfontosabb feltétele. Így lehet majd az ügyvédség előtt álló, igen sok megoldandó feladattal terhes 2016-os év nem újabb belső csatározások szétmorzsolódást hozó esztendeje, hanem az okos építkezés eredményes időszaka.

Portré foto: PanPress